Tento nový rámec chrání základní práva všech osob v EU, jejichž osobní údaje jsou přenášeny do Spojených států, a vyjasňuje právní prostředí, v němž se pohybují podniky, které s toky údajů mezi EU a USA pracují.

Místopředseda Komise pro jednotný digitální trh Andrus Ansip uvedl: „Dnes jsme schválili nový štít EU– USA na ochranu soukromí, který ochrání osobní data našich spoluobčanů a zavede jasnější prostředí pro firmy. Spolu se všemi našimi partnery v Evropě a v USA jsme vynaložili maximální úsilí, abychom dospěli k výhodné dohodě a abychom k ní dospěli co nejdříve. Toky dat mezi našimi dvěma kontinenty mají pro naši společnost i ekonomiku zásadní význam – a nyní máme solidní rámec, který těmto tokům zajistí ty nejlepší a nejbezpečnější podmínky.“

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová k tomu dodala: „Štít EU–USA na ochranu soukromí je robustní nový systém ochrany osobních údajů Evropanů, který podnikům dává právní jistotu. Přináší přísnější normy ochrany údajů, jejichž nedodržování je lépe postižitelné, zavádí opatření na ochranu proti přístupu vládních orgánů k osobním údajům a zjednodušuje možnosti nápravy, které mohou fyzické osoby využít v případě stížnosti. Nový rámec tak obnoví důvěru spotřebitelů v případech, kdy jsou jejich údaje předávány přes Atlantik. S evropskými orgány pro ochranu údajů, Evropským parlamentem, členskými státy a našimi protějšky v USA jsme společně pracovali na realizaci dohody, která zavádí nejvyšší standardy ochrany osobních údajů Evropanů.“

Štít EU–USA na ochranu soukromí je založen na těchto principech:

Povinnosti kladené na společnosti pracující s údaji: podle nové dohody bude Ministerstvo obchodu USA pravidelně aktualizovat seznam společností účastnících se štítu a kontrolovat, zda se tyto společnosti řídí pravidly, k jejichž dodržování se zavázaly. Pokud je v praxi nebudou dodržovat, budou čelit postihu a odstranění ze seznamu. Zpřísněním podmínek pro další předávání údajů třetím stranám je zaručeno, že stejná úroveň ochrany bude platit i pro údaje, které společnost účastnící se štítu předá dále.

Jasná ochranná opatření a povinnosti týkající se transparentnosti při přístupu vlády USA k údajům: Spojené státy Evropské unii závazně přislíbily, že přístup veřejných orgánů k osobním údajům za účelem prosazení práva a zajištění národní bezpečnosti bude podléhat jasným omezením, ochranným opatřením a mechanismům dohledu. Kdokoli v EU tak bude poprvé moci v této oblasti využít nápravných mechanismů. Spojené státy vyloučily, že by osobní údaje předávané do USA v rámci štítu EU–USA na ochranu soukromí sledovaly nahodile a masově. Úřad ředitele národních zpravodajských služeb dále vysvětlil, že hromadný sběr údajů připadá v úvahu jen za určitých podmínek a musí být co nejcílenější a nejsoustředěnější. Vyjmenoval přitom opatření, která údaje za těchto výjimečných okolností chrání. Ministr zahraničních věcí USA zavedl pro Evropany možnost nápravy v oblasti národní bezpečnosti prostřednictvím ombudsmana v rámci Ministerstva zahraničních věcí USA.

Účinná ochrana práv fyzických osob: každý občan, který se domnívá, že jeho údaje byly v rámci štítu na ochranu soukromí zneužity, může využít několik snadno dostupných a finančně přístupných mechanismů pro řešení sporů. V ideálním případě stížnost vyřeší sama společnost, která s údaji pracovala; pokud ne, bude mít stěžovatel na výběr z několika bezplatných možností alternativního řešení sporu. Fyzické osoby se také mohou obrátit na orgány pro ochranu údajů ve svém domovském státě, které ve spolupráci s americkou Federální obchodní komisí dohlédnou na to, aby stížnosti občanů EU byly prošetřeny a vyřešeny. Nepodaří-li věc vyřešit jinak, bude poslední možností rozhodčí řízení. Možnostmi nápravy pro Evropany v oblasti národní bezpečnosti se bude zabývat ombudsman, který bude nezávislý na zpravodajských službách USA.

Společný roční přezkum: jeho prostřednictvím bude monitorováno fungování štítu na ochranu soukromí, včetně závazků a záruk, pokud jde o přístup k údajům za účelem prosazení práva a zajištění národní bezpečnosti. Přezkum bude provádět Evropská komise a Ministerstvo obchodu USA za účasti národních zpravodajských odborníků z USA a z evropských orgánů pro ochranu údajů. Za základě všech dalších dostupných zdrojů informací pak Komise vydá veřejnou zprávu pro Evropský parlament a Radu. Od letošního února, kdy Komise návrh na štít na ochranu soukromí zveřejnila, jej dále vyjasnila a vylepšila. Čerpala při tom ze stanovisek evropských orgánů pro ochranu údajů (pracovní skupina podle článku 29) a evropského inspektora ochrany údajů a z usnesení Evropského parlamentu. Evropská komise a Spojené státy se především dohodly na dovysvětlení pojmu hromadný sběr údajů, na posílení mechanismu ombudsmana a na explicitnějším vyjádření povinností pro společnosti, pokud jde o omezení uchovávání údajů a jejich dalšího předávání.

A jaké budou další kroky?

„Rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany“ bude dnes oznámeno členským státům, a vstoupí tak automaticky v platnost. Na straně USA bude rámec štítu na ochranu soukromí zveřejněn ve Federálním rejstříku, obdobě našeho Úředního věstníku. Ministerstvo obchodu USA pak začne štít uvádět do provozu. Jakmile se společnosti s rámcem seznámí a aktualizují svoji politiku ochrany soukromí, budou se počínaje 1. srpnem moci certifikovat u Ministerstva obchodu. Souběžně s tím Komise vydá krátkého průvodce pro občany, ve kterém vysvětlí dostupné opravné prostředky pro případ, kdy fyzická osoba usoudí, že její osobní údaje byly použity bez ohledu na pravidla na ochranu údajů.

V souvislostech

Již 2. února 2016 dospěly Evropská komise a vláda USA k politické dohodě o novém rámci pro transatlantickou výměnu osobních údajů pro komerční účely, nazvanou štít EU–USA na ochranu soukromí (anglicky EU–U.S. Privacy Shield) (IP/16/216). Znění předlohy rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany Komise předložila dne 29. února 2016. Poté, co dne 13. dubna pracovní skupina podle článku 29 (orgány pro ochranu údajů) vydala stanovisko a dne 26. května Evropský parlament vydal usnesení v této věci, dokončila Komise postup přijetí tohoto rozhodnutí dne 12. července 2016. Štít EU–USA na ochranu soukromí také odráží požadavky vyjádřené v rozhodnutí Soudního dvora ze dne 6. října 2015, kterým byl prohlášen za neplatný bývalý rámec zvaný „bezpečný přístav“

Související