V letech 2012-2014 Evropská komise v rámci modernizace pravidel veřejné podpory zakotvila povinnost zveřejňování na stránkách věnovaných veřejným podporám údaje o těch veřejných podporách, které překročily předpisy stanovené limity a o jejich příjemcích. Tento krok přispěje k harmonizaci hospodářské soutěže v rámci EU a k potírání pochybností o veřejné podpoře. 

Veřejná podpora je definována Smlouvou o fungování evropské unie. Jedná se o podporu poskytnutou státem nebo ze státních prostředků, a to v jakékoliv formě. Taková podpora narušuje hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité odvětví výroby nebo podniky.

Pro veřejnou podporu jsou tedy stanoveny 4 definiční znaky:

  • Zatížení veřejných rozpočtů 
  • Zvýhodnění určitého podniku či odvětví 
  • Možné narušení hospodářské soutěže 
  • Možné ovlivnění obchodu mezi členskými státy

Plnění transparentnosti v ČR 

“V rámci České republiky bude k plnění uvedené povinnosti transparentnosti využíván elektronický systém Evropské komise. Povinnost zapisovat požadované údaje se vztahuje na poskytovatele veřejné podpory. Zápis ze strany poskytovatele do systému Evropské komise bude probíhat na základě registrovaného dálkového přístupu,” upřesňuje tiskové oddělení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Dále stanovuje, že lhůta pro zápis do systému po poskytnutí podpory je stanovena na 6 měsíců, u daňových opatření je to rok od data, k němuž se předkládá daňové přiznání.

Povinnost plnit transparentnost je určena pro případy, kdy je překročen limit pro veřejnou podporu stanovený určitými předpisy. “Mezi vybrané předpisy patří např. nařízení Komise (EU) č. 651/2014, podle kterého je nezbytné plnit povinnost transparentnosti v případě, že je poskytnuta jednotlivá podpora přesahující 500 tisíc eur,” dodává ÚOHS.

Pro účel plnění transparentnosti bude sloužit metodika vytvářená Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Na webových stránkách Úřadu bude k dispozici i přístup do elektronického systému Evropské komise.

Související