Úřad pro ochranu hospodářské soutěže připravil zbrusu nový zákon ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti. Novinka, která do českého právního systému překlápí evropskou směrnici, je nyní v připomínkovém řízení. Pokud vše půjde hladce, měla by začít platit koncem prosince.

Nyní náhradu škody plynoucí z nesoutěžního jednání upravuje občanský zákoník. Podle ÚOHS je ale platná právní úprava nedostatečná. "Tato úprava na jednu stranu zavedla do roviny obecné ochranné normy specifický nárok při porušení zvláštních pravidel hospodářské soutěže, ale zákonodárce již ani v důvodové zprávě vůbec neobjasnil základní principy dané úpravy odškodnění, její rozsah, působnost ochranné normy - zda se týká nároků i při porušení unijního práva," vysvětlil ÚOHS v důvodové zprávě k novému zákonu. Za nedostatečně vymezené úřad považuje také procesní instrumenty, pomocí nichž mají být nároky poškozených uplatňovány v civilním řízení.

Proč potřebujeme zcela nový zákon?

Pouhé doplnění stávající úpravy v občanském zákoníku úřad nepovažuje za vhodné. Občanský zákoník totiž řeší otázky náhrady škody v obecné rovině. Návrh ÚOHS oproti tomu zavádí výjimky vztahující se pouze na zvláštní případy porušení specifických pravidel ochrany hospodářské soutěže. V úvahu nepřichází ani začlenění novinek do již existujícího zákona o ochraně hospodářské soutěže.

"Zákon o ochraně hospodářské soutěže patří mezi normy veřejného práva řešící úzce vymezenou oblast vztahů veřejnoprávní povahy. Lze předpokládat, že začlenění značného podílu soukromoprávních norem podle směrnice do tohoto zákona by bylo zejména v rozporu se systematikou právního řádu jako celku. Zákon o ochraně hospodářské soutěže neobsahuje ustanovení soukromoprávní povahy, natož úpravu institutu náhrady škody či újmy," uvedl dále ÚOHS.

V jedenácti paragrafech návrhu nového zákona se mimo jiné zpřesňují postupy pro náhradu škody způsobené několika osobami, náhradu škody způsobené malým a středním podnikem a určuje se způsob vypořádání práva nepřímého odběratele. Předloha dále počítá také s tím, že při řízení o náhradě škody způsobené porušením hospodářské soutěže by měl soud používat spisy z řízení vedeného ÚOHS a důkazy uváděné v těchto spisech.

Promlčení nejdříve po pěti letech

Nově návrh stanovuje také pětiletou promlčecí lhůtu nároků plynoucích z porušení hospodářské soutěže. Ta podle návrhu začíná běžet dnem, kdy se oprávněná osoba dozvěděla nebo mohla dozvědět o způsobené škodě nejdříve však v den, kdy došlo k ukončení omezování hospodářské soutěže. Lhůta má být závislá také na průběhu šetření u ÚOHS a úřad počítá i s možností jejího přerušení. Po odpadnutí překážky, která vedla k jejímu přerušení, nesmí podle předlohy lhůta skončit dřív než za rok od doby, kdy začala znovu běžet.

"Evropský zákonodárce výslovně zdůrazňuje společenský zájem na tom, aby případní poškození mohli uplatňovat náhradu škody i po skončení řízení či šetření u orgánu pro ochranu hospodářské soutěže. Opačný přístup by znemožnil řádné prosazování vnitrostátních a unijních právních předpisů o hospodářské soutěži," píše se v důvodové zprávě k zákonu.

Kromě nově vzniklého speciálního zákona by měla být nová právní úprava vtělena také do občanského soudního řádu. Současně dojde k začlenění implementačních ustanovení do zákona o ochraně hospodářské soutěže. Jde zejména o vyloučení citlivých informací z nahlížení do spisu. Tím má být zajištěno, že nedojde ke ztížení vymáhání pravidel o ochraně hospodářské soutěže ve veřejnoprávní rovině.

Související