Loňské rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Vavřička vs. Česká republika, jež se týkalo povinného očkování1 💬, by mohlo mít dopad i na budoucí povinné očkování proti onemocnění covid-19. Evropský soud rozhodl o přípustnosti povinného vnitrostátního očkování. Bylo to přitom vůbec poprvé, kdy k této problematice zaujal stanovisko.

Rakousko je první zemí v Evropě, která od února zavede povinné plošné očkování proti koronaviru. Povinnost bude pro všechny osoby žijící v Rakousku, které jsou starší 14 let. Odmítačům očkování hrozí pokuta až 3600 eur. Doba platnosti zákona, který tuto povinnost zavádí, jsou dva roky.

Babišova vláda ještě před svým odstoupením stihla vyhlásit povinnost očkování proti covidu-19 pro všechny osoby starší 60 let. Nařízení má nabýt účinnosti 1. března. Povinné očkování se vedle seniorů bude vztahovat také na zdravotnický a ošetřovatelský personál, lékaře a studenty medicíny, policisty, hasiče a vojáky.

Bez ohledu na příslušné vnitrostátní ústavní právo vyvstává otázka, zda obecná povinnost očkování je, či není v souladu s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv.

Čeští stěžovatelé ve věci Vavřička tvrdili, že vnitrostátní ustanovení vyžadující povinné očkování proti devíti nemocem (například tetanus či žloutenka typu B) porušuje základní právo na soukromí a sebeurčení zaručené v článku 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Soud stížnost šesti rodin zamítl.

Následně týž soud ve zkráceném řízení zamítl další dvě stížnosti proti povinnému očkování. První přišla z Francie, kde od července musí podstoupit očkování proti covidu-19 pracovníci zdravotnické a pečovatelské péče. Druhá z Řecka, které zavedlo povinné očkování pro zdravotníky a osoby starší 60 let. Stěžovatelé v obou případech poukazovali na porušení článků 2 a 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv.2 💬

Tato rozhodnutí se zdají být jednou z prvních fází ostré debaty v členských státech Evropské unie o povinném očkování proti covidu-19 a jeho dopadu na základní práva a svobody. Na základě dosavadní judikatury Soudního dvora (Vavřička a další proti České republice) se však zdá nepravděpodobné, že by budoucí stěžovatelé proti povinnému očkování uspěli, ačkoli by o tom Soudní dvůr rozhodoval jistě až za několik let, kdy už snad bude pandemie historií.

Ochrana soukromého a rodinného života

Ochrana soukromého života spadá do působnosti článku 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Jde o právo na vlastní rozhodnutí. Lékařská péče nezasahuje do tělesné integrity osoby, pokud s ní tato osoba souhlasila.

Ustanovení čl. 8 odst. 2 úmluvy o lidských právech obsahuje výhradu zásahu. Z toho dokonce vyplývá ochranná povinnost státu přijmout vhodná opatření na ochranu zdraví široké veřejnosti.3 💬

Soud při posuzování slučitelnosti zákonné povinnosti očkování se základními právy zkoumá, zda je tato povinnost vhodná pro dosažení cíle ochrany, a poté, zda je povinnost očkování nezbytná, nebo zda jsou k dispozici jiné, méně omezující prostředky. Přezkum končí testem vyváženosti zájmů nebo přiměřenosti: zkoumá se, zda je příslušné státní opatření přiměřené s ohledem na soukromé zájmy dotčených osob a státu.

Podle argumentace evropského soudu mohou vnitrostátní orgány zavést povinné očkování, pokud současná politika dobrovolného očkování nepostačuje k dosažení a udržení kolektivní imunity. Záleží mimo jiné také na tom, jak nakažlivá a nebezpečná nemoc je a zda bez povinného očkování hrozí přetížení nemocnic.

Test existence mírnějších prostředků vyžaduje, aby prostředek zvolený k dosažení cíle byl takový, který má stejně účinný vliv na zdraví lidí. V judikatuře Evropského soudu pro lidská práva však není odděleně zkoumána nezbytnost a polehčující okolnosti.

Při vyvažování zájmů s ohledem na článek 8 úmluvy o lidských právech je třeba porovnat zájem dotčené osoby na neočkování a zájem státu na zavedení povinného očkování.4 💬 Jde o zásah do tělesné integrity a sebeurčení, které je v každém případě dáno zavedením povinného očkování. Rizika spojená s onemocněním zpravidla převažují nad riziky očkování.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 70 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.