Všechna nařízení vlády se de facto týkají zemědělství, jde totiž o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů (ve Sbírce pod č. 106/2012), nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů (ve Sbírce pod č. 107/2012) a o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů (ve Sbírce pod č. 108/2012). Příslušná částka, tedy částka 41, také sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce, konkrétně ve Schořově v okrese Kutná Hora.

Ministerstvo zdravotnictví připravilo vyhlášku o zdravotnické dokumentaci, vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, vyhlášku o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi, vyhlášku o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání, vyhlášku o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče (ve Sbírce pod č. 98/2012 až 102/2012).

Vyhláška o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání) byla připravena Ministerstvem zdravotnictví ČR v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a ve Sbírce vyšla pod č. 104/2012.

Jde-li o předpisy z působnosti Ministerstva zemědělství ČR, jde jednak o vyhlášku, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů (ve Sbírce pod č. 103/2012) a jednak o společný předpis s Ministerstvem dopravy ČR, kterým je vyhláška o stanovení veřejných přístavů, ve kterých se rozrušují ledové celiny (ve Sbírce pod č. 105/2012).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo vyhlášku, kterou se mění vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Ve Sbírce je pod č. 110/2012.

Související