V mezirezortním připomínkovém řízení je teď novela trestního zákoníku, která podle požadavků Evropské unie nově definuje trestný čin hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob a podněcování k nenávisti k nim. Přibýt by tak v zákoníku nově měly kvalifikační znaky "třída", "sexuální orientace" a "pohlavní identita". 

"Návrh zákona lze ve vztahu k diskriminaci vnímat pozitivně, neboť zvyšuje trestněprávní ochranu osob LGBT před nenávistnými a násilnými projevy," uvádí ministerstvo v důvodové správě. Zároveň však také konstatuje, že v České republice panuje ohledně osob odlišné sexuální orientace široká tolerance. 


Pozor, co píšete na sociálních sítích

To ovšem neplatí o sociálních sítích, které lidé často vnímají jako volné hřiště, na němž neplatí žádná společenská pravidla. A právě do projevů nenávisti, které je někdy plní, by mohla novela citelně tnout. Ve vztahu k sexuální orientaci, pohlavní identitě a třídě totiž počítá s omezením práva na svobodu projevu.

"Návrh zákona omezuje svobodu projevu zakotvenou v čl. 17 Listiny základních práv a svobod, k tomuto omezení však dochází v souladu s požadavky stanovenými v odstavci 4 tohoto článku – jedná se o opatření v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých," zdůrazňuje důvodová správa.

Nová úprava sexuální orientace přitom nemá chránit zdaleka jen homosexuály a bisexuály, jak by se mohlo na první pohled zdát. Podle ministerstva se bude nový kvalifikační znak týkat také lidí, kteří nemají zájem o sex a dále lidí, kteří se neztotožňují s pohlavím přisouzeným jim při narození.

Kdo je transexuál a co je třída? Novela nabízí přesné definice

U těchto skupin důvodová zpráva přichází s obšírnou definicí. "Transsexuální lidé mohou zvažovat, podstupovat a procházet změnou pohlaví (která může, ale nemusí zahrnovat hormonální terapii nebo chirurgické zákroky). Jako transgender lidé jsou označováni lidé, kteří nejsou zcela konformní s genderovou identitou, která se od nich očekává na základě jejich biologického pohlaví, které jim bylo přiřazeno při narození. Na rozdíl od transsexuálních osob si transgender lidé nicméně nepřejí nebo nemají potřebu podstupovat jakékoliv lékařské zákroky směřující ke změně pohlaví," popisuje ministerstvo.

Dalším novým kvalifikačním znakem, který novela zavádí, je pojem "třída". Nejde však zdaleka o dělnickou třídu tak, jak ji známe z dob socialismu. Podle ministerstva spravedlnosti jde o skupinu lidí, která se od jiných odlišuje svou sociální pozicí a statutem. Tím se rozumí jejich životní styl, prestiž, ale třeba také majetek, příjmy nebo vzdělání.

Zacíleno na terorismus

Rozšíření boje proti projevům nenávisti ale není zdaleka tím jediným, na co nový návrh změn v trestním zákoníku cílí. Reaguje také na aktuální eskalaci bezpečnostních rizik spojených s terorismem. Zatímco nyní platné znění trestního zákoníku počítá s vězením pouze pro pachatele teroristického útoku či teroru, novela toto spektrum rozšiřuje o trestný čin účasti v teroristické skupině, vyhrožování teroristickým činem a podporu a propagaci terorismu.

Pachatele těchto nově definovaných trestných činů bude moci soud potrestat odnětím svobody na tři až deset let. „Sazba trestu odnětí svobody pro tento trestný čin se navrhuje dostatečně široká, aby trest v konkrétním případě mohl vystihnout povahu a rozsah jednání pachatele,“ vysvětluje rezort ve správě.

Ani terorismem ale výčet novinek, které návrh zákona přináší, zdaleka nekončí. Resort chce do trestního zákoníku nově zakotvit také trestní odpovědnost za svádění k maření výkonu spravedlnosti a rozšiřuje i právní úpravu týkající se úplatkářství. Tyto změny si přitom nevynutila jen Evropská unie, ale vyplývají i z požadavků praxe a judikátů tuzemských soudů.

Související