Přibližně ve druhé polovině letošního roku by podle odhadů měla nabýt účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona. Tou se do českého právního řádu transponují evropské směrnice týkající se autorských a souvisejících práv na jednotném digitálním trhu. Představme si ty zásadní změny.

Novela zavádí do autorského zákona novou definici vytěžování textů a dat neboli "data miningu". Technologie vytěžování textů a dat většinou umožňují zpracovávání velkého množství informací za účelem získávání nových poznatků a objevování nových tendencí a typologických souvztažností z dat. V praxi se využívá jak v komerční sféře (například v marketingu), tak i ve sféře neziskové, zejména pak pro účely vědeckého výzkumu (například při analýze a vyhodnocování genetických informací) a samozřejmě také v dalších oblastech.

Do výčtu zákonných licencí se připravovanou novelou do autorského zákona vkládá zcela nová licence, která má za cíl umožnit užití díla pro data mining, a to jednak pro účely vědeckého výzkumu, jednak i pro jakékoli jiné účely, včetně těch komerčních. Mělo by tak údajně dojít ke zvýšení právní jistoty na straně nositelů autorských práv i na straně samotných uživatelů autorských děl. Zůstává však otázkou, v jakém smyslu konkrétně bude tato právní jistota posílena, zejména pak ve vztahu k nositelům autorských práv.

Podle nového ustanovení § 39c odst. 2 autorského zákona, upravujícího licenci vytěžování textů a dat kterýmkoliv subjektem a pro jakýkoliv účel, by v každém případě mělo nově začít platit, že do práva autorského nezasáhne ten, kdo zhotoví rozmnoženinu autorského díla za účelem vytěžování textů a dat. Takovou oprávněně zhotovenou rozmnoženinu však bude dotyčný povinen uchovat pouze po dobu nezbytnou pro účely vytěžování dat. Předmětné ustanovení by se nemělo aplikovat jen na rozmnoženiny takových děl, jejichž užití si autor vhodným způsobem výslovně vyhradil.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 70 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.