Určitých změn doznala mnohá ustanovení zákona, mezi nimi také § 31, který stanoví povinnosti podnikatele. Podnikatel podle nového znění zákona kupříkladu nebude povinen na žádost živnostenského úřadu prokazovat vlastnické nebo užívací právo k objektu, v němž má na území ČR místo a sídlo podnikání, pokud se bude shodovat s adresou jeho bydliště (výjimku z nového pravidla tvoří situace, kdy je adresa bydliště podnikatele na adrese sídla ohlašovny nebo správního orgánu).

Změna zasáhla i § 13 o pokračování v živnosti při úmrtí podnikatele. Nově stanoví, že pokud některé z osob oprávněných pokračovat v podnikání po smrti podnikatele ve lhůtě tří měsíců neoznámí tento svůj záměr živnostenskému úřadu, živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele zanikne dnem jeho úmrtí, nepokračuje-li v podnikání správce dědictví nebo insolvenční správce.

Celkem novela přináší řádově desítky drobných změn v ustanoveních živnostenského zákona – nejčastěji mění nebo nahrazuje slova nebo krátké části textu zákona. Vedle snižování administrativy si za cíl klade odstranění dílčích nepřesností právní úpravy zjištěných v aplikační praxi.

V souvislosti s novelizací živnostenského zákona budou novelizovány rovněž zákon o správních poplatcích a zákon o nemocenském pojištění. Pokud návrh zákona podepíše prezident republiky, budou změny účinné ke 30. červnu 2012.

Související