Seminář je připraven cíleně pro podnikové právníky. V první části semináře bude věnována pozornost rekodifikaci správního trestání jako takového, a to zejména jeho východiskům, což usnadní pochopení jednotlivých změn i nových institutů. Dále bude představen související zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, a též v recentní době v Poslanecké sněmovně teprve projednávaný doprovodný novelizační zákon s pracovním označením „supertlusťoch“. V této části dojde taktéž k představení rozsahu působnosti, struktury a systematiky nového zákona s tím, že zbytek první části bude věnován hmotněprávní úpravě nového zákona. 

Druhá část výkladu bude již věnována především procesní části, a to zejména vztahu této úpravy k obecné úpravě správního řízení obsažené v zákoně č. 500/2004 Sb., správním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Akcentována budou specifika řízení o přestupku s představením procesní úpravy v novém zákoně, který upravuje též některé procesní instituty odlišně a v některých případech dokonce od některých institutů upouští.
V případě zájmu o seminář neváhejte zanechat zprávu na redakce@pravniradce.cz

Související