Jak na vás působí zákon o obchodních korporacích?

Upřímně řečeno jsem stále v rozpacích z nově zavedené dvojkolejnosti úpravy zákona o obchodních korporacích jakožto lex specialis vůči novému občanskému zákoníku. Od zákona o obchodních korporacích jsem očekávala komplexní úpravu otázek týkajících se obchodních společností a družstev. Obecná úprava právnických osob, podnikatelů a zastoupení včetně prokury je však rozptýlena do několika částí nového občanského zákoníku ve spojení se zákonem o obchodních korporacích, čímž vzniká chaos ne nepodobný současné úpravě závazkových vztahů.

Je podle vás tomuto zákonu věnována dostatečná pozornost?

Záleží na tom, kým. Odborná veřejnost zákonu o obchodních korporacích i novému občanskému zákoníku náležitou pozornost věnuje. Co se týče laické veřejnosti a pozornosti věnované novým kodexům v médiích, tato je dle mého názoru nedostatečná. Informace o tom, jaké změny mají podnikatelé od 1. ledna 2014 očekávat a jak se na ně připravit k nim pronikají velice kuse a zřídka, což může vést k tomu, že podnikatelé nyní učiní rozhodnutí, která nebudou v souladu s novou právní úpravou a povedou k nutnosti dalších změn po účinnosti nové právní úpravy.

Pokud byste měla vybrat tři největší změny, který by měly od roku 2014 nastat v právu společností, o jaké by šlo?

Významných změn obsahuje zákon o obchodních korporacích celou řadu. Pokud bych měla vybrat nejzásadnější změny pro podnikatele, bylo by to zrušení požadavku na minimální výši základního kapitálu u společnosti s ručením omezeným, možnost připustit vznik různých druhů podílů ve společnosti s ručením omezeným včetně možnosti, aby společník společnosti s ručením omezeným vlastnil více podílů a aby jeho podíl byl představován cenným papírem, zvýšení odpovědnosti statutárních orgánů a možnost připustit rozhodování valné hromady akciové společnosti bez jejího svolání, tak zvaně per rollam.

Jaké jsou názory dalších odborníků na obchodní právo na nový zákon si můžete přečíst v anketě květnového Právního rádce, stejně jako řadu odborných článků či reakce Bohumila Havla a Jiřího Pospíšila. Květnové číslo vychází 24. května.

Související