Tým náměstků, které ministryně spravedlnosti Helena Válková představila na březnové tiskové konferenci, byl sestaven postupně v průběhu měsíce února. První náměstkyní, odpovědnou za legislativu a justici, je dřívější advokátka a politička Hana Marvanová. Další posilou v týmu náměstků je Pavel Štern, dlouholetý ředitel Probační a mediační služby. Na ministerstvu má na starosti nejen oblast vězeňství, ale právě také probační a mediační činnost a oblast obětí trestných činů. Petr Jäger, který dříve působil u Ústavního soudu, se bude věnovat ústavnímu právu a mezinárodní problematice. Náměstka Petra Kasíka ministryně takzvaně zdědila, jak sama uvedla. Na starosti má oblast ekonomiky, investic, ale i odbor IT a evropských programů.


Jaké jsou hlavní priority ministryně spravedlnosti Heleny Válkové v oblasti legislativy?

Nový občanský zákoník

Začnu oblastí legislativy, která je mi velmi blízká. Jak všichni víme, 1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník a v souvislosti s ním se vyrojila řada problémů. Některé z nich se podaří překlenout výkladem, některé budou zařazeny do skupiny, kterou bych nazvala "aktuální", to znamená, že se budou muset řešit v průběhu tohoto roku. Jiné budou zase zařazeny do skupiny, která bude v rámci komplexní novelizace realizována v roce 2015. Vytvořili jsme pracovní skupiny, které se těmito problémy zabývají. V rámci ostatních resortů jsou shromažďovány podněty, které jsou zasílány na ministerstvo spravedlnosti. To je určitým způsobem třídí, klasifikuje a buď je zařazuje do plánu legislativních prací, nebo je dále diskutuje, eventuálně některé z nich - jak už jsem uvedla - se nemusí ani ošetřit legislativně, stačí použít odpovídající výklad. Takto stručně k tomu nejaktuálnějšímu bodu, který právě probíhá.

Bagatelní pohledávky a cena právních úkonů

Mým dalším bodem je něco, co strategicky není tak významné, ale je to velice podstatné, protože to zatěžuje řadu domácností, jednotlivců. Jsou to nepřiměřeně vysoké náklady, které vznikají vymáháním bagatelních pohledávek. Bagatelními pohledávkami se rozumí pohledávky do 10 tisíc korun. Parlament projednává v současné době několik poslaneckých návrhů. Abychom urychlili řešení této problematiky, už jsme na ministerstvu připravili a koncem minulého týdne poslali (tisková konference proběhla 25. března - pozn. red.) do připomínkového řízení návrh změny vyhlášky č. 177/1996 Sb., o advokátním tarifu, v němž výrazně snižujeme odměny advokátů v těchto typech sporů.

Stanovujeme strop hrazení právních úkonů a snižujeme i takzvané paušální náklady, které by se podle našeho návrhu měly pohybovat ve výši 100 korun za jeden právní úkon. Pokud tato vyhláška projde, bude připomínkována, a pokud připomínková místa vyjádří s naším návrhem svůj souhlas, tak by měla nabýt účinnosti koncem května tohoto roku. Tento problém by v rovině vyhlášky, podzákonného právního předpisu, měl být vyřešen. Samozřejmě se tím neřeší problémy, které obsahují občanský soudní řád a exekuční řád, proto jsme poslali do připomínkového řízení v této souvislosti i dva další návrhy na změny těchto právních norem.

Nový občanský soudní řád a nový trestní řád

Pokud jde o strategičtější záležitosti, které budou ukazatelem kvality a výslednosti efektivity resortu spravedlnosti, tak jde jednoznačně o dva klíčové procesní kodexy - občanský soudní řád a trestní řád.

Občanský soudní řád je norma, která je z počátku 60. let a vykazuje už tolik novelizací, je tak složitá a nepřehledná, že logicky vyžaduje kompletní revizi. Rozhodli jsme se, že se pokusíme o nový kodex, s tím, že se dokonce naskytla otázka, jestli by v souvislosti s novým kodexem nebylo třeba novelizovat do jedné normy i další procesní předpisy z civilní oblasti. Zatím byl vytvořen takový minitým, respektive se ještě tvoří, ale byl již jmenován vedoucí tohoto týmu. Je jím pan doktor Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu ČR, a ten si postupně svůj tým tvoří. Zatím ovšem ještě neproběhla žádná schůzka tohoto týmu.

