Učebnicovým případem podvodného jednání je vytváření neexistujících pohledávek či nadhodnocování pohledávek klientem. Nejznámějším pokusem o takové obchody je případ PROCEDO1) / BALSAM. Skandál otřásl celým Německem a stal se jedním z nejznámějších zločinů "bílých límečků" minulého století.

Případ je zajímavý z více hledisek. Jednak je předlohou pro tvorbu managementu rizika faktoringové společnosti, ale také námětem pro orgány dohlížející na hospodaření kapitálových společností a tvůrce norem zabývající se dohledem nad výší jejich kapitálu. Je také příručkou investigativního žurnalisty. Případ je totiž exemplárním příkladem selhání státních orgánů (proces se odehrával v Německé spolkové republice), které na první trestní oznámení reagovaly více než laxně a případ odložily ad acta.

Teprve odhalení televizní stanicí ZDF vytáhlo případ na světlo a způsobilo doslova "miliardový skandál", který skončil několikaletým soudním procesem a mnoha tresty odnětí svobody pro hospodářskou kriminalitu. Vysílání tehdy neslo příznačný název - Miliardový hrob - balzám pro banky.

Z historie společnosti

Společnost Balsam, AG2) byla v 80. letech světově známým výrobcem sportovních podlah. Měla třicet dceřiných společností v Evropě, Americe a Austrálii. Její roční obrat dosahoval zhruba 480 milionů marek. Protože již tehdy byl sport velice žádaný a investice do aktivit s ním spojených byly vysoce návratné, neváhala faktoringová společnost Procedo uzavřít s touto společností smlouvu o provádění faktoringu. Avšak společnost Balsam nepodnikala pouze ve výrobě podlah, "vyráběla" rovněž neexistující, respektive nadhodnocené pohledávky, německy označované příznačně jako "Luftforderungen", tedy "vzdušné pohledávky". Faktoringová společnost je dále kryje úvěry u bank.

Již v roce 1985 byl podnik na pokraji bankrotu. V tomto období se majitel a finanční ředitel společnosti rozhodli pro originální řešení krizové situace.

Princip fungování podvodu

Systém fungoval následovně: zatímco zákazníkovi vyúčtovala společnost skutečně dohodnutou cenu, ve svých účetních knihách vykázala a následně na faktoringovou společnost postoupila několikanásobek ceny. V některých případech se jednalo až o 66 násobek původní ceny. Po postoupení pohledávky na faktoringovou společnost získává společnost úvěr, se kterým spekuluje na devizových trzích a trzích cenných papírů.

Příklad: Francouzská společnost si objednala podlahu pro své sportovní centrum. Zatímco byl vystaven účet na 51 911,1 DM, stejná pohledávka je v účetnictví společnosti Balsam zaúčtována s 66 násobnou hodnotou, tedy 3 449 484,57 DM. Jsou také vystaveny dvě faktury: reálná pro zákazníka a fiktivní je postoupena na faktoringovou společnost Procedo. Faktoringová společnost proplatí dle smlouvy okamžitě téměř celou pohledávku. Společnost tak získá za 52 000 marek úvěr na téměř tři miliony. S rozdílem společnost Balsam s větším či menším úspěchem spekuluje na devizových trzích a trzích cenných papírů.

Takovým způsobem společnost podnikala na devizových trzích několik let. Přesto, že již v polovině 80. let byla dle reálného stavu hospodaření v úpadku a měla již dávno podat návrh na zahájení konkursního řízení. Účetní stav hospodaření byl však kladný a společnost Balsam, A.G. byla značkou kvality a úspěchu.

Cesta k odhalení případu

Zvrat mohl nastat po odhalení praktik prokuristou bývalé zahraniční pobočky, který v roce 1992 podal podnět státnímu zastupitelství. Pro důkaz svých slov předložil policii nashromážděné dokumenty týkající se daného případu, které zabraly pět pořadačů.3) Neděje se však nic. Proto podává oznámení přímo kriminální policii.

Odpovědný úředník policie se případu ujme zodpovědněji. Navštíví francouzskou oblast Alsasko, kde se měly realizovat některé z dodávek sportovních podlah. Opravdu zjistí, že v účetních dokladech vykázané dodávky ve skutečnosti nebyly realizované. V jiném případě objeví výše zmíněné násobení hodnoty dodávky. Začínají se objevovat další svědkové, zejména ze Spojených států a Saúdské Arábie.

Přesto stále státní zastupitelství na nové důkazy kriminální policie nereaguje. Vyvstávají i další skutečnosti. Vedoucí společnosti Balsam má malý podíl na společnosti Procedo a funguje zde i jako předseda dozorčí rady. Dále se prokáže, že stejný auditor, avšak pod názvy dvou různých společností, kontroluje účetní závěrky obou společností. Auditor je přítelem ze studií vlastníka Procedo.

