Chtěl bych proto upozornit na možnosti řešení případů souvisejících s obtěžováním hlukem při realizaci staveb a současně poukázat na povinnosti správních úřadů v řešení tohoto typu stížností.

PODMÍNKY REALIZACE STAVBY

Především je třeba zmínit, že podmínky realizace stavby jsou dané stavebním povolením včetně dodržování § 13 vyhlášky o obecně technických požadavcích na výstavbu.1) Podle citovaného ustanovení vyhlášky nesmí negativní účinky staveb a jejich zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov, překročit limity uvedené v příslušných předpisech. Jinými slovy lze říci, že stavební úřad by měl v rámci stavebního řízení prověřit projektovou dokumentaci stavby mimo jiné také s ohledem na to zda, a v jakém směru by mohla mít stavební činnost negativní dopad na pohodu bydlení obyvatel v přilehlé obytné zástavbě.

Podotýkám, že zkoumání negativních účinků stavby nelze omezit pouze na účastníky řízení, tj. pouze na ty osoby, které by mohly být ve svých vlastnických či jiných právech realizací stavby přímo dotčeni. Posuzování negativních účinků na okolí musí mít širší záběr než jen bezprostřední okolí staveniště (to souvisí mimo jiné s určením trasy dopravního napojení staveniště pro zásobování stavby stavebním materiálem).

POHODA BYDLENÍ

K termínu "pohoda bydlení" můžeme říci, že tím lze rozumět takový stav, kdy někdo bydlí v klidu, spokojeně, příjemně a šťastně.

Z právě uvedeného lze dovodit, že samotné spojení slov pohoda a bydlení zcela zřejmě směřuje k subjektivní kategorizaci tohoto stavebně technického pojmu. Zde lze odkázat na stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. j. 21280/99 - 32, kde se uvádí, že tento pojem není ve vyhlášce o obecných technických požadavcích na výstavbu definován. Při praktické aplikaci se za pohodu bydlení podle ministerstva považuje souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro všechny kategorie uživatelů, respektive aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného bydlení. Pohoda bydlení je dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou hladinou hluku (z dopravy, výroby, zábavních podniků, ze stavebních prací apod.), čistotou ovzduší přiměřeným množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu, osluněním apod. Pro zabezpečení pohody bydlení se podle ministerstva zkoumá intenzita narušení jednotlivých činitelů a jeho důsledky.

Nejedná se tedy o předpis ani o názor jednotlivce, ale o souhrn činitelů a vlivů, které se posuzují každý jednotlivě a všechny ve vzájemných souvislostech. Posuzuje je orgán, který řízení vede. Ten musí podle stanoviska ministerstva pro místní rozvoj v posuzovaném případě stanovit, v čem pohoda bydlení, respektive její narušení spočívá (např. oslnivé světlo v noci proniká do obytné místnosti, v blízkosti stavby pro bydlení je motokrosová trať, hlučná výroba) a konkretizovat intenzitu narušení. Posuzuje, zda nebyly překročeny limitní hodnoty negativních účinků stanovené právními předpisy, zejména hluku, množství škodlivin v ovzduší, intenzita osvětlení, resp. zastínění, oslunění. Všechny tyto skutečnosti by měly být předmětem zájmu stavebního úřadu a měl by se v součinnosti s dotčenými orgány stání správy vyjádřit k tomu, zda vůbec lze v daném případě o pohodě bydlení hovořit. Nezbytným podkladem k tomu však musí být též dokumentace stavby předložená jejím vlastníkem.2)

K pohodě bydlení se nedávno vyslovil také Nejvyšší správní soud ČR, jenž konstatoval, že pohodou bydlení ve smyslu § 8 odst. 1 in fine vyhlášky č. 137/1998 b., o obecně technických požadavcích na výstavbu, je nutné rozumět souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro všechny kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného bydlení; pohoda bydlení je v tomto pojetí dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou hladinou hluku (z dopravy, výroby, zábavních podniků, ze stavebních prací aj.), čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu, osluněním apod. Pro zabezpečení pohody bydlení se pak zkoumá intenzita narušení jednotlivých činitelů a jeho důsledky, tedy objektivně existující souhrn činitelů a vlivů, které se posuzují každý jednotlivě a ve vzájemných souvislostech.

