Dlouho očekávaný registr smluv je jedním z pětice finalistů ankety Zákon roku 2015. Kromě něj nominační rada do užšího výběru zařadila také novelu zákona o účetnictví a novelu zákona o veřejných zakázkách. K nejlepším legislativním počinům roku podle ní patří ještě novela o svobodném přístupu k informacím a přijaté změny v pravidlech pro přidělování investičních pobídek. 

Transparentnost s puncem nejistoty

Největší diskuse v rámci nominační rady proběhla nad zákonem o registru smluv. Rada ho probírala jak v pozitivním, tak v negativním kontextu. "Pozitivně je vnímán jeho přínos v oblasti transparentnosti veřejných financí. Na druhou stranu bylo konstatováno, že se na celkové podobě zákona podepsaly poslanecké návrhy přijaté v průběhu legislativního procesu," uvedl předseda nominační rady ankety Zákon roku a advokát Ambruz & Dark Deloitte Legal Tomáš Babáček. Připomněl také, že pro soukromou sféru zákon zvyšuje nejistotu ohledně platnosti smluv uzavřených s veřejnými subjekty.

Na straně veřejných institucí pak zákon přinesl mimo jiné zvýšené nároky na zaměstnance, kteří uveřejňují smlouvy v registru. "Je evidentní potřeba disponovat odborníky, kteří budou schopni vyhodnotit, jaká část smlouvy je například obchodním tajemstvím," upozornila právnička Transparency International Martina Mikolášková. O nebezpečí vzniku újmy z uveřejňování smluv se hovoří například v souvislosti s Budvarem, ale i některými výzkumnými ústavy a univerzitami.

I přes výhrady nakonec nominační rada dospěla k závěru, že by veřejnost měla mít možnost hlasovat o tomto zákonu, jehož hlavním posláním je zvýšení transparentnosti veřejné sféry, a registr smluv do nominací zahrnula.

Od big data, přes jednoduché účetnictví až po pobídky

Vedle toho byla na Zákon roku 2015 nominována také například novela o svobodném přístupu k informacím zaměřená na tzv. big data. "Zavádí se revoluční právo on-line přístupu k databázím orgánů veřejné moci v otevřených, strojově čitelných formátech; to činí z práva na informace obor budoucnosti pro komerční využití hromadných dat, nové aplikace a rozvoj ICT businessu," komentoval nominaci advokát Havel, Holásek & Partners a dřívější dlouholetý náměstek ministra spravedlnosti František Korbel.

Třetím legislativním počinem, který postoupil do závěrečného hlasování, je novela zákona o účetnictví. Ta snižuje administrativní zátěž malých společností při vykazování a zveřejňování účetní závěrky. Pro některé znovuzavádí možnost vést jednoduché účetnictví a snižuje i počet tzv. subjektů veřejného zájmu, které podléhají přísnějšímu dohledu.

Novela zákona o veřejných zakázkách si zase nominaci vysloužila za to, že odstraňuje požadavek na povinné rušení zakázek s jedinou obdrženou nabídkou. Rozšiřuje také možnost hodnocení nabídek například o předchozí zkušenosti relevantní pro novou zakázku. "Jde o několik drobných zlepšení reagujících na reálné potřeby a o dobrý vklad do širší debaty o celkové nové koncepci zadávání veřejných zakázek," shrnula nominační rada.

Posledním nominovaným předpisem se stala novela zákona o investičních pobídkách. Ta podle rady přináší drobná zlepšení současným i novým příjemcům státní podpory podnikání. Zmírňuje mimo jiné některé sankce za porušení pravidel pro čerpání pobídek, například při fúzi či nesprávném nastavení převodních cen by se nově mělo pouze zastavit  čerpání do budoucna. Neměla by se už automaticky vracet již vyčerpaná pobídka. V neposlední řadě novela přináší také zmírnění administrativních požadavků při přidělování investičních pobídek. 

Vyhlášce o hazardu unikla nominace o vlásek

Nad rámec konečného výběru nominací rada dále diskutovala například o novele zákona o odpadech upravující kolektivní zpětný odběr pneumatik. Tu považuje za příklad vhodné regulace, která umožňuje firmám spolupracovat na řešení společenského problému, aniž by jim příliš omezovala prostor pro inovace.

Ve hře o zařazení mezi nominanty se ocitla také obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy týkající se hazardu. Kladné body získala hlavně díky tomu, že by mohla vést k otevření některých lokalit novým podnikatelům. Do nominací ji ale nakonec rada nezahrnula. Převážil totiž argument, že nelze jako přínosnou propagovat normu, která přináší výrazné omezení určitého byť kontroverzního typu podnikání.

Cílem ankety je přispět k diskusi mezi českými podnikateli, politiky a odbornou veřejností o kvalitě právních předpisů. Při stanovení pěti nominací na Zákon roku 2015 rada přihlížela zejména k očekávanému praktickému dopadu a zkušenosti českých podnikatelů s aplikací konkrétních právních norem. "Z letošní debaty Nominační rady vnímám částečně uspokojení a částečně atmosféru klidu před bouří. Uspokojení nad poměrně klidným legislativním rokem 2015, který podnikání nebránil a spíše ho podporoval. A klid před bouří způsobenou kontrolním hlášením a elektronickou evidencí tržeb. V tomto směru by nemělo zapadnout, že na to, jaký bude rok 2016, mají podnikatelé zásadní vliv," uvedl Babáček.

Nyní budou až do května o nominacích hlasovat podnikatelé, zástupci firem a další vybrané osobnosti českého byznysu. Novinkou letošního ročníku jsou tři anketní otázky, jejichž prostřednictvím pořadatelé zkoumají míru konsensu českých podnikatelů o potřebných kvalitách regulace podnikání a jejich angažovanosti přispět k naplnění těchto kvalit. Jak na ně byznysmeni odpovídali se dozvíme společně s názvem vítězného zákona začátkem června.

Hlasujte na: www.zakonroku.cz

Související