1) Zákony

Zákon č. 139/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

Novela především reaguje na evropskou legislativu, kterou implementuje do dvou dotčených zákonů, odstraňuje duplicitní ustanovení a sjednocuje terminologii s tou evropskou. Dále by novela měla odstranit duplicitní informační povinnost výrobců některých potravin vůči ministerstvu zemědělství a zdravotnictví. Nově by ji měli mít pouze vůči jednomu resortu, což by mělo zmenšit ekonomickou i administrativní zátěž provozovatelů potravinářských podniků.

Novela dále reaguje také na nově účinné nařízení č. 1169/2011 týkající se zveřejňovaných informací o potravinách. Kvůli němu se v zákoně o potravinách rozšířily povinnosti týkající se zveřejňování informací u nebalených potravin.

Rozšíření pravomocí se dočkala také Státní veterinární správa, která nově může kontrolovat i původ zvěřiny v restauracích.

"Z dat, která má SVS k dispozici, vyplývá, že k úřední veterinární prohlídce bylo v letech 2009 až 2011 dodáno pouze cca 30 % ulovené zvěře," uvádí důvodová zpráva. Podle ní ale přitom v restauracích končí v rozporu se zákonem také veterinárně nezkontrolované kusy divoké zvěře.

Zákon č. 249/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Když byl veřejným ochráncem práv Pavel Varvařovský, jednou z jeho iniciativ bylo také zákonné sjednocení správních poplatků, které byly roztříštěné v podzákonných předpisech, do zákona o správních poplatcích. Tato novela tento požadavek naplňuje ohledně poplatku za poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod, jenž byl předtím upraven v (už zrušené) vyhlášce ministerstva dopravy.

Možná důležitější změna se ale týká zavedení nového správního poplatku, který je nutné zaplatit v případě zahájení sporného řízení o sporu z veřejnoprávní smlouvy. Navrhovatel by měl v takovém případě platit 1000 korun, pokud je sporovaná částka v hodnotě do 20 000 korun. Pokud je vyšší, poplatek činí pět procent z výše peněžitého plnění (max. milion korun), pokud smlouva zní na nepeněžité plnění, činí poplatek 2000 korun.

Do této novely přitom poplatek za spor z veřejnoprávní smlouvy neexistoval, ale ministerstvo vnitra podle důvodové zprávy sleduje nárůst počtu těchto řízení. "Ministerstvo vnitra řeší spory, které se týkají především úhrady prokazatelné ztráty za plnění závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě při zajišťování základní dopravní obslužnosti území krajů. Ministerstvo vnitra podle údajů z první poloviny roku 2013 vedlo celkem 19 sporných řízení o sporech z veřejnoprávních smluv a související odvolací řízení, přičemž celková částka tvořící předmět těchto řízení představovala více než 1,7 mld. Kč s příslušenstvím," sdělilo ministerstvo vnitra, které novelu předložilo.

Tato novela stanovila poplatek za podání návrhu na zahájení řízení o určení právního vztahu na 2000 korun. Tento poplatek pak není nutné platit v řízeních, jež lze zahájit z úřední povinnosti.

Zákon č. 257/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony

Novela z dílny ministerstva životního prostředí reaguje na evropskou úpravu, která pro účast v systému obchodování s povolenkami klade na provozovatele vyšší nároky. "Pokud provozovatel včas neoznámí, že došlo ke změně v provozu zařízení, a nepředá ověřené údaje o emisích, mohou mu být přiděleny a následně správcem rejstříku vydány povolenky, na které nemá nárok. Novela má za cíl stanovit provozovateli povinnost vrátit povolenky, které mu byly neoprávněně přiděleny a vydány, a pro případ, že tak neučiní, má za cíl umožnit Ministerstvu životního prostředí uložit provozovateli sankci," uvádí důvodová zpráva.

