Pokud si kuřák jednou za dvě hodiny zapálí svou oblíbenou cigaretu a bude se tak moct znovu efektivně koncentrovat na práci, je možné o kuřácké přestávce přemýšlet jako o vhodném pracovním benefitu. Taková přestávka ale zabere průměrně pět minut, a pokud jsou přestávky zneužívány nad rámec zaměstnavatelem stanovených pauz a nejsou zaznamenávány, dopouští se zaměstnavatel diskriminace vůči zaměstnancům, kteří nekouří. Je tedy důležité evidenci přestávek vést.

Příloha Podnikání

Další důležité informace a tipy pro malé a střední podniky, ale také příběh úspěšné firmy najdete v pondělní tištěné i digitální příloze HN Podnikání.

"Osvědčila se například evidence pomocí čipových karet. Tato evidenční zařízení by měla být instalována u všech dveří, kterými může zaměstnanec opustit pracoviště, a to i na kuřárnu," vysvětluje advokátka Lucie Kalašová, spolupracující s advokátní kanceláří bpv Braun Partners.

Zákaz kouření

Na většině pracovišť je kouření zakázáno, a to především z důvodu ochrany zdraví nekuřáků. "K tomuto obecnému zákazu se ještě přidává zákaz kouřit na pracovištích, u kterých je to stanoveno zvláštními právními předpisy − bez ohledu na skutečnost, zda tam pracují kuřáci, či nikoliv," vysvětluje specialistka na pracovní právo Nataša Randlová, partnerka advokátní kanceláře Randl Partners. A dodává, že jde o takové pracovní prostředí, u kterého lze zákaz kouření předpokládat. Zpravidla se vyskytuje u práce s výbušnými látkami, ve školách, v nemocnicích, ale také například při hornické činnosti.

Kouření může zaměstnavatel zakázat nejenom na pracovišti, zákaz lze rozšířit také na celý areál podniku. Takový zákaz pak platí i během obědové přestávky, a proto musí kuřáci areál opustit. "Některé společnosti mají natolik striktně stanovená vnitřní pravidla provozu, že zakazují například i kouření v pracovním ochranném oděvu, byť se tak děje v přestávce na jídlo a oddech a mimo areál," dodává Randlová. Kvůli takovému zákazu se musí zaměstnanec nejdříve převléct, až poté si může cigaretu dopřát. Obdobná opatření pak mohou kuřákům ještě více přestávky zkracovat.

Jak může zaměstnavatel regulovat kouření?

◼ Je vhodné evidovat odchody na kuřácké přestávky, nejlépe čipovými kartami.
◼ Na příliš časté odchody může zaměstnavatel reagovat i poměrným snížením mzdy.
◼ Mimo zákaz kouření na pracovišti může zaměstnavatel zavést i zákaz kouření v celém areálu podniku.

Evidence kuřáckých přestávek

Zaměstnavatel by na kontrole kuřáckých přestávek neměl šetřit, účinným řešením jsou už zmíněné čipové karty. "Nelze doporučit, aby si zaměstnanci své příchody a odchody evidovali sami, neboť taková evidence bývá často falšována a je neprůkazná," vysvětluje advokátka Kalašová. Díky pečlivému postupu může zaměstnavatel na příliš časté přestávky kuřáků efektivně reagovat, a to například úpravou výše mzdy nebo kárným opatřením.

Další možností, kterou podle Nataši Randlové zaměstnavatel má, je rozdělit přestávku na jídlo a oddech na několik kratších přestávek, které může zaměstnanec využít jakkoliv, tedy i na kouření. Jedinou podmínkou je dle zákona trvání alespoň jedné z těchto přestávek nejméně 15 minut a takové přestávky musí být vyčerpány během prvních šesti hodin směny.

Za to, že zaměstnanec místo plnění pracovních povinností často odchází kouřit, zaměstnavatel nemůže udělovat pokuty. Existují však jiná opatření, kterými lze zaměstnance potrestat. "Teoreticky nelze ani vyloučit postup, kdy by zaměstnanci nevyplatil mzdu za tu část pracovní doby, kterou prokazatelně strávil jinak než prací a jinde než na pracovišti," vysvětluje advokátka Kalašová.

Podle ní pevná mzda náleží zaměstnanci za vykonanou práci, ne tedy za čas strávený v práci. Za porušování pracovních povinností může zaměstnavatel zaměstnanci poslat i vytýkací dopis a při závažném provinění přistoupit k výpovědi.

Kouření v Česku

Elektronická cigareta

Některé podniky zavádějí výjimky pro kouření elektronických cigaret, a to za předpokladu, že to ostatním zaměstnancům-nekuřákům nevadí a že kouření elektronické cigarety umožňují zavedená bezpečnostní opatření. Nataša Randlová však takovou výjimku nepodporuje, podle ní je kouření elektronické cigarety srovnatelné s klasickou cigaretou, a to i z důvodu omezené koncentrace pracovníka. Současně takové jednání nedoporučuje z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Díky nově schválenému protikuřáckému zákonu, který rozšiřuje ochranu zdraví nekuřáků na některých veřejných prostranstvích, se rozšíří i ochrana zaměstnanců ve stravovacích zařízeních. Změny budou účinné od konce května.

"Osvícení zaměstnavatelé podporují zdravotní programy, které pomáhají odvykání kouření, a zdravý životní styl," dodává Kalašová.

Související