Ve Sbírce zákonů vyšla tři nařízení vlády k NOZ . První z nich je o vzorovém poučení a vzorovém formuláři pro odstoupení od smluv uzavřených na dálku a mimo prostory obvyklé k podnikání, které má posílit ochranu spotřebitele. Druhým je pak nařízení o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení.

Posledním nařízením vlády k NOZ publikovaným nedávno ve Sbírce zákonů je nařízení o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím. Předpis nově upravuje způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce, dále určuje části nemovité věci, které jsou společné, a stanoví podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku. Kromě toho vyšla ve Sbírce také novela nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností, která navazuje na aktuální znění příloh živnostenského zákona.

Ve Sbírce bylo také publikováno několik vyhlášek, mezi nimi také důležité vyhlášky ke katastrálnímu zákonu. Kromě samotné katastrální vyhlášky zde vyšla ještě vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí a vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu. Všechny tři budou účinné od 1. ledna 2014.

Za zmínku také stojí dvě vyhlášky z dílny ministerstva spravedlnosti. První z nich je novela vyhlášky o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců. Předpis zohledňuje terminologii NOZ a zvyšuje pojistné limity.

Druhou vyhláškou je pak vyhláška, kterou se stanoví paušální částka nákladů vynaložených státem v souvislosti s převzetím odsouzeného. Předpis určuje částku 5 000 Kč, pokud předává odsouzeného cizí stát, se kterým má ČR společnou státní hranici, dále 65 000 Kč předává-li odsouzeného jiný stát z Evropy a 150 000 Kč v ostatních případech.

Související