Spory vzniklé z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb lze od pondělí řešit mimosoudně. Zákazníkům na českém trhu by měla nová právní úprava zakotvená v novele zákona o ochraně spotřebitele umožnit snadnější způsob řešení sporů s obchodníky. Podle České obchodní inspekce bude mimosoudní řízení méně nákladné a méně časově náročné než soudní cesta. Za určitých okolností bude moci probíhat také on-line bez fyzické účasti stran sporu.

Cílem novely zákona je zvýšit efektivitu vymáhání práv samotnými spotřebiteli. Představa soudních sporů, které stojí čas a peníze, totiž vedla spotřebitele k tomu, že své nároky například z neuznaných reklamací nevymáhaly. ČOI předpokládá, že nové mimosoudní řešení bude využívané v tisících sporných případů ročně. Inspekce, která bude spory řešit, kvůli tomu přijme 18 nových právníků.

Mimosoudní řízení krok za krokem

Mimosoudní řešení může být zahájeno pouze na základě návrhu spotřebitele. Ten může návrh podat do jednoho roku ode dne, kdy u prodávajícího poprvé uplatnil své právo, např. reklamaci vadného zboží. Jedinou podmínkou je, že ve stejné věci nesmí už probíhat řízení před obecným soudem nebo rozhodčí řízení.

Ve většině případů se lidé budou moci obracet na Českou obchodní inspekci. Výjimek je jen několik. Spory v oblasti finančních služeb se bude zabývat finanční arbitr, oblast elektronických komunikací má na starost Český telekomunikační úřad a spory v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství bude řešit Energetický regulační úřad.

Česká obchodní inspekce případně jiný orgán příslušný k řešení sporu vyrozumí o podání podnikatele a ten je pak povinen do 15 dnů poskytnout vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI a ostatní příslušné úřady tak nebudou ve sporu rozhodovat - cílem celého procesu je uzavření společné dohody stran sporu.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je ze zákona zbaveno veškerých poplatků a vyjma zvlášť složitých případů musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení.

Vlažné přivítání

Podnikatelé novinku většinou vítají, avšak s obavami. "Chápeme, že mimosoudní řešení spotřebitelských sporů by mělo v konečné fázi přinést ulehčení jak soudům, tak i obchodníkům. Věřím, že ČOI bude postupovat opravdu nezávisle a férově. Pomůže tak mimo jiné k edukaci spotřebitelů a časem by mohlo sporů paradoxně ubýt. Přesto nelze říct, že by obchodníci volbu ČOI vnímali zcela bez obav. Jsme ale přesvědčení, že Inspekce nebude zaměňovat či spojovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů s kontrolou a penalizací obchodníků," uvedl výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška.

Zákon podnikatelům ukládá povinnost s orgánem příslušným pro řešení spotřebitelského sporu úzce spolupracovat a poskytnout mu součinnost. O možnosti mimosoudního řešení sporů a o orgánu příslušném k jeho řešení musí obchodník spotřebitele jasným, srozumitelným a dostupným způsobem informovat, například prostřednictvím svých internetových stránek. Novinku musí podnikatelé zakotvit také do obchodních podmínek, a to nejdéle do 1. května 2016. "Porušením výše uvedených povinností se podnikatel dopustí správního deliktu, za který může být uložena pokuta až do výše 1.000.000 korun," připomněl Lukáš Poddaný z Ambruz & Dark Deloitte.

Dosavadní možnosti ochrany spotřebitele musela Česká republika rozšířit kvůli výtkám ze strany Evropské unie, podle níž se v tuzemské praxi dostatečně neodrazila směrnici z roku 2005 o nekalých obchodních praktikách. Rozšíření mimosoudního řešení připravovalo tuzemské ministerstvo průmyslu a obchodu už od roku 2008, přesto termín pro převzetí unijní směrnice - do 9. července 2015 - Česko nestihlo.

Související