Druhým procesním kodexem je trestní řád. Tady jsme trošku dál, je to dáno i tím, že v minulém volebním období se ministerstvo spravedlnosti a příslušní odborníci pokoušeli o to, aby vznikl nový procesní předpis. Dostali jsme už dva věcné záměry, které byly schváleny. Z nich se bude vycházet, pracovní skupina už se vytvořila. Menší pracovní tým už měl první schůzku, ten velký bude mít pracovní poradu tento pátek. Dodala bych, že při přípravě tohoto nového trestního řádu se snažíme ještě více posílit práva obětí trestných činů a současně zdůraznit součinnost s neziskovým sektorem, abychom jim byli schopni nabídnout širokou škálu našich služeb.

Zákon o státním zastupitelství

Pokud jde o další úkoly, tak co by veřejnost mohlo zajímat a na čem aktuálně intenzivně pracujeme, je zákon o státním zastupitelství. Vládě bychom jej měli předložit v červenci tohoto roku. Proběhlo už několik jednání s nejvyšším státním zástupcem a jeho odborníky, my jsme také samozřejmě měli své odborníky. Blížíme se - nechci to zakřiknout - k nějaké shodě, která by zřejmě znamenala, že návrh, který už v roce 2013 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně, by se mohl stát základem našeho návrhu. Jde zejména nejen o nezávislost a specializace specializovaných útvarů, které by měly vzniknout, ale také o odpovědnost státních zástupců. Odpovědnost, lepší možnost vyvodit odpovědnost státních zástupců, pokud nečiní anebo jsou jejich rozhodování poznamenána chybami, vadami a podobně.

Trestní odpovědnost právnických osob

Pokud jde o trestní odpovědnosti právnických osob, osobně se setkávám v Poslanecké sněmovně s řadou poslaneckých návrhů. Bohužel musím říci, že to svědčí o tom, že se zákon musí novelizovat, návrhy jsou odůvodněné. Nicméně jsou parciální, tedy dílčí. Mezi tyto návrhy patří, že právnická osoba by se měla vést k odpovědnosti a měla by být potrestána za tyto trestné činy - lichva, zpronevěra, podvod, drogové delikty. Abychom neustále nečelili pokusům o legislativní zdokonalování prostřednictvím dílčích poslaneckých návrhů, rozhodli jsme se, že vypracujeme jeden jediný návrh, v rámci kterého bychom plně změnili trestní odpovědnost právnických osob. Ale proběhne k tomu ještě také odborná diskuse. Bude to nicméně změna, která bude významná a ke které by mělo dojít v létě tohoto roku.

Poradci

Ještě bych doplnila pár slov ohledně personálního hlediska. Na ministerstvu zatím působí pouze několik poradců ve speciálních oblastech. Jsou jich pouze desítky. V tomto ohledu možná v budoucnu ještě doplníme jejich řady, ale v současné době nemáme takovou potřebu. Snažím se vyjít z personálních kapacit ministerstva spravedlnosti.


Na co se zaměří Pavel Štern, náměstek pro úsek vězeňství a trestní politiky?

Rád bych stručně představil priority, jež se týkají oblasti, kterou mám na starosti, a sice oblasti vězeňství a trestní politiky. Konkrétně jde o oblast vězeňství, problematiku probační a mediační služby a samozřejmě také problematiku obětí trestných činů. Tyto priority jsou celkem logické. Jednak vyplývají z programového prohlášení a také z jisté aktuální situace.

Boj s recidivou

Prioritou číslo jedna je boj s recidivou. To znamená - pokusit se snížit a výrazně omezit dlouhodobě vysokou problematiku recidivy pachatelů trestných činů, především u majetkové trestné činnosti. Je obecně známo, že recidiva se bohužel dlouhodobě v České republice pohybuje kolem 65 %. Zejména u majetkových trestných činů. Lze poměrně přesně identifikovat příčiny této vysoké recidivy. Mezi hlavní příčiny patří vysoká předluženost pachatelů a dále jejich neschopnost se uplatnit legálně na trhu práce. Tato kombinace pak způsobuje opakování trestné činnosti, ať už u výkonu trestu odnětí svobody nebo při výkonu alternativních trestů. Z toho důvodu je tato oblast jednoznačně prioritou číslo jedna, jak jsem již uvedl. Řešením této problematiky chceme zabránit opětovnému zaplnění českých věznic, které byly výrazně vyprázdněny po rozsáhlé amnestii v roce 2013. Navíc, recidiva je velice problematický společenský jev, který ohrožuje společnost a bezpečnost lidí. Zejména když je spojena právě s majetkovou trestnou činností. Proto je potřeba v tom něco udělat.

