V hlavě třetí části druhé zmíněného zákona jsou upraveny podmínky přístupu podnikatele k utajované informaci. Pokud k výkonu své podnikatelské činnosti potřebuje znát utajovanou informaci stupně utajení Vyhrazené, může k ní podnikatel získat přístup, doloží-li písemným prohlášením svou schopnost zabezpečit ochranu utajovaných informací. Přístup k takové informaci může získat rovněž tehdy, je-li držitelem osvědčení podnikatele podle § 54 téhož zákona.

Přístup k informaci stupně utajení Důvěrné a vyšší lze získat jen na základě platného osvědčení podnikatele týkajícího se příslušného stupně utajení. Vydání osvědčení podnikatele, které je veřejnou listinou, je podmíněno kupříkladu ekonomickou stabilitou a spolehlivostí. Zákon je účinný od 1. ledna 2006. Dosud se dočkal třinácti novelizací, poslední v loňském roce.

Dnes byla publikována částka 48 Sbírky zákonů, která přináší vyhlášku č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu. Vyhláška implementuje do našeho práva řadu předpisů Evropské unie. Stanoví požadavky na kvalitu tzv. rozmnožovacího materiálu a mezní hodnoty výskytu některých škodlivých organizmů v něm. Účinná je k dnešnímu dni.

Související