Podle § 2 odst. 2 by platilo, že na základě uveřejněné výzvy společnosti předloží akcionáři akcie uvedené v odstavci 1 společnosti k vyznačení nezbytných údajů a sdělí společnosti údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů nejpozději do 30. června 2014; akcionář, který je v prodlení s plněním těchto povinností, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, jichž se prodlení týká. Pokud by akcionář nepředložil akcie k vyznačení nezbytných údajů do 4 let ode dne uveřejnění výzvy společnosti podle věty první, prohlásila by společnost nepředložené akcie za neplatné, přičemž by postupovala přiměřeně podle právní úpravy změny formy akcií podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev.

V dalších odstavích § 2 jsou pravidla změny formy akcií ze zákona dále rozvedena. Podle § 3 odst. 1 by v souvislosti s postupem podle § 2 mohlo představenstvo rozhodnout o nahrazení stávajících listinných akcií novými listinnými akciemi na jméno. Účinky nahrazení akcie by nastávaly nejdříve k okamžiku odevzdání nahrazované listinné akcie společnosti.

Vedle daných pravidel (zákon obsahuje i důležitá přechodná ustanovení) by zákon také měnil obchodní zákoník, zákon o cenných papírech a zákon o podnikání na kapitálovém trhu.

Související