50-54_podnikovi_pravnici-4.jpg

1) Co vám přijde v oboru, kterému se věnujete, právním pohledem nejzajímavější?

2) Co je pro podnikového právníka klíčové?

3) Jak jste se vypořádali s rekodifikací soukromého práva?

 

Podniková právní kancelář:

David Kavan
(vedoucí týmu, právní tým Škoda Auto)

1) Automobily jsou v posledních letech stále častěji vybavovány systémy, které umožňují, aby některé funkce, které tradičně při řízení automobilu vykonával (a mohl a měl vykonávat) pouze řidič, byly svěřeny automobilu samotnému. Mám na mysli nejrůznější asistenční systémy, které zaparkují vaše vozidlo do volné mezery v řadě, které hlídají a udržují stálou vzdálenost od vozidla jedoucího před vámi, které sledují, zda vaše vozidlo právě neopouští jízdní pruh atd. V této souvislosti a při vědomí možností dalšího vývoje v této oblasti je velmi zajímavá otázka odpovědnosti (či naopak neodpovědnosti) řidiče za nejrůznější právně relevantní následky, které mohou vzniknout při jízdě, jejíž průběh čím dál více přímo ovlivňuje nikoli řidič, ale automobil sám.

2) Pro podnikového právníka je klíčové poznat a správně pochopit, jaké vnitřní procesy u jeho zaměstnavatele probíhají a jaké jsou mezi nimi souvislosti, a současně se dobře seznámit s fungováním hospodářského odvětví, v němž je zaměstnavatel činný. Podnikový právník musí být schopen se v tomto vnitřním i vnějším prostředí správně zorientovat, aby mohl nabízet právně správná a přitom pro zaměstnavatele co nejvýhodnější řešení.

3) Čím více se blížilo (a stávalo jistým) nabytí účinnosti nové právní úpravy, tím více pozornosti jsme rekodifikaci věnovali. Naše právní oddělení provedlo revizi a potřebné úpravy textů s právním významem, které se v naší společnosti používají, a uspořádali jsme a nadále pořádáme školení pro kolegy z jiných oblastí společnosti, abychom je seznámili s novinkami, které rekodifikace přinesla a které jsou pro jejich práci významné. Předpokládám, že vypořádání se s rekodifikací bude ještě pro českou právnickou veřejnost během na delší trať.

 

Samostatný podnikový právník:

Jaroslav Strolený
(Česká rafinérská)

1) Víte, právo je disciplína, která je sama o sobě zajímavá. Já osobně se ve volném čase, kterého není mnoho, zajímám o historii práva, a to zejména v oblasti státovědy. Odpovědi na právní otázky lze většinou nalézt právě v historii a je všeobecně známou skutečností, že naše soukromé právo stojí na historických právních pilířích. Současnost pro mne tak zajímavá není, protože jsem s ní denně v kontaktu. Poučení často nalezneme v historii. Již Cicero kdysi dávno prohlásil: "Salus populi suprema lex!" (zájem společnosti je nejvyšší zákon). Nemyslím si, že tomu nyní vždy tak je.

2) Pro podnikového právníka je jistě klíčovou záležitostí schopnost poskytovat právní službu v požadované kvalitě i čase, a to všem interním zákazníkům. Výběr konkrétního právního oboru v této pozici není možný, a tak podnikový právník musí být připraven na "vše".

3) S rekodifikací jsem se ještě nevypořádal a nechápu důvod takové výrazné změny. Jak vyplývá ze starého římského práva, každé právo je určeno pro lidi (omne ius hominum causa constitutum est). Komu je určena nová úprava, která obsahuje řadu nejasností a pastí, je otázkou. O kvalitě nesporně svědčí i skutečnost, že je již po třech měsících účinnosti připravena tzv. "technická novela".

 

Právo bankovní a pojišťovnictví:

Lucie Jandová-Krejčí
(Generali Pojišťovna)

1) Skutečnost, že právník v pojišťovnictví se nezabývá pouze právní úpravou pojištění nebo činnosti pojišťovny, ale všeho ze života, na co se pojištění vztahuje nebo čím může být dotčeno - např. rodinnými vztahy, nakládáním s majetkem, povinností nahradit újmu, korporátními otázkami.

