V soutěžním právu je místní šetření jedním z nejdůležitějších nástrojů pro odhalování a vyšetřování zakázaných dohod, zneužití dominantního postavení či jiných porušení pravidel zákona o ochraně hospodářské soutěže.1 💬 Z judikatury vyplývá, že místní šetření lze provést pouze za situace, kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) disponuje důvodným podezřením na možné protisoutěžní jednání.2 💬 Úřad by tak před zahájením místního šetření měl disponovat dostatečnými vstupními indiciemi vyvolávajícími důvodné podezření. Tyto indicie mohou být obsaženy i v podnětech obdržených úřadem.

ÚOHS každoročně obdrží kolem 150 podnětů týkajících se převážně zakázaných dohod či zneužití dominantního postavení, které podaly například správní orgány, Policie České republiky, ale též jiní soutěžitelé.3 💬 S ohledem na závažnost důsledků místního šetření dopadajícího na dotčeného soutěžitele se pak naskýtá otázka, nakolik jsou podněty od konkurentů podány na základě autentické obavy o porušení zákonů.

V nedávné době se touto otázkou zabývaly správní soudy zejména v případech Dopravní společnosti Ústeckého kraje4 💬, Fortuny5 💬 a společnosti Tipsport.6 💬 Cílem tohoto příspěvku je shrnout a srovnat relevantní prvky uvedených rozhodnutí a posoudit jejich možné dopady do praxe.

Dopravní společnost Ústeckého kraje

Věcná stránka případu Dopravní společnosti Ústeckého kraje se týkala podezření z bid-rigging kartelu mezi dopravcem a dodavateli ve výběrových řízeních ohledně nákupu linkových autobusů.

Úřad obdržel v květnu 2019 podnět podaný fyzickou osobou, která byla v minulosti spojená s konkurentem Dopravní společností Ústeckého kraje. Na žádost úřadu byly podány dvě doplnění podnětu.

Vstupní indicie se skládaly z podnětu a čtyř dalších indicií vymezených v pověření předsedy ÚOHS k provedení místního šetření. Kromě podnětu tak vstupní indicie tvořily i okolnosti zadání předchozí veřejné zakázky, nestandardně vysoká cena předmětu zakázky, schůzky zadavatele a dodavatelů v průběhu zadávacího řízení a podezření na antedataci relevantních smluv.

Místní šetření ÚOHS provedl v říjnu 2019. Dopravce podal v listopadu 2019 žalobu na ochranu před nezákonným zásahem spočívajícím v místním šetření.

Krajský soud v Brně rozsudkem z 3. března 2020 31 A 195/2019-155 určil, že místní šetření bylo nezákonným zásahem. Soud mimo jiné dovodil, že úřad nedisponoval žádnými reálnými indiciemi, nýbrž toliko domněnkami vycházejícími z podnětu, které nebyly dostatečně prověřeny. Soud také vyjádřil obavu, že ÚOHS mohl místním šetřením pomoci stěžovateli ve snaze o vyřizování účtů v rámci konkurenčního boje.

Úřad podal v březnu 2020 proti rozsudku kasační stížnost. Nejvyšší správní soud rozsudkem z 15. října 2021 č.j. 3 As 92/2020-59 zrušil rozsudek krajského soudu a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení. Nejvyšší správní soud konstatoval, že úřad měl k provedení místního šetření dostatek vstupních indicií. Krajskému soudu vytkl zejména následující:

  • ÚOHS kromě podnětu disponoval dalšími čtyřmi indiciemi;
  • komunikace úřadu s podatelem podnětu představuje prověřování podnětu;
  • není důvod, aby podnět s identifikovaným autorem požíval nižší míru věrohodnosti než anonymní podnět;
  • každý podnět podaný jiným soutěžitelem může být prostředkem konkurenčního boje, což automaticky neznamená, že by obsah podnětu nemohl být relevantní.

Případ Fortuna

Věcná stránka případu Fortuny se týkala domnělého kartelu mezi samotnou Fortunou a společností Tipsport v oblasti kurzového sázení.

ÚOHS obdržel v červnu 2017 od společnosti Sazka podnět, který úřad na základě schůzek se zástupci Sazky prověřil. V návaznosti Sazka podala další dvě doplnění podnětu. Úřad navíc dále v prosinci 2018 obdržel další podnět od právního zástupce anonymního zahraničního soutěžitele.

Vstupní indicie se skládala z podnětů a blíže nespecifikovaných informací zjištěných ÚOHS z vlastní činnosti, a to ve smyslu pověření předsedy úřadu z března 2019 k provedení místního šetření.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 60 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.