Konkurenceschopnost zejména malých a středních podniků často fatálně závisí na informacích a znalostech, které nejsou na trhu běžně dostupné, a které tudíž zvyšují hodnotu podniku a poskytují významnou konkurenční výhodu.

Jelikož hodnota obchodního tajemství je přímo závislá na jeho důvěrnosti, nepřichází proto v úvahu jeho ochrana prostřednictvím autorských nebo průmyslových práv, která předpokládá zveřejnění předmětu ochrany. Na druhou stranu nedostatečná nebo žádná ochrana obchodního tajemství nemotivuje podnikatele k rozvoji jejich aktivit ani k investicím do výzkumu nebo vývoje.

Ekonomika je stále více založena na datech a předmětem obchodního tajemství se stávají nejen metodické a technologické postupy, ale stále častěji také metody týkající se sběru a zpracování dat. Například nezpracovaná data generovaná stroji nejsou chráněna stávajícími právy duševního vlastnictví, jelikož nejsou považována za výsledek duševního úsilí nebo nemají žádnou úroveň původnosti. Taková data však mohou také pro podnikatele představovat hodnotu, jejíž důvěrnost na trhu potřebuje zachovat. Za určitých podmínek tedy mohou být tato data a související procesy chráněny jako obchodní tajemství.

V členských státech Evropské unie existují významné kvalitativní rozdíly v ochraně obchodního tajemství, což představuje významnou brzdu přeshraniční spolupráce, zejména v oblasti inovací. Právě proto spatřila světlo světa směrnice o ochraně know-how a obchodního tajemství, která nejpozději od června 2018 sjednotí v rámci Evropské unie, Islandu, Norska a Lichtenštejnska minimální standard ochrany obchodního tajemství před neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním, včetně náhrady škody. Také poskytne obranu proti zneužití ochranných opatření při konkurenčním boji.

Hlasujte do konce května na: www.zakonroku.cz

Související