Zeptali jsme se tak některých přednášejích na to, co by mělo být podle nich pro veřejnou správu v souvislosti s novým občanským zákoníkem - kterému bude konference z velké části věnována - hlavním tématem.

FRANTIŠEK KORBEL

"NOZ je základem celého práva, nejen soukromého, takže ho musí brát veřejná správa v potaz. S NOZ se má začít od konce, tj. od přechodných a zrušovacích ustanovení v části páté. NOZ ruší 238 jiných předpisů a pro vztah dosavadní a nové úpravy používá různé metody. Od zákazu retroaktivity (závazky), přes nepravou retroaktivitu (poměry osobní, rodinné a věcné, nájem a úvěr) až po pravou retroaktivitu ve prospěch platnosti (právnické osoby, dědictví, zájezd) či v případě nutnosti (náhrada nehmotné újmy)," říká například František Korbel, který právě přechází z náměstkovského postu na Ministerstvu spravedlnosti do partnerské pozice v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners.

TOMÁŠ SOKOL

Podobně reaguje také advokát Tomáš Sokol: "Společným tématem pro celou veřejnou správu bude zvládnutí naprosto unikátního procesu, zřejmě nejrozsáhlejší současné změny tolika předpisů. Pro veřejnou správu na úrovni obcí a měst zřejmě bude stěžejní nový občanský zákoník a některé doprovodné předpisy, z nichž zřejmě nejvýznamnější je zákon, kterým se mění zákony v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Jde asi o 71 předpisů, např. zákon o požární ochraně, živnostenský zákon, zákon o obecní policii, zákon o státní sociální podpoře, zákon o oceňování majetku, a řadu dalších.

RADIM BOHÁČ

Radim Boháč z Ministerstva financí ČR a Právnické fakulty UK v Praze říká: "Veřejné správy se velmi významným způsobem dotknou změny daňového práva, ve kterém v souvislosti s rekodifikací soukromého práva musely být učiněny jak změny věcného charakteru, tak i změny terminologické. Důvodem je mimo jiné skutečnost, že v daňovém právu se uplatňuje zásada 'v pochybnostech ve prospěch daňového subjektu' a není možné se spoléhat na obecné přechodné ustanovení nového občanského zákoníku. Významným tématem proto jistě budou rozsáhlé změny daňového práva, se kterými si budou muset poradit jak správci daně, tak soudy." Vzhledem k tomu, že Senát zatím nepřijal potřebné novely, bude situace o to složitější.

DANIELA ŠUSTROVÁ

Konkrétně odpovídá i Daniela Šustrová, vedoucí kanceláře Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu: "S ohledem na svoje profesní zaměření mám pro každého tip související s právními vztahy k nemovitostem. Zásada materiální publicity, která je stěžejní zásadou katastru nemovitostí vede k dobré víře v zápisy v katastru, především v jejich úplnost a správnost. Úplnost, pravdivost a správnost lze zajistit jen tak, že ten, kdo chce mít právo k nemovitosti, si je nechá zapsat. A proto by se každý měl podívat do katastru a zjistit, zda má všechny zápisy ohledně svých práv k nemovitostem zapsané správně, úplně a zda odpovídají skutečnosti a pokud tomu tak není, měl by se co nejdříve postarat o nápravu. Jedině tak může katastr po dlouhých desetiletích spolehlivě plnit vedle veřejnoprávní úlohy i další, nesmírně významnou úlohu, a sice ochranu práv k nemovitostem. Ostatně i proto jsem si pro konferenci připravila příspěvek s názvem Katastr, nemovitosti a vlastník neznámý."

LUKÁŠ POTĚŠIL

Přesná jsou i slova Lukáše Potěšila z Právnické fakulty Masarykovy univerzity: "Těžko vybrat z '3081 výzev' jednu hlavní. Ač to zní ohraně, zejména se veřejná správa musí s NOZ seznámit. Na první pohled se to nezdá, ale NOZ na veřejnou správu dopadne poměrně významně. Stát a územní samosprávné celky jsou vlastníky věcí, s nimiž disponují. Nejen z tohoto důvodu vstupují do řady smluvních vztahů. Z toho již hlavní témata jasně vyplývají. Jenže NOZ se dotkne i těch oblastí, kde veřejná správa vystupuje v tzv. mocensky nadřazeném postavení. Zde zejména půjde o úpravu svéprávnosti a jednání osob v souvislosti s řízením před úřady, ale třeba i uzavírání manželství, kde vystupují matriční úřady. Každopádně na prvním místě musí být požadavek zajištění řádného výkonu veřejné správy, a to i v podmínkách účinnosti NOZ."

 

Jan Januš,

Petra Gříbková
vedoucí právník, Atlas Consulting