Ujednocené vyjadřování zvyšuje pravděpodobnost, že čtenář text správně pochopí. Pokud stejné věci nebo věci stejné podstaty vyjadřujeme i stejnými slovy a uspořádáním věty − slovosledem −, zdůrazňujeme tak čtenáři vzájemné souvislosti mezi popisovanými jevy. Čtenář tak získá větší jistotu porozumění.

Pravidlo první:
Členy skladebních dvojic co nejblíž k sobě

Zásadu ujednocenosti naplňují především pravidla správné české větné stavby. Po krátkých větách je správné pořadí členů větných dvojic druhým nejúčinnějším nástrojem, jak dosáhnout přístupného textu.

Na začátek malé opakování. Věta se skládá ze skladebních dvojic, tedy dvojic výrazů, které k sobě významově patří. Skladební dvojici tvoří člen řídicí a člen závislý. Člen závislý rozvíjí člen řídicí. Skladebními dvojicemi jsou:

  • Podmět a přísudek − tedy základní skladební dvojice, například "kupující zaplatí".
  • Podmět a přívlastek − přívlastek může být buď shodný, který zpravidla stojí před podstatným jménem, například "klientův účet", nebo neshodný, který zpravidla stojí za podstatným jménem, například "účet klienta". V češtině obecně platí, že přívlastek shodný je srozumitelnější než přívlastek neshodný.
  • Přísudek a příslovečné určení − například "zaplatí bez zbytečného odkladu" nebo "zařídí klientovým jménem".
  • Přísudek a předmět − nejčastěji předmět ve čtvrtém pádě, například "splatnou odměnu zaplatí", nebo předmět ve třetím pádě, například "zaplatí prodávajícímu".

Aby byla věta co nejsrozumitelnější, měly by větné členy, které k sobě významově patří, stát u sebe. Tím, že větné členy, které spolu tvoří větnou dvojici, dáváme co nejblíž k sobě, čtenáři říkáme, "co k sobě patří". I slovosledem, pořadím, v jakém za sebou výrazy ve větě řadíme, tedy čtenáři sdělujeme význam věty.

Seriál: Jak psát, aby se to dalo číst

Březen
Zásada jasnosti a srozumitelnosti
Duben
Zásada ujednocenosti
Květen
Zásada soudržnosti
Červen
Zásada souslednosti
Červenec
Zásada úspornosti

Příkladem nevhodného slovosledu je následující věta: "Nájemce uhradí jednorázově pronajímateli do 60 dnů od dne ukončení prací provedené práce, a to formou dodatečného nájemného na základě vystaveného daňového dokladu." Vidíme, že příslovečná určení "formou dodatečného nájemného; a na základě vystaveného daňového dokladu", která rozvíjí přísudek (sloveso) "uhradí", stojí od sebe poměrně daleko. To snižuje srozumitelnost textu. Náš mozek si totiž, než dojde ke sdělením, která k přísudku významově patří (příslovečná určení "formou dodatečného nájemného; a na základě vystaveného daňového dokladu") musí do své operační paměti uložit několik dalších sdělení.

Řešení je snadné. Větu rozdělíme do dvou kratších vět. Tak snížíme počet slov, která mezi rozvíjeným větným členem (přísudkem "uhradí") a rozvíjejícími větnými členy (příslovečnými určeními "formou dodatečného nájemného; a na základě vystaveného daňového dokladu") stojí. Zkrátíme tak vzdálenost mezi nimi.

Srozumitelněji tedy bude: "Do 60 dnů od dne ukončení prací, formou dodatečného nájemného, nájemce uhradí pronajímateli provedené práce. Provedené práce uhradí nájemce jednorázově, na základě vystaveného daňového dokladu."

Vidíme, že vzdálenosti mezi členy jednotlivých skladebních dvojic se zkrátily. Nejvíce je to vidět u skladební dvojice "uhradí na základě vystaveného daňového dokladu". V původní větě mezi členy této skladební dvojice stojí pět jiných větných členů (příslovečné určení "jednorázově"; předmět ve třetím pádě "pronajímateli"; příslovečné určení "do 60 dnů od dne ukončení prací"; předmět ve čtvrtém pádě "za provedené práce", a příslovečné určení "a to formou dodatečného nájemného"). Po úpravě už jen dva (podmět "Nájemce" a příslovečné určení "jednorázově").

Krátkými vzdálenostmi mezi větnými členy jedné větné dvojice ujišťujeme čtenáře o tom, který výraz ke kterému výrazu patří. Tím zvyšujeme čtenářovu jistotu, že text správně chápe. Proto bychom měli "členy skladebních dvojic řadit co nejblíž k sobě".

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 60 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.