2) Výborná znalost práva, nabízí se odpověď. To je sice zásadní, avšak ne jediný předpoklad práce podnikového právníka. Podnikový právník často jedná s neprávníky a musí být schopen řeč práva "přeložit" internímu klientovi - neprávníkovi tak, aby ji pochopil a byl schopen na ni navazovat v rámci svojí práce. Další podmínkou je být schopen aktivně hledat právní řešení, nikoliv jen posoudit soulad navržených variant s právem.

3) K rekodifikaci jsme přistoupili jako k obchodní příležitosti. Snažili jsme se najít prostor jak pro zlepšení stávajících produktů (např. detekováním problematických oblastí a produktovou změnou), tak pro definování nových oblastí pojistného zájmu, které rekodifikace přinesla.

 

Právník, který se zasloužil o Unii podnikových právníků ČR:

Alois Dvořák
(advokát)

1) Denní styk s interním klientem, jeho výchova, "žití" s problémy společnosti.

2) Dobrý podnikatelský subjekt vynakládá prostředky na právní útvar zejména s myšlenkou na prevenci. A to považuji za velmi významné. Vždy jsem se snažil posunout právní bezvědomí interních klientů alespoň na úroveň právního povědomí. Prosazoval jsem týmovou práci všech zainteresovaných zejména na smlouvách klíčových pro společnost. S kolegy jsme popularizovali vlastní poznatky v Právním monitoru, pořádali jsme jedenkrát za měsíc tzv. právní pondělky, kde jsme kolegy seznamovali s nejnovějšími právními předpisy, rozebírali smlouvy a jejich úskalí a nedostatky. Díky "úsporným" opatřením ustoupilo vzdělávání do pozadí. Ke škodě věci, podnikový právník se mění v "hasiče".

3) Nemohu říci, že jsme se vypořádali, čeká nás dlouhý boj s aplikací a výklady norem, o kterých se slušně řečeno nedá říci, že by byly dokonalé, ba ani dobré.

 

Právo technologické, IT a komunikací:

Miroslav Uřičař
(T-Mobile Czech Republic)

1) V "mém" oboru, v telekomunikacích, mně připadá nejzajímavější ohromný technický pokrok, kterým tento obor stále prochází - nemusím zdůrazňovat, že právo (a právníci) na něj musejí pružně reagovat. Kromě toho považuji za velmi zajímavou šíři činností telekomunikačního operátora. Ta dnes již zdaleka nezahrnuje "jen" poskytování telekomunikačních služeb, ale zasahuje i do dalších oborů, jako např. platební služby či TV vysílání, samozřejmě včetně příslušné regulace.

2) Vybírám si kolegy, kteří jsou nejen odborně zdatní, to je již dnes samozřejmost. Navíc požaduji schopnost dále se vzdělávat a hlavně kreativitu - tedy aby se právník neomezoval jen na ryze právně-teoretický pohled a byl schopen i praktického, "byznysového" posouzení problému.

3) My se s ní stále ještě vypořádáváme a myslím, že ještě chvíli budeme:-). Ostatně, legislativci mají v plánu zajistit nám, aby to "vypořádávání se" hned tak neskončilo, jak o tom svědčí všechny ty úvahy o novelách stále ještě čerstvé rekodifikace...

 

Pracovní právo:

Hana Tepperová
(dříve Siemens)

1) I když jsem se po skončení studia chtěla zabývat čímkoli mimo oblast pracovněprávní, nakonec právě tento obor zvítězil, a to pro těsné sepětí s lidmi a řešením jejich postavení a vztahů v organizovaných zaměstnavatelských jednotkách. Tento hybridní právní obor je zajímavý právě souběhem soukromého a veřejného prvku.

2) Pracovat v pozici dodavatele právní služby (tedy zejména vůči firemnímu managementu) a současně být určitým garantem dodržování zákonnosti. Právník v podniku má poněkud svízelnou pozici - management požaduje, aby právně řešil veškerá rozhodnutí, týkající se vývoje a obchodu firmy, a hledat taková řešení v souladu se zákonem není vždy snadné. Podnikový právník ale, s ohledem na znalost svého firemního prostředí, má vynikající příležitost vzniků problémů již předem zabraňovat a nedovolit jejich nárůstu, v tomto směru funguje jako určitý "preventista".

