Výkonná česká ekonomika přináší jedno opomíjené pozitivum. Díky tomu, že se tuzemským firmám daří, klesá počet podnikatelů, kteří dluží svým dodavatelům, bankám, ale i nebankovním finančním institucím. Odborníci se shodují, že nyní řeší méně pohledávek než v době před pěti lety. "V důsledku konjunktury počet dlužníků mezi podnikateli klesá. Oproti přelomu první a druhé dekády 21. století se ekonomická situace dramaticky proměnila," komentuje současný stav Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů, s tím, že podniky nyní spíš hledají cesty, jak získat lidi a uspokojit poptávku zákazníků.

Ačkoliv je situace o něco lepší, stále je podle průzkumu společnosti Intrum Justitia a Komory certifikovaných účetních platební morálka v Česku jedna z nejhorších v Evropě a dlužníci mohou dostat drobné podnikatele v mžiku do finančních potíží. Zeptali jsme se expertů, jak by si tito podnikatelé měli poradit v případě, že jim odběratel dluží.

Prověřujte, pojistěte se

V některých případech jde zabránit dluhům dopředu. A to tehdy, když si podnikatel potenciálního obchodního partnera prověří ještě před podpisem smlouvy. Odhalit, zda má odběratel problémy s platbami, lze podle Pavla Staňka velmi snadno na internetu. "Na druhé straně, riziko nesolventnosti může být i u historicky ověřených subjektů. Velmi důležité je proto nepodceňovat smluvní dokumentaci a svůj obchodní vztah si kvalitně právně ošetřit," upozorňuje Staněk.

Zajímavá čísla z průzkumu

17 %
zákazníků platí pozdě.

3 %
zákazníků neplatí vůbec.

13 %
společností se obává bankrotu.

34 %
podniků se obrátilo na společnosti zabývající se vymáháním pohledávek.

36 %
firem má kvůli opožděným a neuhrazeným platbám ušlý zisk.

38 %
podniků má kvůli nezaplacení pohledávek problémy s likviditou.

18 %
společností má vyšší úrokové náklady.

Průzkum European Payment Practices, který na jaře 2017 provedla společnost Kantar TNS, se zabýval platební morálkou, podmínkami a vlivem peněžních toků na evropské hospodářství a společnost. Respondentů, mezi kterými byli odborníci na místní platební morálku, bylo 3200 z 16 evropských zemí.

Zjistit si, jak na tom možný obchodní partner je, může pomoci i při pozdějším vymáhání případného dluhu. Jeden z problémů, který malí podnikatelé mají, je podle advokátky Evy Theimerové také to, když dlužník dluží více podnikatelům a dalším subjektům. "Pokud je na dlužníka vedeno větší množství exekucí, je často pohledávka soudní a exekuční cestou nevymahatelná. Tomu je možné předejít právě prověřením partnerů dopředu," radí advokátka, která spolupracuje s kanceláří Kestlová, Rotterová & Mádr.

Snížit riziko předem lze i díky pojištění pohledávek. Ján Čarný, šéf společnosti Coface, která pohledávky pojišťuje i vymáhá, říká, že o tuto službu mají české firmy nyní větší zájem. Přičítá to tomu, že se podnikatelé připravují na zpomalení ekonomiky. "Očekávají zvýšené riziko neplnění obchodních dohod," doplňuje.

Řešte dluh co nejdříve

Když se odběratel nemá k zaplacení, odborníci radí na nic nečekat a začít jednat. V praxi však čeští drobní podnikatelé většinou nespěchají a dluhy řeší pozdě. "Obávají se například ztráty zákazníka. Stále věří, že se zotaví a zaplatí, nebo upřednostňují nové zakázky a 'staré' problémy neřeší," říká, proč tomu tak je, Vladimír Vachel, jednatel inkasní agentury EOS KSI.

Jeho firma ve svém nedávném průzkumu Evropské platební morálky zjistila, že třetina dlužících podniků neplatí záměrně. "Neplatící klienti se mimo jiné odkazují i na krátkodobé finanční potíže, zapomnětlivost nebo insolvenci," vysvětluje Vachel. Mimo platební nevůli jsou dalšími důvody pozdního splacení faktur, dodaného zboží či služeb skutečnosti, že je dlužník v platební neschopnosti, neeviduje fakturu nebo že je platba sporná.

Pozdním řešením dluhu však malí podnikatelé snižují šanci na to dostat zaplaceno. "Prevence a příprava na potenciální selhání obchodního partnera je pro firmy vždy méně časově a finančně náročná než ex post řešení a vymáhání neuhrazených pohledávek," uvádí Čarný z firmy Coface.

Pokud podnikatelé nechtějí čekat a doufat, že dlužníci něco zaplatí nebo že se situace sama vyřeší, měli by být aktivní a dlužníka upomínat. "V případě neochoty k placení pak předat pohledávku bez zbytečného odkladu k řešení soudní cestou, případně prostřednictvím inkasní agentury. Hrozí totiž, že věřitelů je více a zbytečné prodlevy a odklady dílčího věřitele výrazně znevýhodní," vysvětluje Staněk z České asociace věřitelů. Než záležitost přejde k soudu, mohou věřitel s dlužníkem jednat o tom, že závazek splatí dobrovolně a mimo soudní řízení, a nastavit si splátkový kalendář.

Před samotným podáním žaloby k soudu by měl věřitel dlužníkovi poslat předžalobní výzvu, aby od něj v případě, že vyhraje, mohl vymáhat náklady spojené se soudem. "Jiným řešením může být notářský zápis o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti, kterým si věřitel zajistí u dlužníka nejen uznání jeho dluhu, ale i pojistku, že pokud neuhradí svůj závazek řádně a včas, může věřitel rovnou podat návrh na exekuci, aniž by musel svou pohledávku uplatňovat v rámci soudního řízení," nabízí další možnost Staněk. Podle Vachela z EOS KSI by si ale měl věřitel stanovit maximální čas, který dlužníkovi na splacení dluhu dá.

Experti vymohou dluh rychleji

Další možností je obrátit se na inkasní agentury a právníky. Odborníci mají zkušenost s tím, že když dlužníkovi přijde upomínka právě od nich, dojde mu, že hrozí soud, a raději dluh zaplatí. "Sofistikovaná řešení nám pomáhají být významně efektivnější než samotní podnikatelé, a to jak po stránce časové, tak i nákladové," říká Vachel z EOS KSI.

Agentury a právníci postupují tak, že nejdříve zasílají dlužníkovi zmíněné upomínky e-mailem, později mu volají a řeší to osobně. "Cílem této části vymáhání je dosáhnout plného splacení dluhu nebo dohody o postupném splácení dluhu přijatelné pro věřitele i dlužníka," vysvětluje Čarný z Cofacu. Pokud tento postup není efektivní a dlužník na upomínky nereaguje a svůj dluh nesplatí, dojde na soud.

Za jak dlouho se podaří věřiteli dluh vymoci, záleží podle advokátky Theimerové na mnoha faktorech, třeba na majetkové situaci dlužníka, kvalitě dokladů k pohledávce či případné procesní obraně dlužníka. "Pokud dlužník platbu pouze odsouval a uhradí ji dobrovolně na výzvu, může být pohledávka vymožena v řádu dnů; pokud je třeba řešit věc soudní a exekuční cestou, trvá vymáhání déle," dodává Theimerová.

Související