Průlom ve vyšetřování

Přesto se státní zastupitelství o případ dále nezajímá a odkládá jej pro nedostatek důkazního mate-riálu. Opravdový zvrat přineslo až vysílání televizního kanálu ZDF. V sedmiminutovém spotu, ve kterém nebylo uvedeno jméno společnosti, byl popsán princip celého podvodu pracovníkem společnosti Balsam.

O tři dny později je nalezen u finančního ředitele společnosti Balsam kompromitující materiál. V jeho koženém kufříku jsou uloženy podomácku vyrobené zfalšované dokumenty: obálky Barcley Bank v New Yorku, falšované schvalující dopisy americké auditorské společnosti a jiné pomůcky. Finanční ředitel se doznává.

Reaguje i státní zastupitelství. Do vazby je vzat ředitel společnosti Balsam spolu s jejími dalšími představiteli. Státní zastupitelství nyní přikročí k domovní prohlídce a obstavení účtů. Na následné tiskové konferenci jsou předběžné škody vyčísleny na 1,5 mld. marek. Společnost Balsam je nucena prohlásit konkurs. Za sebou zanechala škodu ve výši 2 mld. marek. Podvod přirozeně zasáhl i banky poskytující úvěr faktoringové společnosti Procedo.

Přestože obchody probíhaly již od 80. let, soudní proces započal až v roce 1995 a byl ukončen roku 2000. V jeho průběhu soud zjistil, že je společnost Balsam osobně propojena se společností Procedo. Proces trval pět let, spotřeboval 400 000 listů papíru na důkazní materiály, pouhá obžaloba byla vznesena na 875 stranách, bylo vyslechnuto 250 svědků.

Samotný proces stál 4,3 milionu marek. Obžalobu představovali tři členové státního zastupitelství. Konečný verdikt zněl osm let pro ředitele společnosti, deset let pro finančního ředitele, který byl ovšem odsouzen v nepřítomnosti. Způsobená škoda byla vyčíslena na dvě miliardy marek.

V průběhu jednání obdrží soud plné doznání finančního ředitele společnosti Balsam spolu s dopisem na rozloučenou. Od té doby spekulují představitelé justice, státního zastupitelství a médií nad tím, zda skutečně spáchal sebevraždu, nebo se odebral na dlouhou dovolenou na Karibik, o čemž by svědčilo i to, že se krátce před zmizením nechal očkovat a vybavil se soupravou na potápění.

Pro finanční svět však zůstává záhadou, jak obchodník, údajně závislý na alkoholu, dokázal podvést svými triky padesát bank. Objeví se dokonce e-maily o jeho údajné smrti na Kubě. Nakonec se však prokáže, že je psal sám. Soudní znalec uvede, že v dopise je příliš germanismů a některé obraty jsou pro obžalovaného specifické. V roce 2001 je finanční ředitel zatčen po téměř dvouletém útěku na Filipínách.

Případ se dotkne i finančního úřadu, kterému společnost Balsam odváděla daně za neexistující pohledávky. Konkursní správce společnosti požádá o vrácení daní ve výši 30 milionů marek, přičemž celkově vybrala daňová správa přibližně o 100 milionů marek více. Vrátka daní postihne mimo jiné i město, ve kterém společnost sídlí.

Situace společnosti Procedo

Společnost Procedo nejprve celý podvod neodhalila, jelikož nebyla v přímém kontaktu s dlužníky. Aby společnost Balsam dále kryla svůj podvod, vytváří nové a nové smyšlené pohledávky a tvoří tak efekt sněhové koule. V roce 1995 vstupuje společnost Procedo do vyrovnávacího řízení.

V roce 2000 jsou bývalí společníci společnosti Procedo žalovaní v civilním řízení vyrovnávacím správcem za to, že z důvodu krytí podvodu převedli své podíly na třetí osoby. Společnost však již byla předlužená a společníci porušili zákaz vyplacení zisku, který měl být použit pro zachování základního kapitálu. Správce žádá podíl na zisku za léta 1990 až 1993. Žaloby však nebyly úspěšné.

Chyby v řízení rizika faktoringové společnosti Procedo4)

Faktoringová společnost, která chce eliminovat podvodné jednání klientů, by se měla zaměřit na následující oblasti:

1. Dostatečný rozptyl klientů

Společnost Balsam tvořila 60 % objemu obchodů.

2. Tiché sjednávání obchodů - skrytý faktoring

Přes velký objem, který zaujímal jediný klient, byl faktoring prováděn ve skryté podobě, dlužníci tedy s obchodem nebyli obeznámeni a nemohli proto na neodpovídající postoupené částky upozornit.

