Zmíněný výzkum ohledně výběru DPH v jednotlivých členských zemích financuje Komise v rámci souhrnu činností zaměřených na celkovou reformu systému DPH v Evropě a s cílem efektivněji bojovat proti daňovým únikům a podvodům. Zpráva ukázala, že některé členské státy sice výběr DPH zlepšily, nicméně podstatného pokroku lze dosáhnout pouze díky systémové reformě zrealizované na základě dohody všech členů EU. Ta by měla současný systém DPH v EU zjednodušit a zvýšit jeho odolnost vůči podvodům a zároveň být vstřícnější k podnikatelům.

Nejhůře s výběrem DPH jsou na tom Itálie nebo Rumunsko

V meziročním srovnání s rokem 2013 rok 2014 dopadl o něco lépe, když se výpadek příjmů z DPH o 2,5 miliardy eur snížil. Výsledky jednotlivých členských zemí ohledně dodržování právních předpisů týkajících se DPH se ale pořád dramaticky liší. 18 členských států vykázalo ve svých číslech zlepšení, 8 zemí ale nezvládlo vybrat vyšší částku DPH oproti předchozímu roku. Největším propadákem, pokud jde o procenta, se stalo Rumunsko s výši 37,9 % nevybrané DPH, nejlépe zde naopak dopadlo Švédsko s číslem pouhých 1,2 %. Z pohledu absolutních částek pak nejhůře dopadla Itálie s výpadkem 36,9 miliardy, pomyslně naopak kralovalo Lucembursko s 147 miliony eur.

Výsledky studie celkově ukázaly, že souhrnný rozdíl mezi očekávanými příjmy z DPH a skutečně vybranou částkou opět dosáhl nepřijatelně vysokých hodnot. Tato zjištění výzkumu pak jen podporují nedávnou výzvu Evropské komise k modernizaci systému DPH v EU, neboť zde jasně vyvstává taková potřeba, má-li dojít ke zefektivnění výběru DPH, jeho zjednodušení a usnadnění boje s daňovými podvody.

Členské státy mají v současnosti reagovat na akční plán Směrem k jednotné oblasti DPH v EU. Ten Komise předložila v dubnu 2015. Plán uvádí okamžitá a naléhavá opatření s cílem řešit výpadek příjmů z DPH, ale i strategická dlouhodobá řešení v boji proti daňovým podvodům a zlepšení výběru DPH a popisuje také kroky nutné k vytvoření jednotné oblasti DPH v EU. Je na členech EU se nyní dohodnout na dalším postupu směrem k vytvoření definitivního režimu DPH pro přeshraniční obchody v rámci Evropské unie. Již v minulosti byla v rámci boje s daňovými úniky v oblasti DPH přijata rychleji uskutečnitelná opatření, aktuální čísla ale ukazují na nutnost hlubších reforem.

EK: Unijní reforma ohledně výběru DPH pro 21. století je nutná

„Členské státy přicházejí v nevybraných příjmech z DPH o desítky miliard eur. To je nepřijatelné. Současný režim nabízí pro boj s podvody v oblasti DPH a s nesprávným stanovením daně zoufale slabé nástroje. Je také zřejmé, že výsledky se samy od sebe nezlepší. Členské státy se teď musí rychle dohodnout na definitivním a podvodům zabraňujícím systému DPH v EU, jak jej v tomto roce předložila Komise. Vyzývám proto všechny členské státy, aby vedly upřímnou a věcnou diskusi, která obohatí návrhy, jež budou předloženy příští rok, abychom se s tímto problémem jednou provždy vypořádali,“ zdůraznil komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici.

V roce 2017 Evropská komise předloží legislativní návrhy, které obnoví zásadu vyměřování DPH z přeshraničního obchodu v rámci EU, neboť právě přeshraniční podvody jsou v Unii každoročně příčinou výpadku příjmů z DPH v částce 50 miliard eur. Od nového systému si Komise slibuje, že by měl tyto přeshraniční podvody snížit až o 80 %. Nyní tedy Komise členské státy EU vyzvala k podrobné diskusi, která povede k nalezení definitivního systému DPH vhodného pro 21. století.

Související