Vládní novela zákona o léčivech, konkrétně zákon č. č. 70/2013 Sb. 2013, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je největší změnou v právní úpravě léčiv od roku 2007. Předpis zpřísňuje pravidla pro reexport léků a přichází s několika novými instituty jako je například řízení v případě pochybností nebo řízení o specifických homeopaticích. Zákon bude účinný od 2. dubna, určité části však budou účinné až od 1. ledna 2015. To se týká například zavedení povinného elektronického předepisování léků (tzv. e-preskripce).

Další publikovaný předpis je zákon č. 69/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Novela především reaguje na nové požadavky pro integrovanou prevenci stanovené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU, o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění).

Třetím zákonem je pak zákon č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předpis řeší situaci občanských sdružení, jež mají členskou základnu a zároveň poskytují služby za úplatu a umožňuje jim změnu právní formy sdružení na obecně prospěšnou společnost. Tím dojde k zachování těchto subjektů v souladu s novým občanským zákoníkem.

Kromě výše zmíněných zákonů vyšly ve Sbírce také například dvě nařízení vlády týkající se dotací do lesního hospodářství. Konkrétně je to nařízení vlády č. 75/2013, kterým se mění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 76/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů.

Související