Ministerstvo financí připravuje zcela nový zákon o účetnictví, protože ten současný se pomalu vzdaluje mezinárodním standardům.

"Rozhodli jsme se modernizovat soustavu právních předpisů pro oblast účetnictví. Tyto práce si vyžádají spoustu konzultací s odbornou veřejností, kdy dojde ke zhodnocení vývoje v posledních téměř 15 letech a bude stanoven výhled na další, minimálně stejně dlouhé období do budoucnosti," řekl náměstek ministra financí pro řízení sekce Finanční řízení a audit Tomáš Vyhnánek.

Resort se chce zaměřit mimo jiné na ještě větší oddělení pravidel pro malé a velké účetní jednotky. Těch menších je v Česku ze všech podnikatelů téměř 97 procent. "Chtěli bychom jim umožnit, aby věnovaly svoji energii hlavně na podnikatelskou činnost, a ne ji utápěly v papírech," řekl Vyhnánek s tím, že podle něj stávající účetní legislativa nemá fatální nedostatky.

"Uvítali bychom naplnění záměru postavit zákon o účetnictví zejména na základních zásadách a principech a ponechat podnikatelům určitou volnost v účetním zobrazením tak, aby byly tyto principy naplněny," řekla Magdalena Králová z Komory certifikovaných účetních.

Seriál zákon roku

17. 3. Registr smluv
18. 3. Zákon o účetnictví
19. 3. Novela veřejných zakázek
21. 3. Investiční pobídky
22. 3. Přístup k informacím

Ministerstvo financí zjednodušení účetnictví po vzoru mezinárodních úprav pro malé a střední podniky vyzkoušelo už poslední, loňskou novelou. Na základě požadavku evropské směrnice se snížila administrativní zátěž například při vykazování a zveřejňování účetní závěrky. Pro některé společnosti pak novela znovuzavedla možnost vést jednoduché účetnictví. Odborná veřejnost proto změny poslala do finále ankety Zákon roku.

Jedním z klíčových bodů je podle odborníků nová kategorizace účetních jednotek na mikro, malé, střední a velké. "Kategorizace má významný dopad, pokud se týká vykazování, povinnosti auditu a zveřejňování účetních závěrek," řekla Rene Vazac, partnerka a auditorka Rödl & Partner. Mikro a malé jednotky mohou být v řadě případů od povinností osvobozeny. "Změna přinese mírné snížení zátěže, ale projeví se to až za několik měsíců, po skončení jejich fiskálního roku," řekl Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Letošní změny v zákoně o účetnictví

Kategorizace účetních jednotek

Dělení účetních jednotek se rozšířilo na čtyři kategorie. Změnu provází zjednodušené požadavky na vedení účetnictví, sestavování účetní závěrky a zveřejňování mikro a malých jednotek.

Úprava klasifikace skupin pro konsolidaci

Snížily se limity, kdy je skupina podniků povinna sestavit konsolidovanou účetní závěrku.

Úprava oceňování zásob vlastní výroby

Novela požaduje, aby ocenění obsahovalo všechny oprávněné a přiřaditelné náklady. Některé podniky tak budou muset přehodnotit svou kalkulaci výroby.

Další změny

Novela zavedla novou úpravu režimu jednoduchého účetnictví a možnost jeho použití určenými jednotkami, omezila vyplácení dividend anebo požaduje zprávy o platbách vládám pro velké průmyslové podniky.

"Významnou změnou pro podnikatele je i úprava formátu výkazů. Sjednotí se vykazování v rámci EU, a zvýší se tak porovnatelnost firem. To uvítají především soukromí investoři," popsala Anna Bezděková, senior manažerka v auditním oddělení Deloittu.

Samotní účetní loňské změny už tak nadšeně nevítají. "V každém případě musí být ve veřejném rejstříku zveřejněna rozvaha a příloha k účetní závěrce, takže k úkonům souvisejícím se zveřejňováním musí dojít. Úleva také rozhodně neznamená, že zmíněný výkaz zisku a ztráty nemusí být v rámci účetní závěrky sestaven," řekla Magdalena Králová.

Novela navíc přinesla ještě větší zostření požadavků v oblasti povinnosti konsolidované účetní závěrky. "Nejenom že se změnily parametry pro povinnost konsolidace, které byly sníženy, ale možnost osvobození od konsolidace pro kategorii takzvané malé skupiny účetních jednotek vychází z konsolidovaného základu," řekla Rene Vazac. Podle ní to povede ke snížení hodnoty jednotlivých položek bilance a výsledovky, tedy kritérií směrodatných pro konsolidaci.

"Ve svém důsledku to znamená, že mateřská společnost malé skupiny účetních jednotek bude paradoxně muset sestavit ,zkusmo' konsolidovanou účetní závěrku, aby byla schopna říci, zda je od konsolidace osvobozena, či nikoliv," dodala. Tím podle Vazac dojde k nárůstu pracnosti a také zatížení společností.

Hlasujte na: www.zakonroku.cz

Související