Od počátku roku 2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty ze zákona nová povinnost, a to podávat kontrolní hlášení. Jde o speciální daňové tvrzení stojící vedle daňového přiznání k DPH a souhrnného hlášení. Podává se na předepsaném formuláři, a to výhradně elektronicky. Za porušení povinností, které souvisí s jeho podáváním, může být daňovým subjektům uložena v běžných případech pokuta až 50 tisíc korun. Tyto pokuty bude nyní možné prominout. Součástí novely je rovněž drobné prodloužení lhůty stanovené na reakci na výzvu k odstranění nesrovnalostí v kontrolním hlášení z 5 kalendářních na 5 pracovních dnů.

Pokud jde o příklady sankcionovaných porušení zákona v těchto případech, pak například pokuta 1 tisíc korun směřuje na plátce daně, který podá kontrolní hlášení po lhůtě, kdo tak učiní až po výzvě správce daně, vystavuje se sankci 10 tisíc korun. Padesátitisícová pokuta pak čeká na toho, kdo nepodá kontrolní hlášení ani v náhradní lhůtě, pokud by tím ovšem závažně ztížil nebo mařil správu daní, bude pokutován správcem daně až pokutou do výše půl milionu korun.

„Kontrolní hlášení bylo – jakožto účinný a v řadě států světa vyzkoušený nástroj boje proti daňovým únikům na DPH – zavedeno od 1. 1. 2016. Návrh novely s cílem umožnit správcům daně promíjení pokut byl připraven na základě komunikace a diskusí s podnikatelskou i odbornou veřejností, kterou Ministerstvem financí a Generální finanční ředitelství aktivně vedlo po celou dobu příprav tohoto nástroje,“ uvedla náměstkyně ministra financí pro daně a cla Alena Schillerová.

Tisícovková pokuta bude jednou ročně promíjena automaticky

Nová možnost promíjení pokut za nesplnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením se týká konkrétně pokut ve výši 10, 30 a 50 tisíc korun, ty tedy bude nyní možné v ospravedlnitelných případech prominout. Pokuta ve výši tisíc korun za již zmíněné pozdní podání kontrolního hlášení bude plátci jednou za rok dokonce prominuta automaticky, tedy bez nutnosti podávat žádost na finanční úřad.

„Vzhledem k tomu, že tato změna v promíjení pokut u kontrolních hlášení byla očekávána, ukládání pokut jsme do doby účinnosti novely pozastavili. Tisícikorunová pokuta nebyla uložena žádná, co se týká těch vyšších pokut, byly uloženy jen čtyři,“ vysvětlil generální ředitel Finanční správy Martin Janeček. „V budoucnu se k tomuto v minulosti vzniklému porušení už nebude přihlížet,“ uzavřel.

Aby změna nevnesla do praxe zmatek, vydá finanční správa v nejbližší době metodický pokyn, který sjednotí pravidla a podmínky, za kterých bude možno plně nebo částečně prominout výši uložených pokut. Probíraná novelizace je součástí tzv. celního balíčku, který se dne 29. července stal součástí platného práva vyhlášením ve sbírce zákonů.

Související