Nová publikace Druhy podílů v kapitálových společnostech na svých bezmála dvou stech stranách přináší podrobnou analýzu možností, které při tvorbě druhu podílů poskytuje zákon o obchodních korporacích. Autorem monografie je Daniel Lála, který se ve své odborné činnosti zaměřuje na obchodní právo a mimo jiné se podílel na přípravě novely zákona o obchodních korporacích či zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Na úvod autor představuje problematiku podílů od samého základu. Definuje právní podstatu podílu, porovnává ji s německou právní úpravou a zkoumá praktické dopady založení druhu podílů a účel zákonných pravidel. Zdůrazňuje zejména šíři dopadů tvorby podílu v akciovém právu i s ohledem na novelu zákona o obchodních korporacích, účinnou od ledna 2021.

V kapitole zabývající se zásadami, limity a tvorbou druhů podílů se autor dostává k jádru tématu. Důležitým institutem soukromého a obchodního práva je bezpochyby zásada autonomie vůle a její limity. Lála připomíná, že smluvní svoboda se ve významné míře uplatňuje při tvorbě druhů podílů či ve skutečnosti, že zakladatelské právní jednání může obsahovat různá odlišná ujednání, vždy samozřejmě v zákonných mezích. I smluvní svoboda má však své hranice, a to v podobě dobrých mravů, veřejného pořádku či práva týkajícího se postavení osob. Autor konstatuje, že problematika těchto korektivů spočívá zejména v jejich nedostatečném a nemožném konkrétním vymezení. Veřejný pořádek se jakožto limit autonomie vůle uplatní hlavně při ochraně věřitelů, protože je třeba chránit osoby, které s obchodní korporací vstupují do závazkových vztahů. Regulace ze strany zákonodárce je také patrná již při samotném vymezení typů obchodních společností. Jednotlivé právní formy se od sebe v určitých rysech odlišují a jsou vhodné pro různé uživatele právních norem s určitými požadavky. Jiné požadavky bude mít společník komanditní společnosti a jiné akcionář. Tímto způsobem zákonodárce reaguje na variabilitu vztahů reálného života a potřeby aplikační praxe. Nicméně, vždy je nezbytné respektovat základní znaky té které právní formy společnosti a nelze zcela stírat rozdíly mezi společnostmi. Lála uzavírá, že úprava základních znaků právních forem společností představuje součást pravidel veřejného pořádku, od nichž se není možné odchýlit a jež je nezbytné respektovat i při tvorbě druhů podílů.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 70 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.