Nařízení vlády č. 268/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, doplňuje v částce 92 Sbírky vedle zmíněného sdělení Ministerstva vnitra vyhláška č. 269/2012 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 39/2010 Sb.

Vyhláška se týká například způsobu vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, ale také odborné způsobilosti, postupu při skládání zkoušky, jejího hodnocení nebo opakování. Přibývají například také náležitosti záznamu objednávky, když nový § 15a stanoví, co má záznam objednávky stanovit.

Jde o jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu nebo název, místo podnikání, popřípadě sídlo, a identifikační číslo osoby dopravce v příležitostné osobní silniční dopravě, evidenční číslo objednávky, datum a čas přijetí objednávky, jméno, příjmení a podpis osoby, která objednávku přijala, jméno a příjmení, adresu pobytu a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, je-li objednatelem fyzická osoba, nebo obchodní firmu, popřípadě název, sídlo a identifikační číslo osoby, pokudbylo přiděleno, je-li objednatelem právnická osoba, datum a čas přepravy, výchozí a cílové místo přepravy a jména a příjmení, popřípadě jiné vymezení přepravovaných osob.

Součástí vyhlášky je napříkald i znění přílohy 6 k vyhlášce č. 522/2006 Sb., která se týká stanovení počtu a výše pokut uložených dopravním úřadem pravomocným rozhodnutím ve správním řízení, příloha č. 9 k vyhlášce č. 522/2006 Sb., která je vzorem potvrzení o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou/ o zabránění v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla a také příloha č. 10 k vyhlášce č. 522/2006 Sb., která je vzorem pro potvrzení o převzetí kauce.

Ve včera rozeslané částce 93 je vyhláška č. 271/2012 Sb., o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku (vyhláška o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka) a již zmíněné sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Související