Odkladný účinek odvolání nastává automaticky ze zákona a je hlavním účinkem odvolání1 💬, což je projevem odvolání jako řádného opravného prostředku. Jako téměř každé pravidlo v právu ani pravidlo s odkladným účinkem neplatí bezvýjimečně. Odkladný účinek odvolání lze totiž vyloučit, a to rozhodnutím nebo stanoví-li tak výslovně zákon.

Jelikož je vyloučením odkladného účinku s ohledem na obecnou zásadu dvojinstančního řízení spojenou i s odkladným účinkem odvolání zasaženo do právní jistoty a legitimního očekávání účastníků řízení, lze odkladný účinek vyloučit pouze v případech stanovených zákonem, v souladu se zákonem a pouze za předpokladu, že je tento zásah proporcionální. Správní soudy zdůrazňují výjimečnost institutu vyloučení odkladného účinku2 💬, a tak by s ním mělo být také zacházeno.

Vyloučení odkladného účinku ex lege

Správní řád a speciální zákony v některých případech přímo stanoví, že odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek. Je tomu tak například u odvolání proti rozhodnutí o přijetí nebo uložení záruky za splnění povinnosti, která může být účastníkovi řízení uložena3 💬, proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření4 💬 nebo proti rozhodnutí, kterým stavební úřad nařídí zastavení prací na stavbě, která je prováděna nebo odstraňována bez rozhodnutí nebo opatření vyžadovaného stavebním zákonem anebo v rozporu s ním.5 💬

V případech, kdy je odkladný účinek odvolání vyloučen přímo právní normou, o něm správní orgán nerozhoduje a pouze v poučení rozhodnutí uvede, že odvolání proti takovému rozhodnutí nemá odkladný účinek.6 💬 Správní řád neumožňuje v těchto případech odkladný účinek přiznat.

Vyloučení odkladného účinku rozhodnutím

V zákonem taxativně vyjmenovaných případech lze odkladný účinek odvolání vyloučit rozhodnutím, a to rozhodnutím orgánu prvního stupně. Výrok o vyloučení odkladného účinku odvolání je pak součástí rozhodnutí ve věci. Je otázkou, zda může být odkladný účinek odvolání vyloučen i později, tedy v průběhu odvolacího řízení, vyvstanou-li k tomu důvody zákonem předvídané, kterých si nebyl správní orgán v době vydání rozhodnutí vědom.

Vzhledem k tomu, že správní řád výslovně tuto možnost nezakazuje, se s ohledem na smysl a účel zákonem stanovených důvodů pro vyloučení odkladného účinku domníváme, že odkladný účinek může být vyloučen i v průběhu odvolacího řízení.7 💬 V takovém případě by bylo rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku odvolání samostatným rozhodnutím, proti kterému není odvolání přípustné. Zákonem stanovené důvody pro vyloučení odkladného účinku jsou celkem tři a podrobněji se jim budeme věnovat níže.

Ve správním řádu a speciálních zákonech nalezneme rovněž případy, kdy zákon výslovně stanoví, že v žádném případě u určitých rozhodnutí odkladný účinek odvolání vyloučit nelze. Jedná se například o rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty8 💬 nebo rozhodnutí o přestupku dle přestupkového zákona.9 💬

Předběžná vykonatelnost rozhodnutí

V případech, kdy je odkladný účinek odvolání vyloučen, se stává prvostupňové rozhodnutí předběžně vykonatelným.10 💬 Takové rozhodnutí způsobuje, že „prvostupňové rozhodnutí se, byť jen dočasně, do jeho zrušení či změny druhostupňovým správním orgánem stane vykonatelným či nabude jiných právních účinků”.11 💬 Pokud však odvolací správní orgán shledá odvolání jako důvodné a prvostupňové rozhodnutí zruší nebo změní, ruší se tím také rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku odvolání. Pokud bylo na základě napadeného rozhodnutí pro jeho vykonatelnost nebo jiné právní účinky v důsledku vyloučení odkladného účinku již plněno, stává se takové plnění nabytím právní moci rozhodnutí o odvolání (tedy jeho oznámením) protiprávním12 💬 a nese s sebou také veškeré negativní důsledky s tím spojené.

Rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku

Pokud se správní orgán uchýlí k rozhodnutí vyloučit odkladný účinek odvolání, musí mít na paměti výjimečnost tohoto institutu a musí mít postaveno najisto, že se opravdu jedná o odůvodněný případ. Výjimečnost institutu vyloučení odkladného účinku odvolání opakovaně zdůraznily též správní soudy, které apelují na to, aby takové rozhodnutí bylo skutečně opřeno o příslušná skutková zjištění, jež se vztahují ke konkrétní věci, a odpovídající právní hodnocení těchto skutkových zjištění skutečně vedou k závěru o naplnění některého ze zákonem stanovených důvodů.13 💬

Jak již bylo nastíněno shora, výrok o vyloučení odkladného účinku odvolání je součástí rozhodnutí ve věci. Již ze samotné podstaty formy, tedy rozhodnutí, vyplývá požadavek výrok o vyloučení odkladného účinku odvolání také náležitě odůvodnit. V odůvodnění rozhodnutí je správní orgán povinen uvést zejména důvody předmětného výroku, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se při jejich hodnocení řídil. Pokud správní orgán v souvislosti s rozhodnutím o vyloučení odkladného účinku obdržel nějaké návrhy nebo námitky účastníků řízení, musel by se v odůvodnění rozhodnutí vypořádat rovněž s nimi. Skutečnost, že se musí jednat o opravdu odůvodněný případ, opakovaně zdůraznily rovněž soudy.