Co se týká těch konkrétních opatření, která mají vést ke zlepšení, je třeba vše vnímat z dlouhodobého hlediska. Není to věc, která se podaří v horizontu šesti měsíců. Zmínil bych jenom některá opatření, která jsou důležitá a teď velmi aktuální. Samozřejmě se to týká konkrétních organizací v rámci justice, které tu problematiku mají na starosti.

Vězeňská služba

Začal bych vězeňskou službou, kde je třeba se velmi intenzivně zaměřit na problematiku přípravy odsouzených na výstup z výkonu trestu. Dále je samozřejmě potřeba se zaměřit na problematické rizikové faktory, které ovlivňují recidivu. Opět jsme tak u problematiky zadluženosti a neschopnosti uplatnit se na trhu práce. Jsme tak u dalšího úkolu, který musí vězeňská služba plnit. A to v oblasti zaměstnávání odsouzených. Této oblasti je třeba věnovat velmi intenzivní pozornost.

Probační a mediační služba

Probační a mediační služba se zaměřuje zejména na výkon alternativních trestů. Tam je problematika zadluženosti pachatelů a jejich zaměstnávání prioritou už více než dva roky. Je důležité se tomu systematicky dále a více věnovat.

Platformy spolupráce a další projekty

Dalšími z opatření, u kterých bych rád, aby se uplatnila v praxi, jsou tzv. platformy spolupráce. Zde je důležitá úloha nevládních organizací, které se dlouhodobě věnují problematice vězeňství a alternativních trestů. Chtěl bych, aby vznikla platforma spolupráce, v Čechách i na Moravě, a abychom se pravidelně scházeli. Nejenže bychom si vyměňovali své zkušenosti a informace, ale součástí platformy by byla i výměna názorů ke koordinaci programů, které mohou dobře ovlivnit situaci v praxi.

Další platformou bude platforma s názvem "Stop recidivě", což by měla být koordinační skupina na úrovni státních institucí, jejíž součástí by bylo třeba generální ředitelství úřadu práce, ministerstvo práce a sociálních věcí, samozřejmě také vězeňská služba, probační a mediační služba, a to zejména z důvodu koordinace aktivit ke snižování recidivy.

Samozřejmě sem také patří i zavedení elektronického monitoringu v rámci domácího vězení, což je projekt, který byl už vlastně v rámci ministerstva schválen, probíhá příprava a organizátorem bude probační a mediační služba.

Z novinek, které bychom chtěli zavést do budoucna do praxe, mohu zmínit projekt "dům na půl cesty", což je osvědčená metoda na omezování recidivy propuštěných pachatelů z výkonu trestu jak ve Skandinávii, tak i v Kanadě. To je věc, o kterou se určitě budeme snažit.

A ještě jedna priorita, aby vše nebylo jen o pachatelích. V souladu se zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, se budeme systematicky věnovat podpoře organizací, které realizují pomoc obětem trestných činů v souladu s tímto zákonem.


Čemu se bude věnovat Pavel Kasík na úseku ekonomické a vnitřní správy?

Úsek svěřený mi paní ministryní se jmenuje "úsek ekonomické a vnitřní správy". Vytyčím zde ty nejdůležitější okruhy.

Prvním z nich je oblast evropských programů, kde se snažíme připravit novou strategii pro následující období 2014 až 2020 a v souběhu s tím zajistit dočerpání ze stávajících evropských programů.

V oblasti investic považuje ministerstvo spravedlnosti nadále za svoji prioritu výstavbu justičního paláce v Ústí na Labem. K tomu připravuje jako naléhavou prioritu i alternativní řešení sídla Obvodního soudu Praha 5 a do budoucna i sídla Nejvyššího soudu a Nejvyššího státního zastupitelství. Zároveň chceme připravit projekt na obnovu historických objektů v centrech měst, které jsou v justici běžnou součástí naší práce, a na využití evropských programů pro jejich rekonstrukci.

