Judikátní rozpor ve výkladu dobré víry považuje Ústavní soud za "krajně nežádoucí". "Dopadá nejvíce na nižší soudy při rozhodování obdobných sporů, jakož i samotné vlastníky nemovitostí evidovaných v katastru," vysvětlil v nálezu soudce zpravodaj Jaroslav Fenykl a dodal: "Tímto svérázným přehodnocováním obsahu nálezů Ústavního soudu se Nejvyšší dopouští postupu ultra vires (za hranicí pravomocí – pozn. red.), neboť k takovému jednání ho právní řád nikterak neopravňuje."

K tomuto závěru ústavní soudci dospěli, když řešili stížnost lidí, kteří koupili nemovitost od prodávajícího, jehož vlastnické právo se posléze ukázalo jako pochybné. Obecné soudy v případu na základě judikátu Nejvyššího soudu rozhodly, že pokud byla původní kupní smlouva od začátku neplatná, jsou neplatné i další transakce. Justice tak zohlednila ve svém rozhodování zásadu, že nikdo nemůže převést na jiného více práv, než kolik sám má.

To je ale v přímém rozporu s dřívějšími nálezy Ústavního soudu. Podle něj musí justice při rozhodování zohlednit dobrou víru nabyvatele, který odvozoval své vlastnické právo k nemovitosti od právního úkonu, jenž se později ukázal jako absolutně neplatný. Pokud z individuálních okolností případů dobrá víra jednoznačně vyplývá, je podle ústavních soudců třeba poskytnout vlastnickému právu nabyvatele ochranu.

Nejvyšší soud v reakci na kritiku uvedl, že sporná rozhodnutí, v nichž původní nález Ústavního soudu nezohlednil, je staršího data a judikatura se mezitím vyvíjela. Závaznosti nálezů si je plně vědom a bude na argumentační posun v judikatuře Ústavního soudu reagovat v příštích rozhodnutích.

Avšak nejde o první názorový rozkol mezi Ústavním a Nejvyšším soudem. V posledních letech býval důvodem ke kritice například formalismus při posuzování přípustnosti dovolání. Na přelomu tisíciletí se s nadsázkou hovořilo o "válce soudů" kvůli rozdílným názorům na odpírače vojenské služby za minulého režimu. Nakonec tehdy Nejvyšší soud přijal názor ústavních soudců založený na důležitosti svobody svědomí.

Celý text nového nálezu Ústavního soudu najdete zde.

Související