Konkrétní změny včetně toho, jak by měly být využity peníze z udělených pokut, ministerstvo popsalo následovně: "Výše pokuty za nevrácení neoprávněně přidělené povolenky je stanovena na částku 100 EUR/povolenka. Předpokládanou celkovou výši pokut lze velmi těžce odhadnout, nicméně předpokládáme, že půjde maximálně o jednotky případů ročně, tj. cca 2 provozovatele a cca 10 000 povolenek. Výše pokuty tak může dosáhnout částky cca 25 950 000 Kč. Výběr pokut je v kompetenci Celní správy ČR, resp. celního úřadu příslušného kraje. Příjemcem pokuty je státní rozpočet (70 % částky) a příslušný kraj, na jehož území se zařízení nachází (30 % částky)," popisuje důvodová zpráva.

Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

Už na konci listopadu 2014 vstoupil v účinnost nový zákon upravující provoz tzv. dětských skupin, které mají poskytovat alternativu dlouhodobě přeplněných mateřských škol. V dětských skupinách podle účinného zákona nesmí být více než 24 dětí a jejich počtu také musí odpovídat minimální počet pedagogických pracovníků (jeden až tři). Dítěti rovněž musí být minimálně jeden rok.

K provozování skupin jsou oprávněni především zaměstnavatelé rodičů (nebo osob, které o dítě pečují), ale zřizovat je mohou také ústavy, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, univerzity a další. Důležité je, aby provozovatel získal oprávnění k provozování dětské skupiny vydávané ministerstvem práce a sociálních věcí. Zřizovatel má také povinnost vypracovat tzv. "vnitřní pravidla" a "plán výchovy a péče", které stanoví základní vlastnosti dětské skupiny a její výchovné plány. Zákon dále stanoví také hygienické a stavební standardy a další technické náležitosti provozu.

 

- 263/2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů

- 251/2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

- 254/2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- 333/2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

- 187/2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

- 197/2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- 355/2014 Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

- 359/2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

 

2) Nařízení vlády

Nařízení vlády č. 204/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

V médiích hojně diskutované téma zvyšování základní sazby minimální mzdy má svoji oporu v novelizačním nařízení č. 204/2014 Sb. O další nárůst minimální mzdy se na vládní úrovni zasloužili hlavně sociální demokraté, kterým se podařilo prosadit nárůst o 700 korun na 9200 korun měsíčně za 40 hodin práce týdně. Hodinová sazba vzrostla na 55 korun.

Minimální mzda tak během krátké doby opět roste (naposledy v létě 2013 z 8000 korun na 8500 korun) a ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová plánuje její další postupné zvyšování. Cílem je, aby odpovídala přibližně 40 procentům průměrné mzdy, jak je tomu ve vyspělejších zemích Evropy.

Proti jsou především zaměstnavatelé, kterým se nelíbí nárůst výrobních nákladů v době, kdy podle nich není jisté, že Česká republika definitivně dosáhla stabilního hospodářského růstu.

S oblastí pracovního práva souvisí také vyhláška č. 340/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 227/2014 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015

Vláda tímto nařízením stanovila nové základní tarify pro příslušníky bezpečnostních sborů. Zmocněna je k tomu ustanovením § 115a zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a v nařízení jsou určeny tarify na základě počtu odsloužených let a zařazení do tarifní třídy, kterých je celkem 11.

Základní tarify se oproti dřívějšímu stavu (většina roku 2014) od 1. ledna mírně zvednou, a to v průměru o několik stovek korun. Nejnižší částka v tabulce vzroste o 190 korun a příslušníci spadající do nejvyšší tarifní kategorie si polepší o 640 korun.

Nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

Po osmi letech kabinet Bohuslava Sobotky přijal nové nařízení o mýtném, jež ve Sbírce vyšlo pod číslem 240/2014. S účinností od 1. ledna zároveň zrušilo předchozí nařízení č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného, které upravovalo stejnou materii. Největší změnou je patrně stanovení nových částek mýtného určujících výši slevy na dani, kterou může poplatník uplatnit. Nově je úprava podle § 5 odst. 2 následující:

Pokud celková výše uloženého mýtného zjištěného systémem elektronického mýtného v průběhu kalendářního roku u vozidla v systému elektronického mýtného dosáhla alespoň

a) 75 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 5 %,

b) 110 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 8 %,

c) 190 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 11 %,

d) 300 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 13 %.

