Předmětem nové právní úpravy je rozšíření spolupráce při správě daní, které reaguje na rostoucí provázanost jednotného evropského trhu a globální ekonomiky. Kromě boje s podvody a daňovými úniky má tento předpis umožnit státům určit přesnou sumu daně, která se má vybrat.

Zákon nově rozšiřuje předmět spolupráce na všechny daně s výjimkou DPH, spotřebních daní a cla. Pro posílení koordinace zavádí souběžné daňové kontroly a úpravu automatické výměny informací. Důležitá je také možnost prolomení bankovního tajemství pro účely výměny informací a dále zjednodušení komunikace mezi kontaktními místy mj. prostřednictvím standardních formulářů.

Návrh zákona upravuje spolupráci při správě daní nejen mezi členskými státy, ale také na základě mezinárodních smluv.

Nový zákon by měl nahradit současný zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní. Součástí návrhu je také změna zákona o Finanční správě České republiky a zákona o Celní správě České republiky, a to v oblasti kompetencí příslušných orgánů pro provádění mezinárodní spolupráce. Předpokládané nabytí účinnosti zákona je 1. ledna 2013.

Související