3. Přímý exportní faktoring

Faktor nebyl zapojen do žádné sítě faktoringových společností. Zapojení do mezinárodní sítě by zaručilo, že místní faktor bude udržovat blízký kontakt s dlužníky klienta a odhalí případné nesrovnalosti ve výši pohledávek.

4. Splatnost pohledávek

Faktoringová společnost odkupovala dlouhodobé pohledávky nehodící se pro faktoring. Doporučená doba splatnosti je u faktoringu 30-60 dnů.

5. Přímé platby

Z důvodu skrytého faktoringu (v tomto případě nejsou postoupení oznámena dlužníkovi) byly akceptovány přímé platby. Nebylo tedy možné odhalit, že pohledávka byla ve skutečnosti několikanásobně nižší. Dlužníci společnosti nepřišli s faktoringovou společností do kontaktu.

Pohledávky nevhodné pro faktoring

Faktoring je nevhodný zejména pro dlouhodobé pohledávky (ze své podstaty je totiž formou financování obchodního úvěru, tedy 30-90denní lhůty splatnosti), a pro pohledávky za spotřebiteli.

S ohledem na řízení rizika je možné vyloučit rovněž následující typy pohledávek:

a) za osobami spřízněnými (dceřiné společnosti, existence jiného kapitálového nebo osobního propojení).5) Osobní propojení dlužníka a věřitele může vést k důvodné domněnce, že postoupení pohledávek má za cíl nezákonnou činnost.

b) z dodávek s významným poprodejním servisem.

Poprodejní servis zvyšuje riziko reklamací odběratele.

c) pohledávky z prodeje zboží s vysokým rizikem reklamace.

V důsledku reklamací dochází k neuhrazení pohledávky klientem, případně ke slevám, což představuje pro faktoringovou společnost ztrátu.

d) rozporné je hodnocení pohledávek z prodeje služeb.

Klienti poskytující služby nebyli zpočátku faktory považováni za vhodné adepty na poskytování faktoringových služeb zejména pro špatnou možnost evaluace služeb a odhadu možných reklamací. Trendem v zahraničí je však rozšíření nabídky i těmto podnikatelům, zejména po mohutném rozvoji informačních technologií a podniků zabývajících se prodejem softwaru a podobných produktů.

Proces ukázal, jak obtížné je pro soudy prokazování kriminality "bílých límečků". Společnost Balsam dokázala pracovat s čísly a účetními doklady a výkazy tak eskamotérským způsobem, že dokonce ani soudem jmenovaný účetní znalec nedokázal plně prohlédnout celou spletitost podvodu a bezpečně se v knihách orientovat.

Také představil problém finanční kontroly podnikatelů a řešení úpadků. Přestože byl účetně podnik v zisku, nacházel se reálně již delší dobu v úpadku. Odpovědné orgány však podvod nebyly schopny po dlouhou dobu odhalit a případ tak nabyl nepředstavitelně velkých rozměrů. Dostal se i do učebnic mezinárodního faktoringu, neboť je exemplárním představením faktoringového podvodu. Může se stát vzorem pro promyšlené řízení rizika finančních institucí.6)

Poznámky:

1) Společnost Procedo stále podniká na německém faktoringovém trhu a prezentuje se následujícím heslem: Wir sagen, was wir denken und wir tun, was wir sagen (říkáme, co si myslíme, a děláme to, co říkáme).

2) AG - Aktiengeselschaft (akciová společnost).

3) www.recherchierungen.org/view.php?glikey=91@print=1

4) Hagenmüller, K.F. Prof. Dr., und Sommer: Factoring Handbuch Fritz Knapp Verlag Frankfurt. 1997 (third edition)

Uvedení chyb má sloužit pouze jako exemplární příklad možných chyb faktoringových společností a nic nemění na pozdějším odhalení, že sami představitelé faktoringové společnosti byli propojeni s klientem a na podvodu se podíleli.

5) Výjimkou je faktoring v systému back-to back faktoring. Tento, nepříliš rozšířený druh faktoringu, je zajištěním pohledávek mezi matkou a dcerou v zahraničí. Obě společnosti uzavřou faktoringovou smlouvu s faktorem. Matka pak postupuje pohledávky své dcery na faktora.

Dalším příkladem nedodržování tohoto obecného pravidla je v Itálii rozšířený one-assigned factoring a one-assignor factoring, prováděný faktory založenými velkými průmyslovými skupinami v rámci firemní politiky pohledávek. Takoví faktoři odkupují buď pohledávky za skupinou (v tomto případě je dlužník jeden a klientů více: one-assigned factoring), nebo odkupují pohledávky skupiny za odběrateli (v tomto případě je dlužníků více a věřitel jeden: one-assignor factoring).

6) Viz www.rietz.de/neu/medienberichte/balsam.


odborný asistent, EkF VŠB - TU Ostrava

Související