Cena dálničních známek zůstává stejná, jako byla v minulém roce:

a) na kalendářní rok 1500 Kč,

b) na 1 měsíc 440 Kč,

c) na 10 dnů 310 Kč.

Nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků

"Adaptační nařízení vlády navrhované v souvislosti se změnami společné zemědělské politiky Evropské unie v letech 2014-2020. Návrh naplňuje požadavky vyplývající z příslušných přímo použitelných předpisů Evropské unie, především pak nového nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty," charakterizuje tento předpis ministerstvo zemědělství, které za jeho tvorbou stojí.

 

- 168/2014 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb.

- 170/2014 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

- 269/2014 Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu s konopím pěstovaným na vlákno

- 304/2014 Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

- 302/2014 Nařízení vlády o katalogu správních činností

- 306/2014 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

- 327/2014 Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2015 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

 

3) Vyhlášky

Vyhláška č. 164/2014 Sb., o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

Jedna z vyhlášek, které v rámci svých pravomocí vydala Česká národní banka. Vyhláška upravuje obsah, náležitosti a způsob vedení evidence krytí hypotečních zástavních listů jejich emitentem a obsah a způsob plnění informační povinnosti takového emitenta. Emitent musí dle vyhlášky vést především evidenci krytí hypotečních zástavních listů, která se skládá z registru krytí a knihy krytí.

Registr musí "obsahovat seznam hypotečních úvěrů, z nichž vyplývající pohledávky slouží k řádnému krytí závazků z hypotečních zástavních listů v oběhu, a seznam položek náhradního krytí závazků z hypotečních zástavních listů v oběhu," určuje § 2 odst. 2. Kniha krytí podle odstavce třetího "obsahuje přehled výše závazků z hypotečních zástavních listů v oběhu a ocenění aktiv vedených v registru krytí".

Vyhláška č. 191/2014 Sb., o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky

Od 1. ledna 2014 je v účinnosti nový zákon o státním občanství (č. 186/2013 Sb.), ke kterému ministerstvo vnitra letos vydalo vyhlášku, jež určuje vzhled a vlastnosti listin potvrzujících důležité skutečnosti vzniklé na základě tohoto zákona. V podstatě jde o tři druhy listin - potvrzující nabytí státního občanství udělením nebo prohlášením a naopak potvrzující pozbytí občanství.

Vyhláška č. 208/2014 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2015 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2015 a o zvýšení důchodů v roce 2015

+

Vyhláška č. 209/2014 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2015

V současné vládě hrají hlavní roli sociální demokraté, což se projevilo také v navyšování důchodů. Ministerstvo práce a sociálních věcí na rok 2015 novelizovalo vyhlášky, které obsahují údaje potřebné pro provádění důchodového pojištění v roce 2015 a příplatků k nim.

Od 1. ledna budou hodnoty důležité pro výpočet a vyplácení důchodů následující:

všeobecný vyměřovací základ za rok 2013 - 25 903 korun,

přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu - 1,0273,

první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu - 11 709 korun,

druhá redukční hranice pro stanovení výpočtového základu - 106 444 korun,

základní výměra důchodů - 2400 korun,

měsíční základní výměra důchodu se zvyšuje o 60 korun,

procentní výměra důchodu se zvyšuje o 1,6 procenta.

Vyhláška č. 242/2014 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

Zákoník práce svým § 189 odst. 4 zmocňuje ministerstvo financí ke každoročnímu vydání vyhlášky, která stanoví základní sazby stravného pro zaměstnance, jenž pracovně pobývá v zahraničí. "Částky stanovené vyhláškou mají za úkol pokrýt zvýšené náklady zaměstnanců na zajištění jejich běžné celodenní stravy při pracovních cestách v zahraničí ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy, resp. první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky. V uvedených oblastech jde většinou o limitovaný počet vybraných stravovacích zařízení, zpravidla pouze hotelových restaurací, kde se lze bezpečně stravovat," uvádí důvodová zpráva.

