Vládou schválené novely změní hned dvě výrazné právní oblasti. Novela zákona o soudech a soudcích díky automatickému generátoru zajistí větší spravedlnost při rozdělování případů mezi soudce, tím i sníží možnost korupce. Novela týkající se veřejného opatrovnictví zase umožní uzavření veřejnoprávní smlouvy s vhodnější obcí, pokud obec, která má plnit opatrovnictví, nemůže například díky své velikosti a počtu obyvatel funkci opatrovníka vykonávat. 

Automatický generátor přidělování soudních věcí

V současné době se na soudech vyskytuje při nejmenším teoretická možnost svévolného rozdělování případů mezi jednotlivými soudci. Taková manipulace s přidělováním případů však může vést ke korupci. Navrhovaná novela chce zavést automatický generátor přidělování soudních věcí, který zamezí zmíněné manipulaci.

Generátor bude fungovat na bázi algoritmu, který bude náhodně generovat čísla, proto by nemělo být možné vysledovat jeho systém. „Náš návrh poskytuje účastníkům jistotu toho, že jejich zákonný soudce bude vybrán podle předem neovlivnitelných zákonných pravidel. Jsem přesvědčen, že tuto změnu potřebujeme, protože snižuje riziko korupce a účastník řízení je více chráněn před případnou manipulací. Zároveň chci ale zdůraznit, že kompetence sestavení rozvrhu práce zůstane dál plně v rukou předsedy soudu. Automatický generátor bude použit až v poslední fázi,“ dodal k novele ministr Robert Pelikán.

Jiná obec opatrovníkem

Podle současné úpravy veřejného opatrovnictví se stává veřejným opatrovníkem vždy obec, ve které dotčená osoba žije. Nezohledňuje se však například fakt, že velikost obce ani počet osob není dostačující pro výkon této funkce, a proto Ministerstvo spravedlnosti navrhlo změnu. Ta umožní uzavřít smlouvu, díky které bude přenesen výkon na obci, která je k tomu více způsobilá.

Související