Návrh zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob obsahuje především hmotnou i procesní úpravu obchodního rejstříku, ale také dalších veřejných rejstříků předpokládaných novým občanským zákoníkem. Předpis proto zakotvuje také nadační rejstřík, rejstřík společenství vlastníků jednotek, rejstřík ústavů a rejstřík obecně prospěšných společností a sjednocuje tak roztříštěnou právní úpravu do jednoho zákona.

Co se týče zakotvení obchodního rejstříku, předpis většinou přebírá úpravu současného obchodního zákoníku a občanského soudního řádu. Významnou novinkou například je, že při splnění podmínek budou moci zápisy do obchodního rejstříku provádět nejen rejstříkové soudy, ale i notáři. Schválený návrh zákona také obsahuje právní úpravu rejstříku spolků, která měla být původně vyčleněna v samostatném zákoně.

„Důležité je, že notáři budou moci přímo zapisovat do rejstříku záznamy podle listin, které vyhotovili. To výrazně zrychlí rejstříkovou agendu. Zápisy prováděné notáři budou zaznamenány online přístupem na počkání, čili ihned. Jsme si vědomi, že rychlost zápisu do rejstříku bývá považována za základ dobrého podnikatelského prostředí,“ řekl ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Návrh rejstříkového zákona je posledním z balíčku hlavních doprovodných zákonů, který čekal na schválení. Ostatní návrhy nejdůležitějších doprovodných předpisů k rekodifikaci již prošly prvním čtením v Poslanecké sněmovně.

U všech doprovodných zákonů se počítá s nabytím účinnosti k 1. lednu 2014, tedy společně s novým občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích a zákonem o mezinárodním právu soukromém.