Úspěšné korporace, které překročily hranici vnitrostátního trhu a vydaly se cestou mezinárodního rozvoje, jsou i v letech silného hospodářského růstu nadále nuceny efektivně řídit jak samotný vlastní byznys, což je samozřejmé, tak i související podpůrné činnosti. Tato nutnost vede ve vysoce konkurenčním prostředí k potřebě optimalizace procesů řízení, právní agendu nevyjímaje.

V praxi to obvykle znamená, že korporace, která má aktivity v několika zemích středo- a východoevropského regionu, má zájem řešit veškeré své právní potřeby centralizovaně, prostřednictvím jednoho hlavního kontaktu vybrané advokátní kanceláře, která detailně zná specifika jejího oboru podnikání, firemní historii, kulturu či očekávání. Kancelář, která je pak s ohledem na všechny tyto aspekty schopna řídit právní týmy ve všech jurisdikcích, ve kterých daná korporace podniká.

Centralizované právní služby

Typickými velkými projekty napříč jurisdikcemi středo- a východoevropského regionu, pro jejichž úspěšné a efektivní řešení je nutností vytvářet projektové týmy složené z právníků ze všech dotčených zemí, jsou akvizice a divestice, vnitroskupinové restrukturalizace, projektové (exportní) financování, často včetně daňového poradenství.

PETERKA & PARTNERS

Regionální advokátní kancelář PETERKA & PARTNERS pokrývá ekonomicky významné země střední a východní Evropy.

Je alternativou globálních právních gigantů i lokálních právních firem. Kromě běžných právních služeb má kancelář regionálně koordinovaný tým specialistů se znalostí v oblasti francouzského a německého práva, včetně znalosti obchodních zvyklostí, jazyka i kulturních reálií a regionálně koordinovaný tým ruských, ukrajinských a běloruských právníků specializující se na subjekty investující či obchodující v rusky mluvících zemích.

Více než 130 právníků a dalších specialistů kanceláře zastupuje přes 1000 klientů.

Takovéto větší transakční projekty však nejsou nejčastějšími příklady projektů, při kterých lze využít regionálně orientovaný koncept poskytované právní služby v zemích našeho regionu, neboť v životě každé korporace převažují běžné provozní aspekty. Proto tvoří významnou část regionální právní agendy tvorba standardizované smluvní dokumentace adaptované na právní prostředí několika zemí současně (s cílem jejího používání společnostmi koncernu v různých zemích bez větších lokálních odchylek), právního a daňového režimu expatriovaných manažerů, komplexní právní dokumentace pro různé typy distribučních cest (obchodní zástupci, distributoři, internetové obchody), povinné označování výrobků pro jednotlivé trhy, tvorba jednotných pravidel nakládání s osobními údaji a dokumentace s tím spojené.

Dále sem patří provádění auditů ve společnostech koncernu zaměřených na compliance se speciálními sektorovými předpisy (např. distribuce a marketing léčiv) nebo s předpisy v oblasti antimonopolu, AML a anti-bribery, včetně tvorby nutných vnitřních předpisů a interních školení managementu, a obecně prevence právních rizik pro koncern jako celek, případně pro jeho manažery, plynoucích z lokálních právních úprav.

Řízení právní agendy velkých korporací, stejně jako jiné oblasti řízení, zaznamenala v posledních dvou dekádách výrazné změny. Nákup právní služby se stal standardizovanou agendou, nikoli luxusním zbožím.

Autor je ředitel pražské pobočky PETERKA & PARTNERS.

Související