Mění se totiž celá koncepce nemovitých věcí, zejména znovuzavedením zásady superficies solo cedit. Jejich vymezení se také rozšiřuje. „Nová úprava daně z nabytí nemovitých věcí, zejména pokud jde o vymezení předmětu daně, na tuto úpravu navazuje – vychází z nové koncepce nemovitých věcí, ačkoli nerozšiřuje předmět daně v odpovídajícím rozsahu, ale omezuje ho – oproti vymezení nemovitých věcí v novém občanském zákoníku – pouze na nabytí vlastnického práva k hmotným nemovitým věcem a k právu stavby, a zohledňuje i existenci a obsah právních institutů podle nového občanského zákoníku (např. předmětem daně má být i nabytí nemovité věci do svěřenského fondu),“ popisuje důvodová zpráva k návrhu, který neopomíjí ani zákon o obchodních korporacích, především v souvislosti s vklady nemovitých věcí do obchodních korporací.

Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného a dalších souvisejících změnách se dá přirovnat k návrhu tzv. doprovodného zákona, který připravilo Ministerstvo spravedlnosti a který je nyní projednáván v Poslanecké sněmovně.

Daňové změny však podle důvodové zprávy k návrhu Ministerstva financí nebyly do tohoto návrhu začleněny, a to kvůli kvantitativním i tematickým důvodům. Návrh se má týkat prakticky všech hlavních daňových předpisů. Nová pravidla mají platit jak pro vybranou terminologii, tak i pro některou věcnou úpravu.

Istituty, obsažené v rekodifikaci, které si změny žádají, jsou podle důvodové zprávy například svěřenský fond, nové vymezení pojmu nemovitá věc, věc v právním smyslu, vzájemné darování, kmenový list u společnosti s ručením omezeným, absence definice domácnosti, zrušení rozlišení běžného a vkladového účtu, zaknihované cenné papíry, odkaz a dědická smlouva, statutární orgán je zákonným zástupcem nebo status veřejné prospěšnosti.

Související