Správní orgán při posuzování, zda je v konkrétním případě pohoda bydlení zajištěna, nemůže ovšem zcela abstrahovat ani od určitých subjektivních hledisek daných způsobem života osob, kterých se má stavba, jejíž vliv na pohodu bydlení je zkoumán, dotýkat. Podmínkou zohlednění těchto subjektivních hledisek ovšem je, že způsob života dotčených osob a jejich z toho plynoucí subjektivní nároky na pohodu bydlení nevybočují v podstatné míře od obecných oprávněně požadovaných standardů se zohledněním místních zvláštností dané lokality.3)

STAVENIŠTĚ

Zmínil jsem se již o tom, že posuzování negativních účinků na okolí realizované stavby musí mít širší záběr, než jen bezprostřední okolí staveniště. Pokud jde právě o samotné místo výstavby (staveniště), je nutné zdůraznit, že stavební povolení včetně projektové dokumentace (případně podrobnějšího projektu organizace výstavby, tzv. "POV") musí stanovit podmínky pro provoz staveniště, které zase musí respektovat § 14 vyhlášky č. 137/1998 Sb., kde se stanoví, že staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně budovat.

Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Právě stížnosti na zvýšenou hlučnost a prašnost při dopravě stavebního materiálu na stavbu, obtěžování hlukem ze stavebních strojů (pojezd stavební techniky, sbíjecí a bourací kladiva, pojezd vysokozdvižných vozíků) bývají nejčastějším tématem kritických podání obyvatel přilehlé zástavby.

STAVEBNÍ ÚŘAD A STÁTNÍ STAVEBNÍ DOHLED

V případě, že se lidé domnívají, že stavebník nerespektuje podmínky vyplývající ze stavebního povolení, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, měli by se obrátit na příslušný stavební úřad, aby prostřednictvím orgánu státního stavebního dohledu dodržování stavebního povolení a stavebně správních předpisů zkontroloval.

Upozorňuji přitom na § 99 stavebního zákona,4) podle něhož státní stavební dohled zajišťuje ochranu veřejných zájmů, jakož i práv a právem chráněných zájmů právnických a fyzických osob vyplývajících z tohoto zákona, z předpisů vydaných k jeho provedení, ze zvláštních předpisů, z územně plánovací dokumentace, z územních rozhodnutí, z provádění stavby nebo její změny, z vlastností stavby při jejím užívání, z odstranění stavby a z provádění terénních úprav, prací a zařízení podle tohoto zákona.

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Povinnosti pro stavebníka, resp. dodavatele stavby, stanoví rovněž zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,5) který v § 30 odst. 1 stanoví, že osoba, která používá, případně provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku nebo vibrací, jejichž provozem vzniká hluk (dále jen "zdroje hluku nebo vibrací"), je povinna technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb, a aby se zabránilo nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby.

Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis.6) Vibracemi se rozumí vibrace přenášené pevnými tělesy na lidské tělo, které mohou být škodlivé pro zdraví a jejichž hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis. Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které se užívají k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do dvou metrů okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí obytné a pobytové místnosti, s výjimkou místností ve stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování. Rekreace pro účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE A ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

V případě pochybností o dodržování limitů hlučnosti by měl dát orgán státního stavebního dohledu, respektive na základě jeho zjištění stavební úřad, podnět k tomu, aby příslušná krajská hygienická stanice prostřednictvím zdravotního ústavu měření provedla.

V této souvislosti považuji za potřebné upozornit rovněž na nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku,7) zejména pak na jeho § 4, kde se stanoví, že zařízení (v případě zařízení na stavbě se může jednat např. o stavební výtah, stroje na zhutňování povrchu, bourací a sbíjecí kladiva, rýpadla, míchačku na betonové směsi, kompresory apod.) lze uvádět na trh nebo do provozu jen tehdy, splňují-li následující technické požadavky: a) jsou viditelně, čitelně a trvale označena údajem o garantované hladině akustického výkonu, který odpovídá vzoru uvedenému v příloze č. 10 k tomuto nařízení, b) garantovaná hladina akustického výkonu zařízení uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení nepřevyšuje nejvyšší přípustné hodnoty emisí hluku stanovené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

Podle § 9 citovaného nařízení vlády může být zařízení uvedeno na trh nebo do provozu jen tehdy: a) splňuje-li technické požadavky stanovené v § 4, b) nese-li viditelné, čitelné a trvalé označení CE v souladu se zvláštním právním předpisem a c) bylo-li k němu výrobcem, popřípadě zplnomocněným zástupcem přiloženo ES prohlášení o shodě obsahující náležitosti stanovené v příloze č. 11 k tomuto nařízení.

Lze doporučit, aby se občané, kteří se cítí být obtěžováni hlukem ze stavby, obrátili na příslušný stavební úřad s žádostí o prověření, zda stavebník dodržuje stavební povolení a projektovou dokumentaci, případně požádali o součinnost příslušnou krajskou hygienickou stanici.


Poznámky:

1) Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecně technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.
2) Viz in Hanák M., Pohoda bydlení, Právní rádce č. 4/2005.
3) Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 2. 2. 2005, č. j. 2 As 44/2005-116, publikovaný ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR č. 5/2006.
4) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.
6) Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
7) Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění pozdějších předpisů.

Marek Hanák
právník, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno
Související