Jedním z nejběžnějších způsobů ukončení činnosti společnosti s ručením omezeným je její dobrovolné zrušení a vstup do likvidace. Ačkoliv jsou základní pravidla likvidace upravena v právních předpisech, objevuje se kolem jejího průběhu mnoho otázek.

Náročnost likvidace a její délka závisí zejména na tom, v jakém stavu se společnost při svém zrušení nachází. Nejrychleji lze likvidaci zvládnout v horizontu čtyř až šesti měsíců, není ale neobvyklé, že se proces protáhne i na několik let.

Za účelem zajištění hladkého průběhu likvidace by společnost měla být před svým zrušením takzvaně "prázdná". To znamená, že by měla mít vyřešeny všechny smluvní vztahy včetně nároků z nich vyplývajících, vyrovnány veškeré dluhy a pohledávky, ukončeny dlouhodobé smlouvy a soudní či jiná řízení. Společnost by také neměla vlastnit žádný hmotný majetek. Vhodné je zvážit i případné rozdělení zisku, neboť prostředky vyplacené společníkům po vstupu do likvidace se zpravidla považují za zálohu na likvidační zůstatek. Společnost může být zrušena i bez splnění těchto podmínek, proces se tím ale značně zkomplikuje a prodlouží.

Průběh likvidace může zkomplikovat například běžící nájemní smlouva. Vzhledem k tomu, že její ukončení bývá spojeno s dodatečnými náklady a nutností dodržení výpovědní doby, je žádoucí před vstupem do likvidace její obsah ověřit. S ohledem na to, že je nutné zachovat registrované sídlo až do výmazu z obchodního rejstříku, se řada společností po ukončení nájemní smlouvy uchyluje ke zřízení sídla virtuálního. To je ovšem spojeno s další administrativou a náklady.

V průběhu likvidace jsou také často ukončovány pracovní smlouvy se zaměstnanci. V důsledku toho zpravidla dochází i ke kontrole ze strany České správy sociálního zabezpečení, s níž je třeba počítat. Kontroly mohou zahájit i další orgány státní správy, jako je třeba finanční úřad, a po dobu jejich trvání není možné likvidaci ukončit.

Zástupci likvidovaných společností mají také často mylný dojem, že není třeba vypořádat vnitroskupinové závazky, neboť jde obvykle o nejrůznější zápůjčky a úvěry v rámci běžné výpomoci mezi spřízněnými osobami. Tyto závazky však zůstávají evidovány v účetnictví a mohou bránit završení procesu.

Specifické otázky v průběhu likvidace

Mezi nejasné otázky patří například možnost odvolání všech jednatelů společnosti v průběhu likvidace. Ačkoli je jejich působnost okamžikem vstupu do likvidace přenesena na likvidátora, neznamená to, že by statutární orgán již nebyl potřebný.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce HN.cz
Chcete si přečíst celý článek?