Novela daňového řádu platná od ledna 2015 zavedla možnost prominutí penále a úroku z prodlení. Po této možnosti dlouhodobě volala jak Komora daňových poradců, tak řada plátců a poplatníků daní. Na první pohled se může zdát, že tato možnost bude v sobě skrývat nerovné podmínky pro podnikatelské subjekty. Zatímco pečlivý poplatník zaplatí své daně včas a správně, jiný poplatník, který správně nebo včas svou daň neodvede, bude moci požádat o prominutí sankcí. Takto to ovšem není.

Nová úprava v daňovém řádu stanoví podmínky, za nichž plátce nebo poplatník může o prominutí sankcí požádat. Hlavní a základní podmínkou je skutečnost, že dlužná daň již byla uhrazena. Nelze tedy prominout sankce, pokud stále dlužíte finančnímu úřadu příslušnou daň. Správce daně také posuzuje, zda s ním poplatník nebo plátce v rámci správného vyměření daně spolupracoval, zda se jedná o výjimečný prohřešek jinak spolehlivého pečlivého poplatníka či plátce. Není možné promíjet sankce při systematickém porušování povinností. Správce daně dále zkoumá, zda poplatník nebo plátce v předchozích třech letech závažným způsobem neporušil daňové a účetní právní předpisy. Stejně tak bude správce daně prověřovat plnění povinností vyplývajících z daňových a účetních předpisů členy statutárních orgánů jednotlivých plátců a poplatníků.

Možná se vám nyní některé výše uvedené termíny zdají nejasné a říkáte si, že pohled správce daně na ně může být v jednotlivých případech velmi subjektivní. Co si vlastně představit pod pojmem závažný způsob porušení daňových a právních předpisů, jaké porušení je již dostatečně závažné a které ještě daný subjekt nediskvalifikuje z možnosti prominutí sankcí. Generální finanční ředitelství vydalo v této souvislosti ve velmi rychlém sledu po vstupu novely daňového řádu v platnost pokyn, který stanoví detaily, na jejichž základě bude správce daně posuzovat splnění podmínek pro prominutí sankcí v jednotlivých případech. Poplatník respektive plátce tak získává jasný návod, jaké důležité informace musí uvést v žádosti o prominutí jednotlivých sankcí a zároveň si může sám dopředu vyhodnotit, zda plní kvalifikační kritéria pro prominutí sankcí.

Někteří z vás si možná i tak řeknou, že zavedení promíjení sankcí není správné, protože nevytváří spravedlivé prostředí pro podnikání. Ze své praxe musím říci, že to tak nevnímám. Setkali jsme se v nedávné minulosti se situací, kdy společnost uhradila daň na účet správce daně, ale uvedla nesprávný variabilní symbol – jednalo se o ojedinělou administrativní chybu a zároveň vysokou částku. Daný poplatník plnil všechny své povinnosti vůči správci daně řádně a včas, ale bohužel došlo k chybě, kterou ve spolupráci se správcem daně zjistil až po určité době. Bez existence tohoto ustanovení by mu byla vyměřena vysoká sankce bez možnosti jejího snížení či prominutí.

Navrhli jsme novelu daňového řádu označit jako jednoho z adeptů na vítěze Zákona roku. Proč? Jednak proto, že se podle našeho názoru Ministerstvo financí ČR a Generální finanční ředitelství snažilo stanovit jasné a transparentní podmínky pro promíjení tak, aby zajistilo rovné podmínky pro podnikání a zároveň přišlo s právní normou, která má ochránit pečlivé plátce a poplatníky i v případě, kdy udělají ojedinělou chybu, zatímco běžně plní své povinnosti vůči státu správně a včas.

Komentář ve zkrácené podobě vyšel 16.3. v Hospodářských novinách.

Související