Poslanecká Sněmovna schválila novelu občanského zákoníku, která řeší dobu přezkumu osob zbavených či omezených ve svéprávnosti před rokem 2014 ze 3 na 5 let. Hlavním důvodem změny je ochrana takových osob, u kterých by nedošlo z důvodu nedostatku času k přezkumu. Takové osoby by totiž od 1. 1. 2017 získaly zpět status osoby svéprávné. „V důsledku předčasného nabytí svéprávnosti by mohlo dojít k poškození a zneužití jejich práv,“ vysvětluje Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti. 

Soudy nestíhají

Důvod k posunutí termínu pro přezkoumání svéprávnosti na začátek roku 2019 je jednoduchý. Na soudy byla uvalena povinnost přezkoumat případy těch, kteří byli soudně zbaveni, případně omezeni ve svéprávnosti před účinností nového občanského zákoníku. Těch bylo dohromady 36 tisíc a v silách soudů nebylo přezkoumání všech do konce letošního roku.
V případě, že by nebyl přezkum proveden, jedinec zbavený svéprávnosti do začátku roku 2014 by svéprávnost znovu nabyl, což by mohlo vést v mnoha komplikacím, a to jak z pohledu možných smluvních partnerů takového jedince, tak z pohledu nesvéprávného. Mohl by se stát totiž středem podvodného jednání, ke kterému by neměl být bez opatrovníka oprávněn. 

Za novelou stojí větší ochrana práv člověka a osobní svobody, kterou občanský zákoník vytyčil. Proto také bylo schvalování novely doprovázeno kritikou těch, kteří zastávali názor, že v prvních třech letech je důležité přezkoumat hlavně ta rozhodnutí o omezení svéprávnosti, která výrazně zasahovala do základních práv člověka a nyní by se mohla oddálit.

Znalecký posudek, nebo zpráva lékaře?

Novela zavádí nově pravidlo, které stanovuje, že ne všechny přezkumy svéprávnosti musí zahrnovat znalecký posudek. Jeho vypracování je totiž časově náročné, a proto bude možné v určitých případech použít i lékařskou zprávu.
Pokud na konci řízení o přezkoumání svéprávnosti soud označí osobu znovu za nesvéprávnou, stále platí ustanovení §60 OZ, které dává možnost nového přezkumu v případě, změní-li se nějaké okolnosti. Následný přezkum pak musí být proveden ve lhůtě 3 let.


Mimořádné prodloužení přezkumu
Změna přináší i procesní novinku pro soudy, které budou pro zpracování určitých přezkumů potřebovat více času. „Soudy budou moci i v budoucnu v mimořádných případech prodloužit období pro pravidelný přezkum, a to ze tří až na pět let,“ stojí v tiskové zprávě ministerstva.

Související