Vyhláška má podobu tabulky, v níž jsou u jednotlivých států uvedeny příslušné minimální částky v cizí měně (euro nebo americký dolar, výjimkou jsou švýcarské franky) odpovídající jednomu dni. Změny na konkrétní rok navrhuje ministerstvo zahraničních věcí na základě analýzy ekonomických poměrů v daných zemích. Letos navrhlo navýšit sazbu u 13 zemí. Vzhledem k potřebě úspor ale ministerstvo financí navrhlo zachovat stávající částky, což se nakonec i povedlo prosadit, a žádná změna oproti roku 2014 tedy nenastala.

Vyhláška č. 273/2014 Sb., o sestavování a předkládání informací pro informační databázi České národní banky - Centrální registr úvěrů, bankami a pobočkami zahraničních bank

Vyhláška z dílny České národní banky upravuje "obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání informací bankami a pobočkami zahraničních bank pro potřeby informační databáze vedené Českou národní bankou" v rámci její kontrolní činnosti nad bankovním sektorem.

Předpis určuje postup, jakým povinné subjekty (české banky a pobočky zahraničních bankovních domů) budou plnit svou výkazovou povinnost vůči ČNB. Ta se týká informací o osobách, které nejsou bankami ani centrálními bankami, za kterými má povinný subjekt pohledávku v souvislosti s jejich podnikatelskou činností, a o rozvahových a podrozvahových pohledávkách za těmito osobami. Vyžadované informace jsou uvedeny v příloze vyhlášky a týkají se podrobností o osobách samotných i o každé pohledávce.

Informace musí banky uveřejňovat s měsíční pravidelností prostřednictvím elektronického systému ČNB.

Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 (tzv. úhradová vyhláška)

Ministerstvo zdravotnictví pro rok 2015 nastavilo parametry úhradové vyhlášky tak, že disponibilní zdroje pro úhradu zdravotních služeb se zvýší oproti minulému roku o 10 miliard korun. "Tento údaj vychází z aktuální predikce stavu ekonomiky ČR v roce 2015, která počítá s nárůstem mezd o 3,8 % a zaměstnanosti o 0,3 % a dále bere v úvahu zvýšení platby za státní pojištěnce, snížení přídělů do provozních a rezervních fondů zdravotních pojišťoven a další možné příjmy," uvedl resort v tiskové zprávě týkající se vyhlášky. Tímto navýšením se mimo jiné má kompenzovat odhadovaný čtyřmiliardový výpadek ze zrušených zdravotnických poplatků.

Vyhláška č. 328/2014 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě zmocnění zákoníkem práce upravilo sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2015.

Výše náhrady za používání silničních motorových vozidel se oproti roku 2014 nezměnila, ale stravné se v závislosti na délce pracovní cesty zvedlo o dvě až tři koruny na den. Průměrné ceny pohonných hmot se naopak lehce snížily, a to konkrétně na tyto hodnoty:

- benzin 95 oktanů 35,90 Kč,

- benzin 98 oktanů 38,30 Kč,

- motorová nafta 36,10 Kč.

 

- 116/2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

- 194/2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 88/2011 Sb., o technických podmínkách a postupu při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu

- 192/2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 07/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- 206/2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, ve znění pozdějších předpisů

- 215/2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

- 216/2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

- 241/2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 374/2013 Sb.

- 283/2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

- 298/2014 Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

- 321/2014 Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

- 326/2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

- 341/2014 Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

- 342/2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů

- 343/2014 Vyhláška o registraci vozidel

- 344/2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

- 346/2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

- 365/2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů


Ilustrace: Nikkarin

Související