V roce 2019 byla nakladatelstvím C. H. Beck vydána zcela nová učebnice Obecná část správního práva prof. Martina Kopeckého. Již v tomto okamžiku existovalo několik učebnic obecné části správního práva, kdy mezi nejvýznamnějšími musím zmínit brněnskou učebnici prof. Průchy1 💬, pražskou učebnici prof. Hendrycha a kol.2 💬 a olomouckou učebnici prof. Sládečka3 💬. Dlouho však chyběla učebnice obecné části správního práva vydaná plzeňskou právnickou fakultou.

Po jejím vydání zůstávalo otázkou, zda si mezi (nejen) odbornou veřejností najde své uplatnění. Již poměrně brzy se ale ukázalo, že případné obavy nebyly namístě, když samotná právní praxe ji přijala velmi vstřícně. Oblibu si získala i mezi studenty právnických fakult v rámci příprav na postupovou zkoušku z obecné části správního práva, a to zejména díky značnému množství názorných příkladů a přehledně podanému výkladu.

Druhé vydání s krátkým odstupem

Od okamžiku, kdy se do prodeje dostalo první vydání této učebnice, uplynuly pouze 2 roky a nyní je zde již její druhé vydání. Hlavní myšlenkou jeho příprav v krátkém časovém odstupu po uvedení prvního vydání do prodeje byla mimo jiné reakce na změny právních úprav a vývoj judikatury. Nové vydání učebnice dále obsahuje odkazy na některé nově vydané a k doplnění znalostí příslušné problematiky zajímavé publikace.

Po obsahové stránce zůstalo základní členění publikace beze změn. Při pečlivém srovnání prvního a druhého vydání je možné konstatovat, že na některých místech došlo ke zpřesnění výkladu či k podrobnější argumentaci, a to tak, aby byla publikace pokud možno ještě více srozumitelná i pro čtenáře, kteří se se správním právem setkávají vůbec poprvé. Kniha vychází z právního stavu ke dni 1. 2. 2021, čímž se řadí z aktuálně dostupných učebnic obecné části správního práva nepochybně mezi nejaktuálnější. Správní právo samo o sobě je právním odvětvím značně dynamickým, vyžaduje neustále sledování změn, co se právních předpisů i judikatury týče, proto lze publikaci reflektující i poměrně nedávné změny judikatury správních soudů i právních předpisů jedině uvítat.

Pokud jde o strukturu učebnice prof. Kopeckého, již jsem zmínil, že po obsahové stránce nedošlo ve druhém vydání k žádným změnám. Skládá se z 10 kapitol [základní instituty a pojmy správního práva, organizace veřejné správy, správní činnosti, dozorčí a kontrolní činnosti veřejné správy, veřejnoprávní úprava práv k věcem, trestní právo správní (přestupkové právo), správní řízení, kontrola veřejné správy, správní soudnictví, odpovědnost za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou výkonem veřejné správy], které se ještě dále člení.

Porovnáváme-li základní členění recenzované publikace s dalšími učebnicemi obecné části správního práva, v případě práce prof. Hendrycha je uvedené členění dosti podobné. V porovnání s učebnicí prof. Průchy je recenzovaná publikace obsahově rozsáhlejší, a to zejména díky zařazení kapitol o správním řízení a o správním soudnictví, tedy kapitol, které jsou předmětem zájmu správního práva procesního a věnována je mu samostatná učebnice.4 💬 Od učebnice prof. Sládeč­ka se recenzovaná publikace rovněž odlišuje. Prof. Sládeček věnoval samostatnou kapitolu samosprávě, zatímco prof. Kopecký se zabýval pouze profesní samosprávou, nikoliv ostatními druhy neúzemní samosprávy. Sládeček se podrobněji zaměřil na výklad o kompetenčních sporech, naopak Kopecký této problematice věnoval okrajovou pozornost.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 50 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.