3) S ohledem na skutečnost, že jsem aktivně přestala práci podnikového právníka vykonávat, dopady rekodifikace v dnešní praxi se již tolik nezabývám. Ale už v rámci zpracovávání připomínek a stanovisek k této novele občanského práva s dopady do zákoníku práce jsem nalezla řadu bodů, které dnes jistě kolegům působí problémy (např. souběžný výkon funkcí, možnost odchylné úpravy od ZP dle NOZ nebo právní jednání a jeho zdánlivost...). Obtížná a různorodá bude i interpretace a dopady v praxi - nevylučuji určitou nutnou následnou úpravu zákona.

 

Obchodní právo:

Hana Hurychová
(ČEZ)

1) Různorodost obchodního práva. Smlouvy, ač zdánlivě obsahují obdobná ustanovení, tak musí vždy odpovídat konkrétním obchodním vztahům a respektovat jejich specifika. Podstatou obchodního práva nemá být řešení sporů, ale jejich předcházení, a to právě i pomocí dobře propracovaných smluv.

2) Samozřejmě znalost práva. Ta ale sama o sobě nestačí, tu mají přeci i advokáti, a přesto společnosti využívají podnikové právníky. Jejich předností je totiž mnohem hlubší znalost specifik, a to jak právních, tak věcných, v nichž právě ty jejich společnosti působí.

3) Je to boj na dlouhou trať! S novým občanským zákoníkem jsem se začala seznamovat od okamžiku jeho platnosti. Čím více ho pročítám a detailněji se seznamuji se vzájemnou provázaností nejen jeho jednotlivých ustanovení, ale i dalších právních předpisů, zjišťuji stále nové možnosti výkladu zákonných ustanovení. Přesto jsme s mými kolegy odvedli velký kus práce při přípravě nových vzorů smluv a při proškolování zaměstnanců ČEZ.

 

Perspektiva 2014:

Lenka Honsová
(Heineken)

1) Mojí optikou právo jako takové velmi zajímavé není. Co mě na mém oboru baví, je jeho blízkost byznysu. Zajímá mě účastnit se tvorby obchodních modelů, obchodních a vyjednávacích strategií, načrtávat cíle jednání, které jsou výhodné pro obě strany. Tyto části podnikání mají právní rozměr a je zajímavé ho v podnikatelských plánech hledat a tyto pak modifikovat nebo inspirovat jejich změnu. Na mé práci je taky velmi obohacující spolupráce s velkým počtem lidí různých profesí uvnitř korporace a uvnitř celé skupiny Heineken. Takto časté interakce vás nutí se na právo dívat velmi praktickým směrem a používat srozumitelný jazyk.

2) Klíčové je podle mého názoru právě vyhnout se formalismu a ušetřit interního zákazníka informací o vašem postupu při logické analýze norem. Zákazník potřebuje slyšet výsledek vaší práce, doporučení a návod, jak eliminovat rizika. Pokud se toto interní právník naučí, získá si důvěru a je pak více vtahován do obchodních záležitostí. Jsem přesvědčena, že právník by měl být ve společnostech součástí management boardu, protože věřím, že rozhled právníka je právě díky znalosti úpravy tolika společenských vztahů velmi široký, a boardu může být tedy velmi nápomocný při tvorbě rozhodnutí, samozřejmě tak právník může eliminovat hned v první vlně rizika, která často společnosti zcela zbytečně podstupují.

3) Myslím, že bravurně, a tady děkuji hlavně svému týmu. Kolegyně si vše potřebné nastudovaly, upravily včas veškeré korporátní dokumenty a uspořádali jsme řadu prezentací pro zaměstnance, abychom objasnili vliv NOZ a ZOK na jejich aktivity.

Podnikový právník 2014.
Horní řada zleva: Alois Dvořák, Jaroslav Strolený, Miroslav Uřičař, David Kavan. Spodní řada zleva: Hana Tepperová, Lenka Honsová, Hana Hurychová, Marie Brejchová a Lucie Jandová-Krejčí.

Předávání cen
proběhlo 10. dubna v prostorách České spořitelny v pražské Rytířské ulici. Akci moderovali Marcela Augustová a Ondřej Běhal z Pražské energetiky.

foto Archiv Unie podnikových právníků

Autoři: Jan Januš