Například Krajský soud v Ústí nad Labem v jednom ze svých rozsudků vysvětlil, že vyloučením odkladného účinku správní orgán v podstatě oproti obecnému pravidlu mění „vlastnosti prvoinstančního ,věcného‘ rozhodnutí, zasahuje do práv nebo povinností účastníků tím, že na ně může být ,věcné‘ prvostupňové rozhodnutí uplatněno dříve, než by tomu tak mohlo být za použití obecného pravidla“. Jelikož je vyloučením zasahováno do práv či povinností účastníků řízení, nesmí se tak dít libovolně, ale pouze za situace, kdy lze v konkrétním případě dát přednost zájmu na co nejdřívějším uplatnění prvostupňového rozhodnutí před jinými zájmy.14 💬 Jsme proto přesvědčeni, že podezření z libovůle může správní orgán předejít jen tak, že své rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku odvolání přezkoumatelným způsobem odůvodní. Jelikož se jedná o velice kontroverzní otázku, nelze předem stoprocentně vyloučit, že bude správní orgán v takových případech riziku jistého podezření vystaven.

Na požadavky a rozsah odůvodnění rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku odvolání lze aplikovat závěry správních soudů, jež jsou všeobecně platné na požadavky odůvodnění jakýchkoliv správních rozhodnutí. Podle správních soudů je pro přezkoumatelnost, tedy dostatečné odůvodnění, rozhodnutí nezbytné, aby bylo z odůvodnění především patrné, jaký skutkový stav vzal správní orgán za rozhodný a jak tento skutkový stav vyhodnotil, respektive jak o něm v intencích svého správního uvážení právně uvážil.15 💬

Nepřezkoumatelností (nedostatečným odůvodněním) rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku a jeho důsledky se zabýval ve svém nedávném rozhodnutí Městský soud v Praze,16 💬 který řešil případ, kdy žalovaný (Státní zemědělský intervenční fond) rozhodl o vrácení finančních prostředků ve výši 81,526 milionu korun, jež byly žalobci poskytnuty z dotačního programu spolufinancovaného z prostředků Evropské unie. Zároveň žalovaný rozhodnutím rozhodl o vyloučení odkladného účinku odvolání, přičemž ten odůvodnil pouze odkazem na finanční zájem Evropské unie.

Podle městského soudu je takové obecné odůvodnění absolutně nedostatečné, když „tímto obecným způsobem by však bylo možné vyloučení odkladného účinku odůvodnit v zásadě ve všech případech, čímž by jednak docházelo k popření výjimečnosti aplikovaného procesního institutu, jednak by bylo možné o vyloučení odkladného účinku rozhodovat na základě libovůle, která je v právním státě nepřípustná (srov. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 23. března 2005, č. j. 6 A 25/2002 − 42, č. 906/2006 Sb. NSS).“

Městský soud tedy opět vyzdvihl výjimečnost institutu vyloučení odkladného účinku a upozornil na nebezpečí libovůle, jež při zneužití tohoto institutu hrozí. V tomto rozsudku městský soud dále zdůraznil, že národní procesní předpisy včetně pravidla o odkladném účinku a jeho výjimečném vyloučení nelze popřít ani s odkazem na obecnou povinnost členských států efektivně chránit finanční zájmy unie, není-li rozhodnutí řádně odůvodněno.

Jako každé rozhodnutí může též rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku trpět nejen vadou nepřezkoumatelnosti, ale také nezákonnosti. Proti rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku není sice odvolání přípustné, ale správní soudy sjednotily rozhodovací praxi a vyslovily, že rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku je přezkoumatelné ve správním soudnictví, tedy že proti rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku se může účastník řízení bránit žalobou proti rozhodnutí.17 💬

Nejvyšší správní soud v jednom ze svých přelomových rozsudků18 💬 konstatoval důležité důsledky nezákonného vyloučení odkladného účinku, tedy že tím, že může být dočasně z důvodu vyloučení odkladného účinku postupováno podle věcného výroku rozhodnutí, se může velmi negativně a nezřídka nenapravitelným způsobem dotknout práv a povinností jednotlivce. Jen soudní ochrana na základě žaloby proti rozhodnutí správního orgánu pak dle soudu zajišťuje, že nezákonný výrok o vyloučení odkladného účinku odvolání bude pro nezákonnost soudem zrušen.

Je tedy zjevné, že rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku by nemělo být správními orgány nadužíváno, neboť je jím zasahováno do právní jistoty a legitimního očekávání účastníků řízení, kteří mají jinak právo na přezkum rozhodnutí se všemi základními zásadami, a tedy včetně odkladného účinku odvolání. V případě, že se správní orgán uchýlí k rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku odvolání, musí mít dostatečně podloženo skutkovými okolnostmi, že jsou zákonné důvody vyloučení skutečně naplněny, a své rozhodnutí je povinen dostatečně přezkoumatelným způsobem odůvodnit.

Chcete číst dál?

Ještě na vás čeká 50 % článku.

První 3 měsíce, pak 199 Kč měsíčně

S předplatným získáte

  • Web Ekonom.cz bez reklam
  • Možnost sdílet prémiový obsah zdarma (5 článků měsíčně)
  • Možnost ukládat si články na později
Nebo
Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.