"V roce 2014 zůstává i nadále v platnosti superhrubá mzda, 15procentní sazba daně z příjmů fyzických osob i sedmiprocentní solidární zvýšení daně u vysokopříjmových zaměstnanců. Zaměstnavatelé by však měli pamatovat na to, že u zaměstnanců, kteří solidárnímu sedmiprocentnímu zvýšení daně podléhali v roce 2013 (byť i jen v jednom měsíci), nelze provést roční zúčtování. Tito zaměstnanci jsou povinni podat za rok 2013 daňové přiznání. Řádově se jedná o desetitisíce občanů a mnozí z nich budou daňové přiznání podávat poprvé v životě. Pokud by na to zapomněli, hrozí jim sankce," upozorňuje Jana Bartyzalová, partner, Daňové poradenství, KPMG Česká republika.

CO SE MĚNÍ VE ZDAŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ?

Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva (344/213 Sb.) přináší pro rok 2014 tyto změny ve zdaňování zaměstnanců:

Zvyšuje se limit pro uplatnění konečné srážkové daně u poplatníků, kteří nepodepsali u zaměstnavatele prohlášení k dani, a to z pěti na 10 tisíc korun měsíčně. Tuto srážkovou daň bude možné aplikovat pouze na příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce. Tím dojde ke sjednocení s podmínkami pro osvobození od pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

Příjmy za práci učňů a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy budou osvobozeny od daně (i sociálního a zdravotního pojištění).

Částka mzdy, ze které se již bude odvádět sedmiprocentní solidární zvýšení daně, se mírně zvyšuje na 103 768 korun v daném měsíci.

ZMĚNY V SOCIÁLNÍM A ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění se v roce 2014 oproti roku 2013 mírně zvyšuje a bude činit 1 245 216 korun (v roce 2013 to bylo 1 242 432 korun). Minimální měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském, a tím i na důchodovém pojištění se měnit nebude a bude nadále činit 2500 korun měsíčně.

Maximální vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění se v roce 2014 nebude uplatňovat a toto omezení zůstane v platnosti i v roce 2015. Minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění počítané z minimálního vyměřovacího základu, respektive minimální mzdy 8500 korun, bude i nadále činit 1148 korun.

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE SE SPRÁVOU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Od 1. ledna 2014 byla zavedena pro všechny zaměstnavatele povinnost elektronické komunikace s orgány správy sociálního zabezpečení.

Zaměstnavatelé by tak měli podávat předepsané tiskopisy (například přehled o výši pojistného či oznámení o nástupu do zaměstnání) pouze v elektronické podobě (tzv. e-podání), a to buď podepsané uznávaným elektronickým podpisem a zaslané na určenou elektronickou adresu podatelny orgánu sociálního zabezpečení, nebo do určené datové schránky orgánu sociálního zabezpečení. K e-podání by tudíž zaměstnavatelé měli mít pro rok 2014 zřízenou datovou schránku nebo uznávaný elektronický podpis.

"Vzhledem k tomu, že velká část zaměstnavatelů se však ještě nestihla na elektronickou komunikaci připravit, udělila Česká správa sociálního zabezpečení z této povinnosti aktuálně roční výjimku, která umožní zaměstnavatelům v roce 2014 podávat veškeré tiskopisy ještě v klasické papírové podobě," doplňuje Jana Bartyzalová.

Zamýšlená povinnost podávat předepsané tiskopisy pouze elektronicky se netýká komunikace s příslušnými zdravotními pojišťovnami. U nich mohou zaměstnavatelé postupovat dosavadním způsobem a předepsané písemnosti podávat i nadále písemně nebo elektronicky.

 

Zdroj: KPMG ČR (redakčně upraveno)

Související