Prvním z publikovaných zákonů je zákon č. 179/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Novela v souladu s požadavky EU zakotvuje maximální dobu splatnosti dodávek zboží a služeb na 30 a výjimečně na 60 dní.

 

Kromě toho ve Sbírce vyšel také zákon č. 185/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Předpis mění předpoklady pro výkon fuknce insolvenčního správce a zavádí také nová pravidla dohledu nad jejich činností. Nově například budou muset mít uchazeči o výkon tohoto povolání praxi alespoň tři roky v souvisejících oblastech jako je právo, ekonomie, daňové poradenství, účetnictví, audit nebo řízení podniku.

Posledním významnějším publikovaným předpisem je zákon č. 186/2013 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů, který nahradí stávající zákon č. 40/1993 Sb. Předpis například nově umožňuje existenci dvojího občanství nebo také zavádí mírnější podmínky nabývání občanství pro občany členských států EU a EHP. Nově také půjde zjišťovat otcovství rozhodné pro zisk občanství analýzou DNA.