Prvním z publikovaných předpisů je nový zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů. Předpis řeší převody vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům ve vlastnictví bytových družstev, která vznikla před 1. lednem 1992, do vlastnictví členů, pokud k převodu dojde na základě rozhodnutí družstva učiněného po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (NOZ).

Dalším publikovaným zákonem je novela zákona o matrikách, která reaguje na NOZ. Odráží tak například změny v úpravě manželství, registrovaného partnerství, osvojení nebo užívání jména a příjmení. Nově například bude možné uzavřít partnerství před matričním úřadem bez ohledu na trvalý pobyt partnerů. V zákoně o partnerství pak novela ruší ustanovení týkající se registrace a doplňuje je právě do zákona o matrikách, aby došlo k sjednocení.

Třetím předpisem je novela zákona o sociálních službách a dalších souvisejícíh předpisů. Předpis znovu o rok odsouvá přenesení odpovědnosti za realizaci dotačního řízení na poskytování sociálních služeb ze státu na kraje. Finance tak budou kraje rozdělovat až od roku 2015. Změny se také týkají příspěvku na péči a poskytování dávek postiženým.