Poslední část v oblasti rozpočtu, kterou bych zmínil, je trvalý zájem na posílení prostředků na platy zaměstnanců, zejména v justiční části resortu, které neodpovídají, jsou velmi vzdáleny průměru v nepodnikatelské sféře. Tuto oblast bychom rádi do budoucna systémově - to znamená postupným vyrovnáváním těchto platů - zprůměrnili.


Na čem bude pracovat úsek mezinárodní a ústavněprávní, který vede Petr Jäger?

Deset let jsem působil u Ústavního soudu. Z toho plyne moje specializace na právo ústavní, právo mezinárodní a problematiku lidskoprávní.

Mezinárodní úsek

V úseku mezinárodním především řešíme problematiku mezinárodních smluv o justiční spolupráci a problematiku evropskou, která plyne z evropského práva. U justiční spolupráce jsou mediálně patrně nejvýznamnější otázky takzvaných extradic, to znamená vydávání osob k trestnímu stíhání do zahraničí. V minulém a letošním roce se stalo, že Ústavní soud zrušil rozhodnutí ministra, kterým se povoluje vydání osoby do zahraničí. Se znalostí judikatury Ústavního soudu bych chtěl do budoucna předcházet těmto situacím. Zároveň bych chtěl říct, že pokud jde právě o extradice, z velké části případů se jedná o žádosti o vydání na Ukrajinu nebo do Ruska. U těchto zemí jsou při současné politické situaci kontakty a aktivita ze strany ministerstva spravedlnosti výrazně utlumeny. Nemůžeme si dovolit - i na základě hlediska ochrany základních práv - vydávat osoby do tolik nejistého území a podmínek, jako je právě případ Ukrajiny. V tomto výrazně spolupracujeme s ministerstvem zahraničních věcí. Do této kategorie spadá i mediálně známý případ Torubarov. Ten dosud nebyl Ústavním soudem rozhodnut. Jak jistě víte, ministr spravedlnosti rozhodl o povolení k vydání v minulém roce, a to vydání bylo realizováno.

Pokud jde o evropskou problematiku, jedním z největších témat je v současnosti plán Evropské komise na zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, který by na území členských států stíhal kriminalitu, jež se dotýká evropských financí. V tomto musím zmínit, že stanovisko České republiky, tedy obzvláště ministerstva spravedlnosti, je zdrženlivé až negativní, protože návrh není dotažen do potřebných detailů a trestní řízení - jak víme - má velice přísná procesní pravidla.

Do sekce mezinárodní dále spadá i Kancelář zmocněnce pro řízení před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku, tedy i problematika ryze lidskoprávní.

Ústavněprávní témata

Do sekce ústavněprávní zase spadá především problematika prezidentských milostí, a to v rozsahu, v jakém byla tato kompetence delegována prezidentem republiky na ministerstvo v loňském roce. Zároveň v blízké budoucnosti do kompetence ústavněprávní sekce spadne i problematika odškodňování, což je primárně problematika nároků osob plynoucích ze zákona o odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. V současnosti se jedná řádově o čtyři tisíce žádostí ročně. Největším problémem je otázka nepřiměřeně dlouhého řízení před soudy. Dílčí problematikou odškodňovací je také otázka osob rehabilitovaných podle zákona o soudních rehabilitacích, případně podle zákona o protiprávnosti komunistického režimu.

Již zmíněnou problematikou, která patří mezi priority celého vedení ministerstva, je přímo rozhodování o peněžité pomoci obětem trestných činů, podle zákona č. 45/2013 Sb. Protože se jedná o zákon poměrně nedávný, v průběhu tohoto roku bychom chtěli udělat analýzu jeho dopadu a vyhodnotit dosavadní odškodňování, abychom věděli, zda je vůbec pomoc obětem trestných činů z naší strany efektivní.

V legislativní rovině před námi stojí otázka právních změn směřujících k usnadnění vymáhání prostřednictvím regresu prostředků zejména po soudcích a státních zástupcích, jejichž pochybením došlo ke vzniku nároku fyzických osob podle zákona o odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. V tom se potýkáme jednak ještě s problémy legislativními a zároveň do toho výrazně vstupuje i aspekt nezávislosti soudní moci. Pokud by totiž ministerstvo výrazně přitvrdilo v otázkách vymáhání případných finančních částek po soudcích, tak je zde samozřejmě hrozba, že moc výkonná nepřiměřeně zasáhne do nezávislosti moci soudní prostřednictvím tohoto vymáhání. -

 

Foto Archiv Ministerstva spravedlnosti ČR

Související