Zmíněným zákonem se posunuje účinnost zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců a dalších souvisejících zákonů.

Vyšlo také několik vyhlášek z dílny Českého telekomunikačního úřadu, které rozvádějí zákon o poštovních službách. Jeho novela nabývá účinnosti na začátku ledna. Vyhlášky se týkají například specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování či způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence nebo postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby

Dále jde například o vyhlášku, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vyhlášku č. 460/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů či vyhlášku č. 461/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů.

Související