Absolvent oboru právo z polské univerzity žádal po uznání vysokoškolského vzdělání Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Českou advokátní komoru o zapsání do seznamu koncipientů. Ta zapsání odmítla, proto se stěžovatel obrátil k soustavě obecných soudů. V případu jako z učebnice předmětu evropského práva se dočkal úspěchu až u Ústavního soudu. Ten testem proporcionality dokázal, že omezení nebylo přiměřené. 

Skutková podstava

Vzdělání absolventa polské univerzity nebylo uznáno za dostačující pro zapsání do seznamu koncipientů, a to i přesto, že jeho vysokoškolské vzdělání bylo předtím uznáno ministerstvem. Nestačilo ani předložení další žádosti, kterou absolvent podložil kladným stanoviskem svého zaměstnavatele a zároveň advokáta zapsaného v seznamu ČAK.

Dle zákona o advokacii může být do seznamu koncipientů ČAK zapsán takový jedinec, který absolvoval vysokoškolské vzdělání v oboru právo na zahraniční univerzitě, a to za splnění určitých případech. Dle tiskové mluvčí Ústavního soudu Miroslavy Sedláčkové tedy v případech, „…pokud je takové vzdělání v České republice uznáno za rovnocenné vzdělání se vzděláním získaným v České republice na základě mezinárodní smlouvy nebo bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu, a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v oboru právo na vysoké škole v České republice.“

Test proporcionality

Test proporcionality zkoumá, zdali omezení, ke kterému bylo přistoupeno, bylo nejvhodnějším omezením v daném případě. Nezapsání stěžovatele do seznamu koncipientů takovou podmínku dle nálezu neplní.

Podle Ústavního soudu by bylo vhodnější, pokud by ČAK stěžovatele do seznamu zapsala a svou znalost vnitrostátního práva by poté musel potvrdit u advokátní zkoušky. Pro nezapsání má ČAK dle Ústavního soudu právo, nicméně musí postupovat komparativně, a to s ohledem na úroveň vzdělání dosaženého v zahraničí i s ohledem na harmonizaci práva v zemích EU. V souvislosti s tím pak byla vyzdvihována kvalita výuky na Jagellonské univerzitě. Dále je vyzdvihováno, že není vhodné přihlížet pouze jen ke vzdělání, ale mělo by se přihlížet také k dovednostem a právní praxi jedince.

Česká advokátní komora

Soudce zpravodaj Ludvík David nálezem nepochybuje o privilegiu posuzovat žádosti o zapsání do seznamu koncipientů či advokátů ze strany ČAK. „Závěry ÚS vychází z konkrétních okolností této věci a nelze je zobecňovat v tom smyslu, že by právo absolventů zahraničních právnických fakult na svobodnou volbu povolání mělo vždy paušálně převážit nad zájmem na ochraně kvalifikovanosti a profesionality poskytování právních služeb v ČR," uvádí.

K nálezu se pro ČTK vyjádřil zástupce České advokátní komory. „Pro nás je významné, že zůstala zachována advokátní komoře možnost, ovšem s ohledem na konkrétní okolnosti každého případu, posoudit zapsání nebo nezapsání uchazeče do seznamu advokátních koncipientů," řekl advokát Milan Hoke.

Související