Veřejná ochránkyně práv při své kontrole jednání úřadů někdy zjistí, že zákon porušují dokonce i ústřední orgány státní správy stojící na vrcholu celé její hierarchie. K takové situaci došlo podle zprávy ombudsmanky v případě Ministerstva pro místní rozvoj vedeného v současné době Karlou Šlechtovou. Ministerstvo se má dle ochránkyně dopouštět porušování zákona tím, že odmítá jako jediné poskytovat odškodnění za nepřiměřenou délku trvání řízení. Navíc má jít nikoli o nový problém, nýbrž o dlouholetou praxi tohoto rezortu.


Případy neodškodňování za příliš dlouhé řízení se týkají hlavně řízení před stavebními úřady. Ombudsmanka věc nejprve řešila přímo s ministryní Šlechtovou a jejími náměstky, kdy se je snažila přesvědčit, aby od této nezákonné praxe bylo upuštěno. Dle Šabatové je ale ministerstvo k jejím výtkám hluché a její pokusy o změnu vyšly zcela naprázdno. Ochránkyně se tedy nyní obrací na vládu, aby ona ministerstvu uložila zjednání nápravy.

Nezákonná praxe ministerstva prý trvá již několik let

Jak bylo již naznačeno, soudobá praxe ministerstva není žádným novým postupem. Už během roku 2012 konstatoval tehdejší veřejný ochránce práv, že právě Ministerstvo pro místní rozvoj odmítá nároky na poskytnutí zadostiučinění za nemajetkovou újmu, která byla způsobena zejména nepřiměřenou délkou řízení. I tehdy šlo v drtivé většině případů o řízení před stavebními úřady.

Ministryně pro místní rozvoj sice na poznatky a žádost o nápravu ze strany Šabatové písemně reagovala, a to když uvedla, že ministerstvo poskytování odškodnění neodmítá. Analýza ombudsmanky ale ukazuje něco zcela jiného.

Z 250 žádostí o odškodnění neprošla ani jediná

Z analýzy ochránkyně totiž naopak vyplynulo, že v období od počátku roku 2010 do 1. června 2015 obdrželo ministerstvo 250 žádostí o odškodnění a ani v jednom případě ministerstvo neshledalo uplatněný nárok jako důvodný. V 75 případech z tohoto počtu tedy poté žadatelé uplatnili svůj nárok u soudu. V 10 případech soud žadatelům zadostiučinění za nemajetkovou újmu již přiznal, zbytek z nich ještě na rozhodnutí soudu čeká, ale lze očekávat, že mnoha z nich soudci také vyhoví.

Ministerstvo jedná v rozporu se zákonem i názorem soudů

Šabatová ve své zprávě zdůraznila, že Ministerstvo pro místní rozvoj je jediným ústředním orgánem, který odškodnění za nemajetkovou újmu, způsobenou především nepřiměřenou délkou řízení, poskytovat odmítá. Takový postup je v rozporu se zákonem o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem i s dosavadní již ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu nebo Evropského soudu pro lidská práva.

Ministerstvo podle Šabatové prý ani nepoučuje žadatele o jejich právu domáhat se odškodnění u soudu a nevyzývá žadatele k doplnění v situacích, kdy v jejich žádosti chybí některý z relevantních podkladů, bez kterého pak není možné žádost objektivně posoudit.

Veřejná ochránkyně práv na základě svých zjištění a neúspěchu jednání s ministryní Šlechtovou tedy navrhla vládě uložit této ministryni, aby její ministerstvo svou praxi neprodleně změnilo a všechny uvedené nedostatky také napravilo.

Související