Aktuální šetření se zaměří zejména na překážky, jež samy společnosti kladou do cesty přeshraničnímu elektronickému obchodování se zbožím a službami tam, kde je elektronické obchodování nejrozšířenější. Jde například o elektroniku, oděvy, obuv a digitální obsah. Poznatky získané při odvětvovém šetření přispějí k lepšímu prosazování právních předpisů o hospodářské soutěži v této oblasti.

„Evropští občané se setkávají s příliš mnoha překážkami, které jim brání v přeshraničním elektronickém přístupu ke zboží a službám. Některé z těchto překážek vytvořily samy společnosti. Mým cílem v rámci tohoto odvětvového šetření je zjistit, jak rozsáhlé tyto překážky jsou a jaký vliv mohou mít na hospodářskou soutěž a spotřebitele. Pokud narušují hospodářskou soutěž, nebudeme se zdráhat přijmout opatření, jež si vynutí dodržování předpisů podle antimonopolních pravidel EU,“ řekla Margrethe Vestagerová, evropská komisařka odpovědná za politiku hospodářské soutěže.

Se zbožím a službami se přes internet obchoduje stále více, ale přeshraniční elektronické prodeje v rámci EU rostou jen pomalu. Objevují se rovněž signály, že to jsou samy podniky, kdo mohou vytvářet překážky pro přeshraniční elektronické obchodování. Jejich cílem je tříštit jednotný trh podle hranic jednotlivých států a znemožňovat konkurenci. Tyto překážky mohou zahrnovat smluvní omezení v dohodách o distribuci, která obchodníkům brání v elektronickém či přeshraničním prodeji zboží nebo služeb zákazníkům pobývajícím v jiné zemi EU.

Odvětvové šetření Komise týkající se hospodářské soutěže bude proto shromažďovat informace o trhu, aby bylo možno lépe porozumět povaze, prevalenci a účinkům těchto a podobných překážek, které vytváří samy společnosti, a bude je posuzovat podle antimonopolních pravidel EU. Pokud by Komise při analýze výsledků šetření zjistila konkrétní případy možného narušení hospodářské soutěže, mohla by začít jednotlivé případy vyšetřovat v zájmu zajištění souladu s předpisy EU týkajícími se restriktivních obchodních praktik a zneužití dominantního postavení na trhu (články 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie).

V nadcházejících týdnech rozešle Komise žádosti o informace celé řadě zúčastněných stran z celé EU. To se může týkat například výrobců nebo velkoobchodníků, ale také maloobchodníků v oblasti elektronického obchodování. Podle antimonopolních pravidel EU může Komise od společností a obchodních sdružení požadovat, aby v rámci odvětvového šetření poskytly informace, dokumenty nebo prohlášení. Komise očekává, že předběžnou zprávu za účelem konzultací zveřejní v polovině roku 2016. Závěrečná zpráva se očekává ve druhém čtvrtletí roku 2017.

Související